Pressmeddelanden

RSS

381 miljoner till skogsägare med nyckelbiotoprika marker 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-14 10:00 CET

Under 2018 har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket betalat ut sammanlagt 381 miljoner kronor i ersättning till skogsägare som fått ett formellt skydd på sin mark för att den har en hög andel nyckelbiotoper.

Naturvårdsverket föreslår åtgärder för bättre luft i hela Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 10:00 CET

Fasa ut äldre dieselfordon, inför fler elfordon och minska det totala trafikarbetet. Det är några av de åtgärder som lyfts när Naturvårdsverket nu lämnar ett första förslag till nationellt luftvårdsprogram till regeringen.

Årets fördelning för värdefull natur klar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 08:00 CET

Budgeten för 2019 innebär nästan en halvering av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur jämfört med föregående år. Neddragningarna rör exempelvis skötsel i skyddade områden, underhåll av anläggningar för friluftsliv och lokala naturvårdsprojekt. Inga nya medel avsätts till restaurering av våtmarker eller till satsningen på naturnära jobb. Naturvårdsverket har nu beslutat om medel till länsstyrelserna.

Prioritera åtgärder för klimatet och biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-30 12:31 CET

Det finns starka skäl att prioritera klimat och biologisk mångfald i miljöpolitiken under de kommande åren. De styrmedel och åtgärder som behövs för att nå miljömålen finns inte på plats, även om utvecklingen är positiv när det gäller bland annat luftkvalitet och försurning. Detta visar den fördjupade utvärderingen av miljömålen som Naturvårdsverket lämnar till regeringen idag.

Nya indikatorer för att följa konsumtionens klimatpåverkan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-25 09:15 CET

Utsläppen av växthusgaser till följd av svensk konsumtion behöver minska. För att underlätta uppföljningen har Naturvårdsverket förbättrat statistiken och tagit fram indikatorer för fem prioriterade konsumtionsområden. Indikatorerna inkluderar allt från flygresor till konsumtion av livsmedel.

Naturvårdsverket ska ha en tydlig roll i det nationella klimatanpassningsarbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-24 10:00 CET

Klimatet förändras och får stora konsekvenser för svensk naturmiljö och befintliga samhällsstrukturer. Naturvårdsverket redovisar idag sin handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärderna utgår framförallt från naturens förmåga att begränsa effekterna av ett förändrat klimat, och som samtidigt stärker den biologiska mångfalden.

Södra Lapplandsfjällen nytt lavinprognosområde

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-17 12:30 CET

I dag publiceras den första lavinprognosen för Södra Lapplandsfjällen som bland annat omfattar Kittelfjäll och Saxnäs. Det är ett nytt prognosområde i Naturvårdsverkets lavinprognosprogram. Lavinprognosen ger en samlad bedömning av lavinfaran två dagar framåt, inklusive råd om hur man kan färdas i berörd fjällterräng utan att utsätta sig för onödiga risker.

Naturvårdsverket instiftar Miljömålspriset

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-11 10:00 CET

Miljömålen har funnits i 20 år. För att inspirera till fortsatt uthålligt och uppfinningsrikt miljöarbete instiftar nu Naturvårdsverket ett nytt pris; Miljömålspriset. Vem eller vilka ska uppmärksammas och belönas för ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål?

Svenska myndigheter besöker Norge för att diskutera koldioxidlagring

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-10 09:00 CET

Några svenska myndigheter åker idag till Norge för att lära sig mer om landets långvariga erfarenhet och framtida planer med koldioxidlagring. Syftet är att börja diskutera hur ett möjligt samarbete mellan länderna skulle kunna hjälpa svenska industrier att på sikt lagra sin koldioxid.

Idag startar de nationella lavinprognoserna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-20 07:00 CET

Idag publicerar Lavinprognoser.se de första prognoserna för vintern 2018/2019. Först ut med dagliga lavinprognoser är södra Jämtlandsfjällen, västra Härjedalsfjällen samt västra Vindelfjällen där bland annat destinationerna Åre, Funäsfjällen och Hemavan ingår. En ny enkätundersökning från Fjällsäkerhetsrådet visar att hälften av offpist-skidåkarna använder lavinprognoser.se som ett verktyg för säkrare offpiståkning.

