Pressmeddelanden

RSS

Naturvårdsverket fortsätter utvärdera nya metoder för att inventera varg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-15 13:00 CEST

Naturvårdsverket har utvärderat tre olika metoder för att beräkna omräkningsfaktorn mellan antalet vargföryngringar och antalet vargindivider. Som en effekt av detta arbete riktar Naturvårdsverket nu in sig på att utvärdera en ny inventeringsmetodik för att kunna beräkna antalet vargindivider utan omvägen via en omräkningsfaktor.

Klimatklivet är ett effektivt styrmedel för att driva på investeringar i fossilfrihet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-15 09:30 CEST

Det finns både en investeringsvilja och ett behov av omställning hos företagen och dessa tas väl till vara med riktade investeringsstöd som Klimatklivet. Det framgår av en lägesbeskrivning om Klimatklivet som Naturvårdsverket nu lämnar till Miljödepartementet.

Myndigheter behöver göra mer för att minska miljöpåverkan från tjänsteresor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-12 09:02 CEST

Myndigheters miljöledningssystem utgör ett ramverk för att bidra till att miljömålen nås. Både genom att minska miljöbelastningen från resor och genom att verka via sin verksamhetsutövning. Mycket görs men det räcker inte – myndigheternas koldioxidutsläpp fortsätter att långsamt öka. Även energianvändningen ökar medan andelen miljökrav i upphandlingar minskar. Fler åtgärder behöver sättas in och styrmedel nyttjas i större utsträckning av de statliga myndigheterna.

Investeringsbidrag kan sökas för att minska utsläpp via dagvatten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-20 15:47 CET

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.

Investeringsbidrag kan sökas för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-20 15:40 CET

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.

Ny teknik för vattenrening på Öland och i Boden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-18 11:08 CET

Reningstekniken fungerar så bra att dricksvattnet klarar alla krav. Mörbylånga bygger nu en ny vattenrening i full skala som ska vara klart sommaren 2019. Det här är ett av sjutton projekt som fått bidrag från Naturvårdsverket till tekniska innovationer för utveckling av städer. Samverkan mellan aktörer som vill gynna hållbar stadsutveckling är nyckeln till framgången.

Sex viltforskningsprojekt får medel 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-18 09:49 CET

Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får finansiering från Viltvårdsfonden 2019. Sex projekt får dela på sammanlagt fyra miljoner kronor. Forskningen handlar bland annat om jaktturism och om effekter av rödrävens expansion i fjällmiljö.

Sanering av Fredriksbergs pappersbruk i Ludvika

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-18 09:45 CET

Förberedande åtgärder inför sanering vid Fredriksbergs pappersbruk i Ludvika kommun kan nu starta. Naturvårdsverket beviljade idag medel till Länsstyrelsen i Dalarna.

Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-15 08:06 CET

Sverige har goda förutsättningar att nå målet om netto noll klimatutsläpp år 2045. Skärpt styrning behövs dock både från staten och EU. Naturvårdsverkets underlag till regeringens första klimatpolitiska handlingsplan överlämnas till regeringen idag.

Välkommen att delta i Naturvårdsverkets forskningsdag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-11 12:00 CET

Välkommen att mingla, ställ frågor och lyssna till några av de mest namnkunniga forskarna på miljöområdet.

Ny miniminivå fastställd för lo i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-08 12:06 CET

Naturvårdsverket har beslutat om det minsta antal lodjur som ska finnas i länen i Sverige. Det ger utrymme för länsstyrelsen att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar. Naturvårdsverket fastställer miniminivåerna utifrån förslag från länsstyrelserna.

Välkommen till Klimatforum 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-07 11:17 CET

Den 15 mars inträffar årets viktigaste klimatkonferens – Klimatforum 2019. Du som journalist är välkommen att delta. Årets tema är ”Från strategi till verklighet” och det omfattande programmet ger både svar på vilka utmaningar vi står inför, och vägar framåt för att lösa dem.

Många beslut om naturreservat 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-06 10:00 CET

Antalet naturreservat som beslutas i Sverige var på en fortsatt hög nivå 2018. Statistik från Naturvårdsverket visar att 258 beslut om naturreservat fattades under året och att den skyddade landarealen därmed ökade med drygt 78 000 hektar.

