Länsstyrelserna i de fem nordligaste länen och Naturvårdsverket är överens med Sametinget om viktiga principer och utgångspunkter i arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.

Riksdagen har beslutat att toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur ska vara maximalt 10 procent räknat på en samebys faktiska renantal (vinterhjord). Renantalet baseras på fastställda renlängder som lämnats in till Länsstyrelsen och utgörs av årliga renräkningar av vinterrenhjorden (efter slakt).

Vid ett möte den 10 januari träffades en viktig överenskommelse mellan Länsstyrelserna i de fem nordliga länen (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna), samt Naturvårdsverket och Sametinget.

Överenskommelsen innebär att myndigheterna är överens om ett antal grundläggande principer inför det fortsatta gemensamma arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.

Handslaget innebär att parterna erkänner och respekterar två utpekade underlag som grund för det fortsatta arbetet. Dessa är:

·         Produktionsmodellen för beräkning av samebyarnas renförluster

·         Resultaten från det nationella inventeringssystemet för stora rovdjur

- Vi är överens om att dessa två är de bästa kunskapsunderlag vi har tillgång till i nuläget, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län.

- Överenskommelsen innebär också att parterna är överens om att kontinuerligt försöka utveckla underlaget utefter ny kunskap och nya erfarenheter, säger Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget.

 

För mer information kontakta:

Lars Wiklund
Vilthandläggare
Länsstyrelsen Västernorrland
0611-34 92 90
lars.wiklund@lansstyrelsen.se

Mikael Wallén
Handläggare Viltförvaltningsenheten
Naturvårdsverket
 010-698 13 39
mikael.wallen@naturvardsverket.se 

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
Länsstyrelsen Västerbotten
070-647 45 95
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Per-Olof Nutti
Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President
per-olof.nutti@sametinget.se
0980-780 30
070-376 31 12

Marie Enoksson
Kommunikatör Sametinget
info@sametinget.se
0980-780 30
070-310 09 94

 

 

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41