Klimatklivet stödjer innovation för minskade utsläpp

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-17 11:30 CET

12 anläggningar som producerar biokol startar med stöd från Klimatklivet. Biokol är ett sätt att minska koldioxiden som redan finns i luften och är ett exempel på nya lösningar som nu etableras i större skala. En annan ny teknik som får stöd från klimatklivet är biodrivmedel från lignin.

Sex av tio väljer alltid eller oftast bort plastkassen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-14 14:00 CET

Trenden håller i sig - dubbelt så många av Sveriges befolkning väljer bort plastkassen när de handlar idag, jämfört med juni 2017.

Sveriges klimatutsläpp minskar marginellt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-12 09:30 CET

För tredje året i rad minskar Sveriges klimatpåverkande utsläpp med under en procent visar ny statistik från Naturvårdsverket. Industrins utsläpp ökar något efter en längre period av minskningar, medan utsläpp från el och fjärrvärmeproduktion minskar.

Svenska offpist-skidåkare allt mer riskmedvetna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-10 08:00 CET

Sedan 2001 har 35 svenska skid- och snowboard-åkare omkommit i lavinolyckor, de flesta utomlands. Ett omfattande risktagande bedöms vara en av orsakerna bakom många av olyckorna. Nu syns en förändring. Sedan 2013 har riskviljan sjunkit bland svenska offpist-åkare. Det visar resultat från en rapport som Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd presenterar idag.

Flera orsaker till minskat antal statliga jaktkort

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-03 08:00 CET

Antalet personer som löser statligt jaktkort har minskat sedan mitten av 90-talet. Orsakerna är bland annat att nya jägargrupper jagar oregelbundet och att vissa då glömmer bort att betala jaktkortet, samt att vissa viltarter i skog och mark har minskat. Inget tyder på att personer slutar lösa jaktkort i protest. Det visar en studie som nu rapporteras till Naturvårdsverket.

Åtgärder för en älgförvaltning i balans

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 13:00 CET

Den svenska älgstammen ska hålla en hög kvalitet samtidigt som skador i skog och trafik orsakade av älg måste minska. Naturvårdsverket presenterar idag åtgärder för att utveckla älgförvaltningen

85 miljoner i bidrag för rening av läkemedelsrester

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-19 13:30 CET

Nu är det klart vilka som får bidrag ur regeringens satsning för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter. Simrishamns kommun får 19 miljoner kronor för investeringar i kommunens avloppsreningsverk. Sammanlagt fördelas 85 miljoner kronor.

Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfylldes 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-16 09:53 CET

Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar visar statistiken för 2017. För PET-flaskor och pantburkar är det en bit kvar till målet på 90 procent. Från 2020 höjs kraven på insamling av samtliga förpackningar.

Svenska konsumtionens klimatpåverkan minskar inte, krafttag behövs för att vända trenden

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-15 09:37 CET

IPCC:s 1,5 graders rapport bekräftar att omställningen behöver snabbas upp. Nya siffror visar att den svenska konsumtionens klimatpåverkan ligger på cirka 10 ton per person och år. Det krävs nu förstärkta åtgärder och beslut från våra politiker, näringsliv och från oss alla för att klara klimatomställningen.

Vi har i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-14 10:00 CET

Vid årsskiftet bodde 24 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. Svensken hade vid samma tid i genomsnitt 2,8 kilometer från bostaden till skyddad natur, men skillnaderna är stora mellan olika kommuner och län. Det visar statistik från SCB.

Samråd om alternativa planer för Nord Stream 2 gasledning i danskt vatten

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-12 10:48 CET

Danska myndigheter har underrättat Sverige om att företaget Nord Stream 2 AG har planerat för en alternativ ledningsdragning för gasledningen från Ryssland till Tyskland genom danska vatten nordväst om ön Bornholm. Den alternativa planen innebär att ledningen ligger närmare den svenska kusten än den tidigare dragningen, i ett område med intensiv sjötrafik.

