2019 är Laxens år. Idag invigde Havs- och vattenmyndigheten International Year of the Salmon - ett internationellt initiativ för att öka intresset för åtgärder och forskning om de vilda laxbestånden och laxens livsmiljöer.

I Västerbotten kommer flera aktiviteter riktade till allmänheten att äga rum under Laxens år. Syftet är att öka medvetenheten och öka intresset för bevarande av laxbestånden. 

Under Laxens år samarbetar Hans- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen med intresseorganisationer, kommuner, forskning och andra myndigheter. Under 2019 kommer det runt om i landet att hållas en rad aktiviteter som vänder sig till den intresserade allmänheten, till exempel aktiviteter ute vid laxälvarna och konferenser om vad som görs för att förbättra laxbestånden.

- För oss i Västerbotten är det självklart att vi ska utnyttja den här möjligheten att lyfta fram laxen. Vi är ett län med sju naturliga laxälvar. Laxen och laxälvarna är värdefulla både historiskt och i framtiden i länet, säger Torleif Erikson, fiskekolog vid Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kommer att genomföra aktiviteterna i länet i samverkan med Vindelälvens fiskeråd och SLU vilt-, fisk- och miljö.

Här är några av händelserna under 2019:

Laxens dag: Genomförs i tre laxälvar fördelade i länet (Lögdeälven-södra delen, Rickleån-mellersta delen, Åbyälven-norra delen. Gemensamt för de tre arrangemangen är spridning av kunskap om laxens liv, krav på sina miljö och viktiga delar i laxens förvaltning. Laxens dag genomförs under en helg på våren.

Regional laxkonferens: Anordnas för länets fiskevårdsområden i Västerbottens lax- och havsöringsvattendrag. Fokus på konferensen är att uppdatera kunskapen hos förvaltarna i fiskevårdsområden med fokus på laxens situation vad gäller beståndsutveckling, och hälsostatus.

Laxracet: Laxracet är ett projekt som genomför sitt andra år 2019. Det drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Naturskolan i Umeå, i tätt samarbete med Vindelälvens Fiskeråd och Länsstyrelsen i Västerbotten. Målgruppen är skolklasser i åk 4 längs Ume- och Vindelälven. I projektet ingår ett studiebesök till laxtrapporna intill vattenkraftverket i Stornorrfors. Deltagande klasser blir också delaktiga i aktuell forskning då laxar kommer att märkas med sändare, och deras vandring i Vindelälven kommer att kunna följas digitalt - i ett laxrace. Allmänheten kommer senare att bjudas in till Norrfors för att ta del av det skolklasserna får ta del av inom ramen för projektet.

- Vi planerar också att vara med på universitetens utbildningsdagar där lärare ges möjlighet att lära sig mer om laxen. Dessutom kommer vi att sprida den informationsskrift som tagit fram inom ramen för laxracet, berättar Torleif Eriksson.

Under hösten 2019 planeras invigningen av biosfärområdet Vindelälvsdalen.  Laxen, laxens livscykel och dess betydelse i Vindelälvsdalen är central i biosfärområdet och kommer att lyftas fram.

För mer information kontakta:
Torleif Eriksson
Fiskekolog
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 44 25
torleif.eriksson@lansstyrelsen.se

 

 

 

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41