Naturvårdsverket har utvärderat tre olika metoder för att beräkna omräkningsfaktorn mellan antalet vargföryngringar och antalet vargindivider. Som en effekt av detta arbete riktar Naturvårdsverket nu in sig på att utvärdera en ny inventeringsmetodik för att kunna beräkna antalet vargindivider utan omvägen via en omräkningsfaktor.

– Genom att gå över till att inventera varg genom en utvidgad insamling av DNA skulle vi kunna beräkna vargpopulationens storlek direkt, utan att gå omvägen via en omräkningsfaktor. Men innan det kan bli aktuellt måste vi verifiera att metoden fungerar, se till att förvaltande myndigheter får de resultat de behöver för att genomföra sina uppdrag samt göra en ekonomisk analys, säger Jens Andersson, handläggare på Viltanalysenheten.

För att beräkna den skandinaviska vargpopulationen används idag en omräkningsfaktor som utgår från antalet föryngringar funna vid inventering. Naturvårdsverket har gett två forskagrupper i uppdrag att beräkna omräkningsfaktorns värde genom alternativa metoder. Dessa tre metoder med tillhörande omräkningsfaktorer har därefter utvärderats av en oberoende expertpanel.

Expertpanelen slår fast att användandet av en omräkningsfaktor medför brister, bland annat eftersom faktorn varierar med hur vargpopulationens sammansättning varierar i tid och rum. Panelen rekommenderar därför Naturvårdsverket att byta till en inventeringsmetodik som baseras på insamling av DNA och uppgifter om döda vargar, för att beräkna populationens storlek.

Under tiden som Naturvårdsverket undersöker möjligheten att använda denna metod rekommenderar expertpanelen att Naturvårdsverket fortsätter att använda nuvarande omräkningsfaktor som är 10 vargindivider per föryngring.

– Vi uppdaterar ständigt kunskapsläget och utvecklar nya inventeringsmetoder vid behov. Det ligger i linje med Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning där ett av målen är att bygga viltförvaltningen på kvalitetssäkrad kunskap, säger Andreas Zetterberg, chef på Viltanalysenheten.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Zetterberg, chef Viltförvaltningsenheten, 010-698 12 09, andreas.zetterberg@naturvardsverket.se

Jens Andersson, handläggare Viltförvaltningsenheten, 010-698 12 00, jens.andersson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 

 

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63