Nationell verkstad för hållbara livsstilar, 14 - 15 november i Karlstad

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-09 11:30 CET

Årets tema är drivkrafter och metoder för att skapa en mer hållbar konsumtion.

Många offpiståkare saknar träning i lavinräddning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-09 08:00 CET

Varje vinter omkommer i snitt två svenska skidåkare i laviner. För att kunna agera effektivt vid en lavinolycka krävs god kunskap om lavinräddning och regelbunden träning. Men fyra av tio skidåkare som åker offpist tränar lavinräddning enbart vartannat år, mer sällan eller aldrig. Det visar en ny enkätundersökning från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Den svenska järvstammen växer

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-01 12:00 CET

I årets inventering av järvpopulationen har antalet hittade honor med ungar, så kallade föryngringar i landet ökat från 97 till 124 jämfört med förra året. Järvpopulationen uppskattas till cirka 583 järvar i Sverige, jämfört med 522 föregående år. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.

Ny forskning synliggör den globala miljöpåverkan från svensk konsumtion

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-01 07:30 CET

Idag presenteras den mest omfattande och detaljerade beräkningen av den svenska konsumtionens miljöpåverkan som gjorts hittills. Forskningsprogrammet PRINCE har tagit fram en datamodell som beskriver miljöpåverkan från konsumtion för luft- och klimatutsläpp, användning av mark, resurs- och vattenanvändning samt användning och utsläpp av kemikalier.

Ny kartläggning skapar bättre miljö för människor och djur

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-31 11:30 CET

Idag är cirka tio procent av Sveriges djur, växter och svampar hotade. Under tre år har svenska landskap kartlagts av Sveriges länsstyrelser för att visa hur fungerade livsmiljöer kan bevaras och stärkas. Nu slutredovisas Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige.

Pollinatörer berör alla och alla kan göra en insats

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-31 08:00 CET

En tredjedel av landets 300 arter av vilda bin riskerar att dö ut. En viktig orsak är bristen på lämpliga livsmiljöer. Naturvårdsverket föreslår en rad åtgärder för att gynna pollinatörer, bland annat översyn av miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet, som finansieras gemensamt av Sverige och EU och ska utveckla landsbygden på ett hållbart sätt.

Klimatutsläpp från svensk textilkonsumtion ökar

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-30 11:22 CET

Från år 2000 till 2017 har klimatutsläppen från svensk textilkonsumtion ökat med cirka 27 procent. 79 procent av utsläppen sker vid nyproduktionen som övervägande sker i andra länder. Det visar en ny studie som Naturvårdsverket låtit genomföra.

Fortsatt utsläppsökning – så kan du minska din klimatpåverkan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-29 09:47 CET

Nya siffror för utsläppen för andra kvartalet visar på en ökning om drygt 1 procent jämfört med samma kvartal förra året. För att Sverige ska nå klimatmålen måste utsläppen börja minska snabbt och Naturvårdsverket visar hur du som privatperson kan bidra.

Tre av fyra textilkonsumenter vill agera mer hållbart

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-16 10:05 CEST

Dagens textilkonsumtion är ännu inte hållbar. En majoritet av konsumenter i Sverige kan tänka sig att förändra sitt beteende när det gäller hur mycket och vad man handlar. Många är också beredda att bättre ta hand om sina kläder och i större utsträckning lämna in dem för återanvändning eller källsortera när de är utslitna. Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket låtit genomföra.


Nyheter


Innovationstävling tar infrastrukturbranschen mot nollutsläpp

Nyhet Publicerad: 2019-02-12 10:14 CET

En ny modell för innovationstävlingar har fått infrastrukturbranschen att agera för nollutsläpp av växthusgaser. Det visar tävlingens slutrapport och pekar ut sju utvecklingsområden med olika lösningar för branschen. Bland lösningarna finns betong som odlas fram i havet, byggdelar konstruerade för att återanvändas och konstruktioner med inbyggda solceller och vindkraftverk.

