Några svenska myndigheter åker idag till Norge för att lära sig mer om landets långvariga erfarenhet och framtida planer med koldioxidlagring. Syftet är att börja diskutera hur ett möjligt samarbete mellan länderna skulle kunna hjälpa svenska industrier att på sikt lagra sin koldioxid.

Koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) innebär att koldioxidutsläppen från industrin avskiljs, transporteras och lagras permanent under marken. CCS pekas ut som en nyckelteknik för att begränsa den globala temperaturökningen i linje med Parisavtalet 2015. I Sverige är denna teknik möjlig för bland annat processindustrin (till exempel cementindustrin), energiproduktionen samt massa- och pappersindustrin.

Norge har störst erfarenhet av koldioxidlagring i världen och till 2024 planerar de att utöka sin verksamhet genom att samla in, transportera och lagra koldioxid från nationella och internationella industrier. Ett samarbete mellan Sverige och Norge skulle därför kunna vara en stor möjlighet för båda parter.

För att inleda denna diskussion åker representanter från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och SGU till Norge för att träffa norska departement, näringslivet och andra icke-statliga aktörer.

- CCS innebär stora möjligheter för att nå klimatmålen, men det är en komplex fråga. Syftet med resan är att börja kartlägga vad ett samarbete med Norge skulle kunna innebära, säger Julien Morel, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram en strategi för hur Sverige ska uppnå negativa utsläpp, där CCS från både fossila bränslen och biobränslen är en av de möjliga lösningarna. Sverige har inte i dagsläget någon egenutvecklad koldioxidlagring.

Läs mer

Klimatpolitiska vägvalsutredningen

CCS i Norge

Klimatforum 15 mars 2019 där koldioxidlagring kommer diskuteras

Naturvårdsverket

För ytterligare information, kontakta:
Julien Morel, klimatanalytiker Klimatmålsenheten, julien.morel@naturvardsverket.se, 010-698 10 54

Stefan Nyström, chef Klimatavdelningen, stefan.nystrom@naturvardsverket.se, 010-698 15 23

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63