Växande friåkningstrend ställer krav på lavinkunskaper

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-27 09:00 CET

Sportlovsveckorna innebär många människor i fjällen. En ökande andel väljer att utforska fjällen bortom skidanläggningarnas områden och utstakade snöskoterleder. De flesta lavinolyckor inträffar mellan sportlovet och påsken. Naturvårdsverket går därför ut med viktiga råd för ökad säkerhet till skidåkare- och snöskoterförare som planerar för turer i lavinterräng.

381 miljoner till skogsägare med nyckelbiotoprika marker 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-14 10:00 CET

Under 2018 har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket betalat ut sammanlagt 381 miljoner kronor i ersättning till skogsägare som fått ett formellt skydd på sin mark för att den har en hög andel nyckelbiotoper.

Naturvårdsverket föreslår åtgärder för bättre luft i hela Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 10:00 CET

Fasa ut äldre dieselfordon, inför fler elfordon och minska det totala trafikarbetet. Det är några av de åtgärder som lyfts när Naturvårdsverket nu lämnar ett första förslag till nationellt luftvårdsprogram till regeringen.

Årets fördelning för värdefull natur klar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 08:00 CET

Budgeten för 2019 innebär nästan en halvering av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur jämfört med föregående år. Neddragningarna rör exempelvis skötsel i skyddade områden, underhåll av anläggningar för friluftsliv och lokala naturvårdsprojekt. Inga nya medel avsätts till restaurering av våtmarker eller till satsningen på naturnära jobb. Naturvårdsverket har nu beslutat om medel till länsstyrelserna.

Prioritera åtgärder för klimatet och biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-30 12:31 CET

Det finns starka skäl att prioritera klimat och biologisk mångfald i miljöpolitiken under de kommande åren. De styrmedel och åtgärder som behövs för att nå miljömålen finns inte på plats, även om utvecklingen är positiv när det gäller bland annat luftkvalitet och försurning. Detta visar den fördjupade utvärderingen av miljömålen som Naturvårdsverket lämnar till regeringen idag.

Nya indikatorer för att följa konsumtionens klimatpåverkan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-25 09:15 CET

Utsläppen av växthusgaser till följd av svensk konsumtion behöver minska. För att underlätta uppföljningen har Naturvårdsverket förbättrat statistiken och tagit fram indikatorer för fem prioriterade konsumtionsområden. Indikatorerna inkluderar allt från flygresor till konsumtion av livsmedel.

Naturvårdsverket ska ha en tydlig roll i det nationella klimatanpassningsarbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-24 10:00 CET

Klimatet förändras och får stora konsekvenser för svensk naturmiljö och befintliga samhällsstrukturer. Naturvårdsverket redovisar idag sin handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärderna utgår framförallt från naturens förmåga att begränsa effekterna av ett förändrat klimat, och som samtidigt stärker den biologiska mångfalden.

Södra Lapplandsfjällen nytt lavinprognosområde

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-17 12:30 CET

I dag publiceras den första lavinprognosen för Södra Lapplandsfjällen som bland annat omfattar Kittelfjäll och Saxnäs. Det är ett nytt prognosområde i Naturvårdsverkets lavinprognosprogram. Lavinprognosen ger en samlad bedömning av lavinfaran två dagar framåt, inklusive råd om hur man kan färdas i berörd fjällterräng utan att utsätta sig för onödiga risker.

Naturvårdsverket instiftar Miljömålspriset

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-11 10:00 CET

Miljömålen har funnits i 20 år. För att inspirera till fortsatt uthålligt och uppfinningsrikt miljöarbete instiftar nu Naturvårdsverket ett nytt pris; Miljömålspriset. Vem eller vilka ska uppmärksammas och belönas för ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål?

Svenska myndigheter besöker Norge för att diskutera koldioxidlagring

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-10 09:00 CET

Några svenska myndigheter åker idag till Norge för att lära sig mer om landets långvariga erfarenhet och framtida planer med koldioxidlagring. Syftet är att börja diskutera hur ett möjligt samarbete mellan länderna skulle kunna hjälpa svenska industrier att på sikt lagra sin koldioxid.

Idag startar de nationella lavinprognoserna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-20 07:00 CET

Idag publicerar Lavinprognoser.se de första prognoserna för vintern 2018/2019. Först ut med dagliga lavinprognoser är södra Jämtlandsfjällen, västra Härjedalsfjällen samt västra Vindelfjällen där bland annat destinationerna Åre, Funäsfjällen och Hemavan ingår. En ny enkätundersökning från Fjällsäkerhetsrådet visar att hälften av offpist-skidåkarna använder lavinprognoser.se som ett verktyg för säkrare offpiståkning.