Ny kunskap om mikroplast från textiltvätt

Nyhet Publicerad: 2019-01-31 15:40 CET

Rapporterna visar att det finns filterlösningar för tvättmaskiner som fungerar, men hur bra de fungerar, och hur de ska hanteras, behöver undersökas vidare. Metoden för att mäta utsläpp av mikroplastfibrer från tvätterier behöver också utvecklas.

Främmande arter som är en risk för biologisk mångfald i Sverige

Nyhet Publicerad: 2019-01-21 09:19 CET

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskbedömt drygt 1000 främmande arter av växter, svampar och djur. Resultatet visar att hälften av de genomgångna arterna nu eller på sikt kan åstadkomma ekologiska effekter på svensk natur. En del av arterna har redan effekter.

Start för företagsutbildning om hållbara material

Nyhet Publicerad: 2019-01-11 10:38 CET

I januari startar utbildningen som ska hjälpa företag att övergå till mer miljömässigt hållbara material. Utbildningen sker på sex orter i landet och har tagits fram med finansiering från Naturvårdsverket.

Nytt samarbete mellan Naturvårdsverket och palestinska miljömyndigheten

Nyhet Publicerad: 2018-12-21 11:31 CET

Naturvårdsverket ska samarbeta med den palestinska miljömyndigheten under en treårsperiod med implementeringen av Basel- och Klimatkonventionen. Avtalet skrevs under den 19 december 2018.

Blaikengruvan utanför Sorsele saneras för 200 miljoner kronor

Nyhet Publicerad: 2018-12-21 09:43 CET

Ett av de största saneringsprojekten i Sverige. Staten tar över ägarskapet och bekostar saneringen sedan verksamheten försattes i konkurs.

De får bidrag till forskning om mikroplast

Nyhet Publicerad: 2018-12-18 13:01 CET

Här är projekten som beviljas medel ur Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens utlysning om mikroplaster och deras källor, spridningsvägar och konsekvenser.

De får bidrag till forskning om DNA-metoder inom miljöövervakning

Nyhet Publicerad: 2018-12-18 09:42 CET

Här är projekten som beviljats medel ur Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens forskningsutlysning om DNA- metoder som kan användas inom miljöövervakningen.

Globalt stöd för att bevara natur på olika sätt

Nyhet Publicerad: 2018-12-03 13:41 CET

FN-mötet i konventionen för biologisk mångfald har tagit ett beslut som innebär ett åtagande för länderna att med stöd av en ny frivillig vägledning utveckla arbetet och genomföra kompletterande insatser för skyddade områden och andra effektiva områdesbaserade bevarandeåtgärder.

FN-konvention slår ett slag för naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet

Nyhet Publicerad: 2018-11-30 08:38 CET

En vägledning om hur ekosystembaserade lösningar kan användas i arbetet med klimatanpassning och katastrofriskreducering beslutades av FN-konventionen för biologisk mångfald, CBD i Sharm el Sheikh i Egypten. Vägledningen handlar om hur naturens förmåga att stå emot störningar kan användas så att flera mål kan nås i en och samma åtgärd.

Mer underlag behövs för att avgöra frågan om pilbågsjakt

Nyhet Publicerad: 2018-11-30 08:18 CET

Naturvårdsverket föreslog i somras att det ska bli tillåtet att jaga med pilbåge i Sverige. Frågan ska undersökas ytterligare innan ett slutligt beslut fattas.

Var med och påverka luftvårdspolitiken

Nyhet Publicerad: 2018-11-23 09:00 CET

Naturvårdsverket har tagit fram ett första förslag till nationellt luftvårdsprogram som omfattar olika åtgärdsområden för minskade utsläpp av luftföroreningar. Förslaget innefattar även fokusområden som ska visa vägen för fortsatt arbete inom luftvårdsområdet.

