Idag presenterar de rödgröna partierna en överrenskommelse för en modern och hållbar infrastruktur i Stockholm. Överrenskommelsen innehåller stora satsningar på kollektivtrafiken, befäster de ambitiösa miljömålen, en folkomröstning med tydliga alternativ; kollektivtrafik eller motorväg, samt bildandet av Region Stockholm.

Moderaternas vallöfte är enkelt - fler bilar och Sveriges dyraste motorväg. Vårt löfte till stockholmarna är tydligt - rösta rödgrönt och ni får välja mellan kollektivtrafik och motorväg i en folkomröstning. Utöver detta satsar vi 10 miljarder kronor mer än Moderaterna och tar tag i de akuta behoven och bygger ut kollektivtrafik i Stockholm.

- En folkomröstning på "kollektivtrafik eller motorväg" sätter miljö, klimat och framtid högst på den politiska dagordningen. Jag är övertygad om att Stockholm väljer kollektivtrafik, säger Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd, Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad.

- Vi har god chans att vinna en folkomröstning om kollektivtrafik eller motorväg. Nyligen gjordes en undersökning som visade att en majoritet av stockholmarna väljer kollektivtrafik, säger Raymond Wigg (MP), oppositionslandstingsråd, Miljöpartiet de gröna i Stockholms landsting.

- Debatten om den gigantiska motorvägen Förbifart Stockholm är oerhört viktig. Den handlar om visioner och mod - i vilket samhälle vi vill leva. I grunden är frågan enkel - ska Stockholm prioritera kollektivtrafik eller en motorväg?, säger Yvonne Ruwaida (MP).

- Det är positivt att Region Stockholm bildas och att ett regionparlament ersätter nuvarande landstingsfullmäktige. Stockholmarnas makt över regionens utveckling stärks genom att fler plan- och miljöfrågor förs över till regionen, säger Raymond Wigg (MP).

- Det här en storsatsning på kollektivtrafiken. Vi är nöjda med uppgörelsen lokalt, särskilt med satsningarna i närtid på fler bussar, Spårväg Syd, tiominuters-trafik på pendeln och en ny tunnelbanegren till Nya Karolinska, säger Raymond Wigg (MP).

5 PUNKTER FÖR MODERN INFRASTRUKTUR I STOCKHOLM

1. 10 miljarder kronor i satsning på kollektivtrafik. a. "Stockholmssatsningen" består av 10 miljarder kronor av statlig finansiering fram till 2018. Medfinansieringen från kommun och landsting möjliggör en total satsning på 17 miljarder kronor.
b. Stockholmssatsningen innehåller kraftiga närtidåtgärder för effektivare på buss- och cykeltrafik, byggandet av första etappen av Spårväg Syd mellan Kungens kurva och Flemingsberg , dubbelspår på Roslagsbanan, ny tunnelbanegren Odenplan - Karolinska sjukhuset, dubbelspårutbyggnad på Nynäsbanan samt utbyggnad av hela tågsträckan Tomteboda - Kalhäll (vilket möjliggör att tiominuterstrafik för pendeltågstrafiken).
c. Trängselskatt på Essingeleden införs senast den 31 december 2011.

2. En folkomröstning med tydliga alternativ; kollektivtrafik eller motorväg. a. Alternativen ställs mot varandra och ska ha samma investeringskostnad.
b. Stockholmarna får genom en folkomröstning 2012 diskutera trafik och miljö utifrån vilket samhälle vi ska bygga för framtiden.
c. Under tiden fram till folkomröstningen genomförs inga beslut om upphandlingar, tecknande av kontrakt eller regeringsbeslut kring Förbifarten. 3. Tydliga och väl underbyggda fakta (inför folkomröstningen). a. Förbifartens klimatkonsekvenser ska utredas av Naturvårdsverket och Trafikverket.
b. Trafikverket ska redovisa Förbifartens konsekvenser för trängsel, tidplan, jämställdhet, socioekonomisk, inomregional och samhällsekonomisk utveckling.
c. En statlig utredning med en särskild utredare arbetar fram ett nytt kollektivtrafikförslag för bättre tvär-, och nord-sydliga förbindelser i Stockholm.

4. Miljömålen står fast. a. Oavsett resultat i folkomröstningen (kollektivtrafik eller motorväg) så står utsläppsmålen fast och ska uppnås (nationell minskning av koldioxidutsläppen i den icke-handlande sektorn med 45% fram till år 2020 med 1990 som basår).

5. Region Stockholm bildas och prioriterar modern infrastruktur. a. Gemensamt besked från de rödgröna - stockholmarnas egenmakt över regionen förstärks genom att Region Stockholm bildas.
b. Ett helhetsgrepp möjliggör moderna trafiklösningar för minskad trängsel, minskade utsläpp samt bekvämare och effektivare resor till och från jobbet. Samtidigt behövs strategiska investeringar på järnväg i och kring Stockholm för att få bort flaskhalsar och minska störningar för både gods- och persontransporter (hela landet).

Miljöpartiet de gröna i Stockholm driver en modern infrastrukturpolitik. I den hållbara staden är bilen ett komplement till kollektivtrafiken, inte tvärt om. En kraftigt utbyggd kollektivtrafik gör det rationellt och bekvämt för fler att resa kollektivt oftare, vilket minskar bilköerna. Ingen stad i världen har lyckats få bort bilköer genom att bygga fler motorvägar. Friheten att kunna välja bilen och slippa bilköer balanseras mot friheten att kunna välja bort bilen och åka kollektivt. Det ska vara enkelt och effektivt att vara klimatsmart i Stockholm.

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad har varit tydliga hela vägen - vi accepterar inte en blocköverskridande överrenskommelse för motorvägssatsningar. Den rödgröna överrenskommelsen för en modern infrastruktur i Stockholmsregionen presenterar ett tydligt alternativ som befäster de ambitiösa miljömålen, tar tag i de akuta behoven i kollektivtrafiken och lyfter fram stockholmarnas egenmakt.

För kommentar: Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd, Stockholms stad 076-129 1895 Raymond Wigg (MP), oppositionslandstingsråd, Stockholm 070-737 44 16

Adam Axelsson, pressekreterare, Stockholms stad 076-122 96 57 Elisabeth Richter, pressekreterare, Stockholms landsting 070-737 45 09Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02