Debattartikel av Mikael Damberg, Morgan Johansson och Susanne Ås Sivborg i SVD den 3 januari. Ökad kunskap om immateriella tillgångar är ett medel att öka tillväxten i Sverige. Regeringen satsar därför 80 miljoner kronor de närmaste åren för att vi ska få ett rejält kunskapslyft inom området, skriver ministrarna Mikael Damberg och Morgan Johansson samt gd Susanne Ås Sivborg, Patent- och registreringsverket.

Kreativitet och innovation blomstrar i Sverige, inom alla sektorer, både i den traditionellt tekniska industrin liksom inom de kreativa näringarna och allt oftare i offentlig sektor. Var tionde person i världen spelar svenska dataspel och vi är kända för "det svenska popundret". En rad svenska uppfinningar som exempelvis skiftnyckeln, blixtlåset, pacemakern, Losec, Spotify, Skype och BabyBjörn har blivit banbrytande inom sina respektive områden och är numera att betrakta som världsstandard. Kort och gott så lyckas vi bra i Sverige. År efter år placerar vi oss i världstoppen i internationella rankningar när det gäller innovationsförmåga. Men tillväxt och lönsamhet då?

Vi vet att:

  • 30 procent av arbetstillfällena i Sverige och 40 procent av vårt lands samlade ekonomiska värde skapas i immaterialrättsintensiva företag som är beroende av immateriella rättigheter.
  • Företag som använder sig av immaterialrätt har bättre avkastning, högre löner och personal med högre kompetens jämfört med företag som inte tar hand om sina immateriella tillgångar.
  • Sverige är tredje bäst på patentansökningar i Europa.

Patent- och registreringsverket har en viktig roll i att öka kunskapen och förståelsen för immaterialrätten. Behovet är stort. I en undersökning riktad mot medelstora företag svarade 90 procent av de tillfrågade företagen att de ser de immateriella tillgångarna som en viktig del av företagets övergripande strategi. Samtidigt har endast en tredjedel av företagen sina immateriella tillgångar redovisade i bokslutet. Och bara något mer än hälften av företagen har sökt immaterialrättsligt skydd. 30 procent av företagen som fokuserar på att "utveckla en teknisk produkt/tjänst/lösning" har inte sökt patent. 35 procent av företagen som fokuserar på att "bygga ett tydligt varumärke" har inte registrerat sina varumärken. Här behövs en större medvetenhet.

Sverige och svenskarna är öppna för nya lösningar. Vi går gärna före och provar nya produkter och tjänster – vilket gör att Sverige erbjuder en bra testmarknad för våra företag. Ofta följer sedan export till våra nordiska grannländer och EU:s inre marknad.

Patentskydd och skydd för andra immateriella tillgångar är i stor utsträckning lika inom Europa. Det är till exempel möjligt att med en ansökan få ett varumärke som gäller inom hela EU. Det skapar förutsebara och rättssäkra system, där både svenska och internationella aktörer känner igen sig. Det sparar tid och pengar för företag som efter hand vill expandera och ansöka om ett utökat geografiskt skydd, och en mer attraktiv investeringsmiljö för utländska finansiärer som lätt kommer att kunna förstå och tillämpa även den svenska lagstiftningen.

Vi ser att näringslivet överlag ökar sina investeringar i en lång rad av immateriella tillgångar. Medvetenheten ökar successivt. Forskningsresultat, mjukvara och olika tekniska lösningar liksom unik design, varumärkeskoncept eller företagsspecifika kompetenser blir allt viktigare och värdefulla för företag. Vi ser också att de kreativa näringarna i Sverige ökar, en bransch som i stort sett uteslutande producerar produkter och tjänster av immateriellt värde.

På grund av denna utveckling har regeringen valt att ännu tydligare rikta fokus på vikten av immateriella tillgångar som ett medel för tillväxt. Regeringen satsar 80 miljoner kronor de närmaste åren för att vi ska få ett rejält kunskapslyft inom området. Detta innebär att:

  • PRV utökar sina informations- och kunskapsspridande insatser riktade mot små och medelstora företag, myndigheter i innovationssystemet, statliga forskningsfinansiärer samt universitet och högskolor.
  • PRV kommer att bjuda in offentliga aktörer, myndigheter och lärosäten, vars verksamhet på olika sätt tangerar det immaterialrättsliga området, till ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning
  • Vinnova genomför forskningsutlysningar med syfte att stärka kunskapsutvecklingen och förståelsen för sambandet mellan immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt.
  • Vinnova förstärker det ekonomiska stödet till företag för strategisk kompetens och specialiserad rådgivning i hanteringen av immateriella tillgångar.

Immateriella tillgångar utgör en allt större del av företagens värde. Det vet vi med stor säkerhet. Det är därför avgörande både för de enskilda företagens och för Sveriges konkurrenskraft att våra företag har tillgång till de bästa metoderna att hantera dessa tillgångar.

Mikael Damberg (S)
närings- och innovationsminister

Morgan Johansson (S)
justitie- och migrationsminister

Susanne Ås Sivborg
generaldirektör Patent- och registreringsverketKontakt


Rebecka Grunditz

Pressansvarig

press@prv.se

08-782 27 00

Henrietta Thollén

Presskommunikatör

press@prv.se

08-782 27 00

Margareta Ternell

Marknadsdirektör

press@prv.se

08-782 27 00