10 miljoner i bidrag för att minska spridning av mikroplast i dagvatten

Nyhet Publicerad: 2018-11-19 14:40 CET

Sex av de beviljade ansökningarna avser minskad spridning av mikroplast från konstgräsplaner. Resterande avser andra insatser för att minska dagvattens negativa effekter på vattenmiljön.

Så här har de svenska klimatutsläppen förändrats

Nyhet Publicerad: 2018-05-07 16:08 CEST

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för klimatstatistik och uppföljning av de svenska klimatmålen. Växthusgasutsläppen låg 2016 på 53 miljoner ton, vilket innebär en minskning på 26 procent sedan 1990. Den 22 maj publicerar Naturvårdsverket en preliminär sammanställning och analys av utsläppen för hela 2017.

Se filmer från Naturvårdsverkets journalistseminarium

Nyhet Publicerad: 2018-05-02 11:12 CEST

Tre forskare presenterar fyra forskningsprojekt, samtliga finansierade av Naturvårdsverket för att bidra till svenskt och internationellt miljöarbete. Hur kan mobiltelefonen bli hållbar?

Forskning som gör mobiltelefonen hållbar

Nyhet Publicerad: 2018-04-11 14:41 CEST

Välkommen till Naturvårdsverkets forskningsseminarium för journalister. De förnybara resurserna bör inte minska över tid medan utsläppen av miljöfarliga ämnen måste minska. Hur når vi dit? Årets seminarium bjuder på ett urval studier som är centrala för Naturvårdsverket och samhällsomställningen för miljön.

Satsning på ekosystemtjänster gav tydliga resultat

Nyhet Publicerad: 2018-01-24 11:41 CET

75 procent av 200 viktiga samhällsaktörer bedömer att kunskapen om ekosystemtjänster har ökat sedan 2014 samt att ekosystemtjänster kommer att ingå i fler beslut de kommande fem åren. Utvecklingen gäller beslut inom kommuner, byggbranschen och areella näringar.

Beslut om delegering av skyddsjakt på järv

Nyhet Publicerad: 2017-12-20 16:27 CET

Naturvårdsverket överlämnar rätten att besluta om skyddsjakt på järv med en tydlig vägledning om att omfattningen behöver minimeras för att uppnå gynnsam bevarandestatus.

Förbättrad luftkvalitet förbättrar hälsan

Nyhet Publicerad: 2017-10-11 15:04 CEST

Luftföroreningar är orsaken till att omkring 400 000 människor årligen dör i förtid. Samtidigt är trenden minskade utsläpp, visar rapporten Air Quality in Europé 2017 från Europeiska Miljöbyrån (EEA) som presenteras idag.

Minska risken för negativ miljöpåverkan från läkemedelsrester

Nyhet Publicerad: 2017-04-27 14:58 CEST

Ett flertal studier har visat att utsläpp av läkemedelsrester kan ha negativa effekter i vattenmiljöer. På sikt kan läkemedelsrester ackumuleras i naturen då en del läkemedel inte bryts ned. Naturvårdsverket anser att det finns ett behov av att införa avancerad rening av avloppsvatten för att minska riskerna för miljön.

Samråd om planerad gasledning i Östersjön inleds

Nyhet Publicerad: 2017-04-26 13:42 CEST

Bolaget Nord Stream 2 AG planerar att dra två nya gasledningar invid de befintliga gasledningarna i Östersjön för att transportera naturgas från Ryssland till Tyskland. Nu startar samråd kring bolagets miljökonsekvensbeskrivning, enligt Esbokonventionen. Naturvårdsverket bjuder även in till informationsmöte.


Evenemang


30 Jan - 31 Jan

10:45 - 17:30

Naturvårdsverkets innovationstävling – bygger om Öresundsbron för att fortare nå miljömålen

10:45 - 17:30

30 jan: Lars Janssonsgatan 15, Kiruna, 31 jan: Campingvägen 5, Kiruna


Sociala medierBilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument