Denna vecka presenterar länsstyrelserna rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018. I den konstateras att kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska.

Bedömningen är att den förändring som pågår snart inte kan vägas upp med punktinsatser som statligt finansierade ombudslösningar. 

I Sverige sköts kontanthanteringen av ett fåtal privata aktörer och kontanter används i allt mindre utsträckning. Detta gör kontantkedjan sårbar. Länsstyrelserna, som har i uppdrag att bevaka de grundläggande betaltjänsterna i landet, konstaterar att kontantanvändningen och den kommersiellt upprätthållna infrastrukturen för kontanter fortsatt att minska. Under året som gått har 375 platser för kontantuttag försvunnit. Idag finns drygt 3 200 platser kvar i hela landet där man fortfarande kan ta ut pengar.  

– Den strukturella förändring som pågår kan snart inte längre vägas upp med punktinsatser i form av statligt finansierade ombudslösningar. Handeln tar ett stort ansvar för kontanthanteringen, men även antalet handlare som har slutat att ta emot kontanter som betalningsmedel ökar, säger Johanna Jansson, nationell samordnare för grundläggande betaltjänster.

Länsstyrelsen Västerbotten bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster i kommunernas centralorter där merparten av bankkontoren finns fortfarande är relativt god. I områden utanför tätorterna, framför allt i fjällvärlden och i glesbygden, är den dock ofta bristfällig. Dels på grund av långa avstånd till tätorten där tjänsterna är belägna, och dels på grund av begränsningar och brister i mobil- och fibernäten.

- Antalet bankkontor har fortsatt att minska även under 2018, likväl som trenden med minskande och varierande öppettider. Fem av länets femton kommuner har idag endast ett kvarvarande bankkontor, säger Erik Grahn Handläggare landsbygdsutveckling vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Den största utmaningen i länet är tillgången till dagskassetjänster med hänsyn till att det i merparten av länets kommuner endast finns en deponeringstjänst i form av en servicebox som löper stor risk att försvinna i samband med att ett bankkontor stänger.

Under året har Swedbank stängt sina bankkontor i inlandskommunerna Dorotea, Åsele, Sorsele och Norsjö. Det värdetransportföretag som är verksamt på dessa orter har aviserat att de inom kort kommer att sluta betjäna serviceboxarna i dessa orter. För företag och föreningar är utvecklingen därmed mycket bekymmersam.

- Det pågår samtal mellan de olika aktörerna för att hitta en lösning, berättar Erik Grahn.

För mer information, kontakta:

Johanna Jansson, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen i Dalarnas län
johanna.w.jansson@lansstyrelsen.se
010 225 02 68

Erik Grahn
Handläggare Landsbygdsutveckling
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 45 05
072-206 97 05
erik.grahn@lansstyrelsen.se

 

 

 

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41