Nyttan med lek på gröna utegårdar behöver bli mer känd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-12 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket lät Sifo fråga allmänheten hur viktigt det är att förskolor och skolor har en grön utegård med träd och buskar. Knappt sex av tio svarade att det är ”mycket viktigt”. Motsvarande andel ökade till drygt sju av tio när samma fråga ställdes i kombination med informationen att gröna utegårdar gynnar barns utveckling och hälsa.

Intresset för naturvård och friluftsliv har ökat i kommunerna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-07 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Kommunala politiker och allmänheten har fått ett större intresse för naturvård och friluftsliv genom den lokala naturvårdssatsningen LONA. Det visar en utvärdering av satsningen. Detta har lett till bland annat ökade resurser för lokalt naturvårdsarbete.

Flera företag deltar i ny innovationstävling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-06 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Ett nytt samarbete mellan myndigheter, forskning och näringsliv ligger bakom en innovationstävling som börjar i oktober. Idag presenteras vilka två lag med experter och företag som kommer att tävla mot varandra. Under ett år framöver kommer lagen arbeta med frågan: Hur kan en ny Öresundsbro byggas utan utsläpp av växthusgaser?

Skredriskkartering i Säveån: klimatpåverkan störst i delar av Partille och Lerum

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-05 13:38 CEST - Statens geotekniska institut

Hög skredrisk förekommer i strandnära områden längs Säveån och i områden där ån korsar Västra stambanan. Klimatets påverkan på skredrisken i ett framtida perspektiv är störst i Kåhög-Jonsered samt inom Lerums centrum. Det visar Statens geotekniska instituts (SGI:s) översiktliga utredning av skredrisker längs Säveån.

Regeringen satsar på klimatanpassning Göta älvdelegation inrättas vid SGI

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-04 11:19 CEST - Statens geotekniska institut

I regeringens nya satsning på klimatanpassning i Sverige får Statens geotekniska institut, SGI, i uppgift att upprätta en Göta älvdelegation älvdelegation vid myndigheten. – Ett glädjande besked, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Nytt läromedel för tryggare fjällvistelser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-31 06:30 CEST - Naturvårdsverket

Ett nytt läromedel ska höja svenska högstadieelevers kunskaper om friluftsliv i allmänhet och fjällvärlden i synnerhet. Genom praktiska moment ska även kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras. Läromedlet, som är kostnadsfritt för skolorna, är utvecklat av Fjällsäkerhetsrådet, med stöd bland annat av pedagogisk expertis på Gymnastik- och Idrottshögskolan samt Folkuniversitetet.

Förslag som underlättar landsbygdsutveckling i strandnära läge

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-28 11:00 CEST - Naturvårdsverket

En utgångspunkt för arbetet med förslagen har varit att underlätta den landsbygdsutveckling som inte negativt påverkar natur och friluftsliv längs Sveriges stränder. Naturvårdsverket redovisar idag till regeringen förslagen på regeländringar.

Miljonsatsning på innovationer för hållbara städer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-28 09:30 CEST - Naturvårdsverket

Avancerad miljöteknik och nya systemlösningar behövs för att våra städer ska bli miljövänligare och bättre att leva i. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 till stadsinnovationer för att använda spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckling.

Fler unga fjällvandrare i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-17 06:00 CEST - Naturvårdsverket

Svenska fjällen blir allt populärare under sensommaren och hösten. Unga fjällvandrare hör till dem som har ökat mest. Det framgår av en enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har riktat till fjälldestinationer och fjällstationer.

Några av våra miljövänliga produkter och tjänster

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-15 15:20 CEST - Hissgruppen AB

Våra linhissar är utrustade med en växellös maskin som har permanentsmorda lager. Då maskinen är växellös behövs varken oljebyte eller påfyllning av olja. Ett smörjfritt och miljövänligare alternativ!