Klimatklivet stödjer innovation för minskade utsläpp

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-17 11:30 CET

12 anläggningar som producerar biokol startar med stöd från Klimatklivet. Biokol är ett sätt att minska koldioxiden som redan finns i luften och är ett exempel på nya lösningar som nu etableras i större skala. En annan ny teknik som får stöd från klimatklivet är biodrivmedel från lignin.

Sex av tio väljer alltid eller oftast bort plastkassen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-14 14:00 CET

Trenden håller i sig - dubbelt så många av Sveriges befolkning väljer bort plastkassen när de handlar idag, jämfört med juni 2017.

Sveriges klimatutsläpp minskar marginellt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-12 09:30 CET

För tredje året i rad minskar Sveriges klimatpåverkande utsläpp med under en procent visar ny statistik från Naturvårdsverket. Industrins utsläpp ökar något efter en längre period av minskningar, medan utsläpp från el och fjärrvärmeproduktion minskar.

Svenska offpist-skidåkare allt mer riskmedvetna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-10 08:00 CET

Sedan 2001 har 35 svenska skid- och snowboard-åkare omkommit i lavinolyckor, de flesta utomlands. Ett omfattande risktagande bedöms vara en av orsakerna bakom många av olyckorna. Nu syns en förändring. Sedan 2013 har riskviljan sjunkit bland svenska offpist-åkare. Det visar resultat från en rapport som Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd presenterar idag.

Flera orsaker till minskat antal statliga jaktkort

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-03 08:00 CET

Antalet personer som löser statligt jaktkort har minskat sedan mitten av 90-talet. Orsakerna är bland annat att nya jägargrupper jagar oregelbundet och att vissa då glömmer bort att betala jaktkortet, samt att vissa viltarter i skog och mark har minskat. Inget tyder på att personer slutar lösa jaktkort i protest. Det visar en studie som nu rapporteras till Naturvårdsverket.

Åtgärder för en älgförvaltning i balans

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 13:00 CET

Den svenska älgstammen ska hålla en hög kvalitet samtidigt som skador i skog och trafik orsakade av älg måste minska. Naturvårdsverket presenterar idag åtgärder för att utveckla älgförvaltningen


Nyheter


Resenärer bör kolla sitt bagage innan de åker till Arktis

Nyhet Publicerad: 2019-04-11 11:37 CEST

Främmande arter är ett stort hot mot Arktis. Frö, insekter och parasiter kan följa med på resan som fripassagerare utan att du anar det. Med enkla åtgärder kan resenärer undvika att ta med oönskade arter som kan hota den sårbara arktiska miljön. En ny film berättar hur.

Kandidater utvalda till Naturvårdsverkets Miljömålspris

Nyhet Publicerad: 2019-04-10 10:15 CEST

En jury har valt ut 10 kandidater bland alla de nomineringar som lämnades in i januari och februari. Det nyinstiftade Miljömålspriset delas ut i tre kategorier. Fram till och med 28 april kan alla som vill rösta på den kandidat de tycker ska vinna Miljömålspriset – årets inspiratör.

Mer miljöinformation för kläder behövs

Nyhet Publicerad: 2019-03-05 12:36 CET

Dagens svenska textilkonsumtion är ännu inte hållbar. Miljömärkta kläder efterfrågas inte i någon högre grad trots att konsumenter anger att hållbarhetsfrågor är viktiga. Många konsumenter vill ha tydligare information i butiken om kläders miljö- och hälsopåverkan. Det visar en ny undersökning i butiker som Naturvårdsverket låtit genomföra.

Bidrag att söka för minskat läckage av plast till hav och natur

Nyhet Publicerad: 2019-03-01 08:21 CET

Fram till den 27 mars 2019 finns möjlighet att söka bidrag hos Naturvårdsverket för utvecklingsprojekt som bidrar till att minska läckage av plast till hav och natur. Det kan till exempel handla om projekt som bidrar till en mer miljösmart användning, en effektivare insamling eller att plast får ett högre ekonomiskt värde.

Möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets föreskrifter

Nyhet Publicerad: 2019-02-25 09:48 CET

Under perioden 25 februari till 17 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på vissa av Naturvårdsverkets föreskrifter, regler; till exempel om reglerna är användbara och enkla att förstå.

Genomgripande samhällsförändring behövs för att nå klimatmål

Nyhet Publicerad: 2019-02-22 09:09 CET

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan visar att det fortfarande kan vara möjligt att nå målet. Men för att lyckas behövs krafttag av historiska mått, och en genomgripande samhällsförändring.

Innovationstävling tar infrastrukturbranschen mot nollutsläpp

Nyhet Publicerad: 2019-02-12 10:14 CET

En ny modell för innovationstävlingar har fått infrastrukturbranschen att agera för nollutsläpp av växthusgaser. Det visar tävlingens slutrapport och pekar ut sju utvecklingsområden med olika lösningar för branschen. Bland lösningarna finns betong som odlas fram i havet, byggdelar konstruerade för att återanvändas och konstruktioner med inbyggda solceller och vindkraftverk.

Ny kunskap om mikroplast från textiltvätt

Nyhet Publicerad: 2019-01-31 15:40 CET

Rapporterna visar att det finns filterlösningar för tvättmaskiner som fungerar, men hur bra de fungerar, och hur de ska hanteras, behöver undersökas vidare. Metoden för att mäta utsläpp av mikroplastfibrer från tvätterier behöver också utvecklas.

Främmande arter som är en risk för biologisk mångfald i Sverige

Nyhet Publicerad: 2019-01-21 09:19 CET

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskbedömt drygt 1000 främmande arter av växter, svampar och djur. Resultatet visar att hälften av de genomgångna arterna nu eller på sikt kan åstadkomma ekologiska effekter på svensk natur. En del av arterna har redan effekter.

Start för företagsutbildning om hållbara material

Nyhet Publicerad: 2019-01-11 10:38 CET

I januari startar utbildningen som ska hjälpa företag att övergå till mer miljömässigt hållbara material. Utbildningen sker på sex orter i landet och har tagits fram med finansiering från Naturvårdsverket.

Nytt samarbete mellan Naturvårdsverket och palestinska miljömyndigheten

Nyhet Publicerad: 2018-12-21 11:31 CET

Naturvårdsverket ska samarbeta med den palestinska miljömyndigheten under en treårsperiod med implementeringen av Basel- och Klimatkonventionen. Avtalet skrevs under den 19 december 2018.

Blaikengruvan utanför Sorsele saneras för 200 miljoner kronor

Nyhet Publicerad: 2018-12-21 09:43 CET

Ett av de största saneringsprojekten i Sverige. Staten tar över ägarskapet och bekostar saneringen sedan verksamheten försattes i konkurs.

De får bidrag till forskning om mikroplast

Nyhet Publicerad: 2018-12-18 13:01 CET

Här är projekten som beviljas medel ur Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens utlysning om mikroplaster och deras källor, spridningsvägar och konsekvenser.

De får bidrag till forskning om DNA-metoder inom miljöövervakning

Nyhet Publicerad: 2018-12-18 09:42 CET

Här är projekten som beviljats medel ur Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens forskningsutlysning om DNA- metoder som kan användas inom miljöövervakningen.

Globalt stöd för att bevara natur på olika sätt

Nyhet Publicerad: 2018-12-03 13:41 CET

FN-mötet i konventionen för biologisk mångfald har tagit ett beslut som innebär ett åtagande för länderna att med stöd av en ny frivillig vägledning utveckla arbetet och genomföra kompletterande insatser för skyddade områden och andra effektiva områdesbaserade bevarandeåtgärder.

FN-konvention slår ett slag för naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet

Nyhet Publicerad: 2018-11-30 08:38 CET

En vägledning om hur ekosystembaserade lösningar kan användas i arbetet med klimatanpassning och katastrofriskreducering beslutades av FN-konventionen för biologisk mångfald, CBD i Sharm el Sheikh i Egypten. Vägledningen handlar om hur naturens förmåga att stå emot störningar kan användas så att flera mål kan nås i en och samma åtgärd.

Mer underlag behövs för att avgöra frågan om pilbågsjakt

Nyhet Publicerad: 2018-11-30 08:18 CET

Naturvårdsverket föreslog i somras att det ska bli tillåtet att jaga med pilbåge i Sverige. Frågan ska undersökas ytterligare innan ett slutligt beslut fattas.

