För några veckor sedan lanserade Energimyndigheten en ny webbplats, helt dedikerad till vindkraft. Det är bra. Förnybar energi är bra. Ännu bättre om man kan få den gratis.

Tyvärr speglar den nya webbplatsen samtidigt Energimyndighetens märkliga ställningstagande till andra förnybara energislag, framför allt geoenergi.

När ska den myndighet som ansvarar för att ”bidra till omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem” erkänna att geoenergi producerar fem gånger mer förnybar energi än vindkraft? Att vi kan nå målet med 49 procent förnybar energi övervägande med hjälp av geoenergi?

För geoenergin skulle det krävas en tredubblad utbyggnad, vilket Sverige har resurser till. För att vindkraften ska stå för den ökningen krävs en 20-dubblad kapacitet, vilket innebär en gigantisk utbyggnad av vindkraften.

Sett i det ljuset finns det goda skäl att ifrågasätta regeringens instruktion till Energimyndigheten. En instruktion som säger att Energimyndigheten ska ”verka för en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft”.

På Energimyndighetens hemsida används överhuvudtaget inte begreppet geoenergi, dvs markbunden energi innefattande uttag av inlagrad energi i form av värme och kyla, men också energilagring i mark, trots att andra myndigheter, politiker och företag väljer att sammanfatta marbunden och lågtempererad energi med termen geoenergi.

En sökning på olika energislag och distributionsformer på Energimyndighetens hemsida ger följande resultat:

* Biobränsle: 483 träffar.

* Fjärrvärme: 454 träffar.

* Vindkraft: 452 träffar.

* Solvärme: 254 träffar.

* Bergvärme: 95 träffar.

* Jordvärme: 16 träffar.

* Geoenergi: 0 träffar.

Sökresultaten ger en tydlig bild av myndighetens nuvarande prioriteringar. Men den speglar på intet sätt olika energislags andel av den förnybara energin, än mindre potentialen.

Geoenergi är inget annat än solenergi lagrad i marken. Och solen lyser vare sig vi vill eller ej och potentialen med energiuttag och lagring i mark är inte bara stor, det har otaliga gånger visats att det är ekonomiskt lönsamt för brukaren. Stora fastighetsägare som IKEA, Wallenstam och Lundbergs har insett den ekonomi geoenergin innebär och den goodwill den ger eftersom det är förnybar energi som används.

Om det nu är så fantastiskt, vad är då problemet? Ja, det är inte teknik, geologi eller ekonomi. Det finns mycket outnyttjad geoenergi i Sverige att utvinna med dagens teknik. De ekonomiska kalkylerna tilltalar marknaden.

Problemet är kunskap och attityd och det måste till en förändring.

I Storbritannien råder helt andra tongångar. Den ansvariga myndigheten Environment Agency konstaterar att geoenergi har potential att stå för minst 30 procent av landets behov av förnyelsebar energi. I samband med att man har tagit fram en rapport kring geoenergins möjligheter föreslår Environment Agency stora ekonomiskt bidrag för att tekniken ska kunna utvecklas riktigt snabbt. Vilka signaler sänder den svenska myndigheten ut? Givetvis har varje land unika förutsättningar för sin egen energiförsörjning, men nog är geoenergi ett värdigt alternativ för den enskilda fastighetsägaren?

Under 80-talet och delar av 90-talet satsades stora pengar på forskning inom geoenergin och värmepumpstekniken. Sverige har mycket tack vare det kunnat producera fram världens främsta kompetens inom området och leder teknikutvecklingen i världen. Av samma skäl har Sverige den största användningen av geoenergi per capita i världen. Våra grannländer sneglar inte på vad vi gör – de suger upp allt de kan, för att efterfrågan finns. Varför använder inte Sverige den kompetensen och de resurserna som finns?

Energipriserna kommer att stiga i framtiden. Energideklarationer ska styra husägare att energieffektivisera och gå över till förnybar energi. Frågan om energikälla berör helt enkelt väldigt många husägare och företagare. De åtgärder som görs nu ska vi dessutom leva med i decennier framåt. Och samtidigt är det relativt okänt att Sverige har geologiska förhållanden som gör att vi sitter på en stor energiskatt i berggrunden.

Inför valet vill vi därför ställa en fråga till såväl regering som opposition: Kommer ni att behålla en instruktion till Energimyndigheten som säger att den ska fokusera på ett förnybart energislag? Eller tänker ni väcka Energimyndigheten att uppmärksamma och uppmuntra en utbyggnad av en energiresurs som väntar på att utnyttjas?

Johan Barth, VD Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

Per Eliasson, koncernchef, Skånska EnergiGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00