Myndigheters miljöledningssystem utgör ett ramverk för att bidra till att miljömålen nås. Både genom att minska miljöbelastningen från resor och genom att verka via sin verksamhetsutövning. Mycket görs men det räcker inte – myndigheternas koldioxidutsläpp fortsätter att långsamt öka. Även energianvändningen ökar medan andelen miljökrav i upphandlingar minskar. Fler åtgärder behöver sättas in och styrmedel nyttjas i större utsträckning av de statliga myndigheterna.

I dag lämnar Naturvårdsverket in en redovisning till regeringen av statliga myndigheters arbete med miljöledning under år 2018. Redovisningen baseras på rapporter från de 187 myndigheter som omfattas av miljöledningsförordningen.

I årets redovisning har två grupper av myndigheter särskilt analyserats. Det är de myndigheter som har ett särskilt ansvar för att bidra till att de nationella miljömålen nås och myndigheter med färre än 100 årsarbetskrafter. 

En utmaning att dagligen beakta och väga in miljöperspektivet
Myndigheterna har olika typer av verksamhetsuppdrag och påverkar miljön i olika grad. Myndigheter med internationella uppdrag och de med tillsynsverksamhet har utmaningar i att minska miljöpåverkan från tjänsteresor och transporter. En stor utmaning för många myndigheter är att i det dagliga myndighetsarbetet väga in miljöperspektivet i olika beslut, vid rådgivning etc.

̶ För oss myndigheter som har ett utpekat ansvar att verka för att nå de nationella miljömålen är det extra viktigt att väga in miljöperspektivet i verksamhetsfrågor, att resa klimatsmart och att energieffektivisera våra lokaler, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Statens samlade upphandlingsvärde och andelen med miljökrav sjunker
Under år 2018 upphandlade statliga myndigheter för cirka 60 miljarder kronor, vilket är drygt 15 miljarder lägre än för ett par år sedan. Även andelen av upphandlingsvärdet där det ställs miljökrav har minskat något. Denna andel påverkas mycket av vad myndigheterna upphandlar ett år och vilka miljökrav som kan ställas. Under 2018 tillkom Kammarkollegiet i arbetet med att vägleda miljöledningsmyndigheterna i att använda upphandling som ett styrmedel i miljöarbetet.

̶ Samverkan mellan olika myndigheter är en framgångsfaktor och en förutsättning för att lyckas utveckla miljöarbetet inom staten, det är därför ett ansvar som ska axlas gemensamt. Kammarkollegiet har en ambition att fortsätta arbeta med hållbarhet som fokusområde och utveckla ramavtalen för att underlätta för avropsberättigade myndigheter att ställa miljökrav vid avrop, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Kammarkollegiet.

Fler producerar egen el
Den totala energianvändningen har ökat något sedan 2017. Ökningen kan delvis förklaras med ökad energianvändning för kyla vilket troligen beror på den varma sommaren 2018. En positiv trend är att antalet myndigheter som producerar egen el har mer än fördubblats jämfört med år 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Jannica Häggbom, handläggare Miljömålsenheten, 010-698 12 91, jannica.haggbom@naturvardsverket.se

Martin Påhlman, chef Miljömålsenheten, 010-698 14 29, martin.pahlman@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63