Var med och påverka luftvårdspolitiken

Nyhet Publicerad: 2018-11-23 09:00 CET

Naturvårdsverket har tagit fram ett första förslag till nationellt luftvårdsprogram som omfattar olika åtgärdsområden för minskade utsläpp av luftföroreningar. Förslaget innefattar även fokusområden som ska visa vägen för fortsatt arbete inom luftvårdsområdet.

10 miljoner i bidrag för att minska spridning av mikroplast i dagvatten

Nyhet Publicerad: 2018-11-19 14:40 CET

Sex av de beviljade ansökningarna avser minskad spridning av mikroplast från konstgräsplaner. Resterande avser andra insatser för att minska dagvattens negativa effekter på vattenmiljön.

Så här har de svenska klimatutsläppen förändrats

Nyhet Publicerad: 2018-05-07 16:08 CEST

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för klimatstatistik och uppföljning av de svenska klimatmålen. Växthusgasutsläppen låg 2016 på 53 miljoner ton, vilket innebär en minskning på 26 procent sedan 1990. Den 22 maj publicerar Naturvårdsverket en preliminär sammanställning och analys av utsläppen för hela 2017.

Se filmer från Naturvårdsverkets journalistseminarium

Nyhet Publicerad: 2018-05-02 11:12 CEST

Tre forskare presenterar fyra forskningsprojekt, samtliga finansierade av Naturvårdsverket för att bidra till svenskt och internationellt miljöarbete. Hur kan mobiltelefonen bli hållbar?

Forskning som gör mobiltelefonen hållbar

Nyhet Publicerad: 2018-04-11 14:41 CEST

Välkommen till Naturvårdsverkets forskningsseminarium för journalister. De förnybara resurserna bör inte minska över tid medan utsläppen av miljöfarliga ämnen måste minska. Hur når vi dit? Årets seminarium bjuder på ett urval studier som är centrala för Naturvårdsverket och samhällsomställningen för miljön.

Satsning på ekosystemtjänster gav tydliga resultat

Nyhet Publicerad: 2018-01-24 11:41 CET

75 procent av 200 viktiga samhällsaktörer bedömer att kunskapen om ekosystemtjänster har ökat sedan 2014 samt att ekosystemtjänster kommer att ingå i fler beslut de kommande fem åren. Utvecklingen gäller beslut inom kommuner, byggbranschen och areella näringar.

Beslut om delegering av skyddsjakt på järv

Nyhet Publicerad: 2017-12-20 16:27 CET

Naturvårdsverket överlämnar rätten att besluta om skyddsjakt på järv med en tydlig vägledning om att omfattningen behöver minimeras för att uppnå gynnsam bevarandestatus.

Förbättrad luftkvalitet förbättrar hälsan

Nyhet Publicerad: 2017-10-11 15:04 CEST

Luftföroreningar är orsaken till att omkring 400 000 människor årligen dör i förtid. Samtidigt är trenden minskade utsläpp, visar rapporten Air Quality in Europé 2017 från Europeiska Miljöbyrån (EEA) som presenteras idag.

Minska risken för negativ miljöpåverkan från läkemedelsrester

Nyhet Publicerad: 2017-04-27 14:58 CEST

Ett flertal studier har visat att utsläpp av läkemedelsrester kan ha negativa effekter i vattenmiljöer. På sikt kan läkemedelsrester ackumuleras i naturen då en del läkemedel inte bryts ned. Naturvårdsverket anser att det finns ett behov av att införa avancerad rening av avloppsvatten för att minska riskerna för miljön.

Samråd om planerad gasledning i Östersjön inleds

Nyhet Publicerad: 2017-04-26 13:42 CEST

Bolaget Nord Stream 2 AG planerar att dra två nya gasledningar invid de befintliga gasledningarna i Östersjön för att transportera naturgas från Ryssland till Tyskland. Nu startar samråd kring bolagets miljökonsekvensbeskrivning, enligt Esbokonventionen. Naturvårdsverket bjuder även in till informationsmöte.


Evenemang


30 Jan - 31 Jan

10:45 - 17:30

Naturvårdsverkets innovationstävling – bygger om Öresundsbron för att fortare nå miljömålen

10:45 - 17:30

30 jan: Lars Janssonsgatan 15, Kiruna, 31 jan: Campingvägen 5, Kiruna


Sociala medierBilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument