Myndigheterna blir färre men större

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-19 09:05 CEST - Statskontoret

Ingen behöver längre dö i njursvikt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-12 06:11 CET - Njurförbundet

Fler apotek men risk för sämre patientsäkerhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-31 10:00 CEST - Statskontoret

Brister i Socialstyrelsens utredningsarbete av barn som dör av våld

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-05 08:00 CET - Statskontoret

I Sverige avlider varje år i genomsnitt fem barn under 18 år till följd av dödligt våld. Dessa fall utreds av Socialstyrelsen för att utforma förebyggande åtgärder. Statskontoret konstaterar i en rapport till regeringen att Socialstyrelsens utredningsarbete har brister och inte används i förebyggande syfte.

Statlig satsning på äldrevård riskerar att inte nå privata aktörer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-01 08:00 CET - Statskontoret

Staten satsar närmare 1,2 miljarder kronor i år på att förbättra kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Merparten är kopplat till prestations- och resultatbaserade mål. Statskontorets rapport till regeringen visar att de kvalitetsregister som ingår i satsningen ännu inte används till att följa upp äldrevårdens resultat. Därmed är steget till ett förändrat arbetssätt långt. Dessutom är det få privata utförare som får del av prestationsersättning.

Risk att asylsökande inte får rätt juridiskt stöd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-30 08:00 CET - Statskontoret

Migrationsverkets arbete med att utse offentligt biträde till asylsökande har allvarliga brister, konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen. Bland annat genomförs inte lämplighetsbedömningen av biträdena på ett enhetligt sätt. För att komma till rätta med bristerna föreslår Statskontoret en ny modell för lämplighetsbedömning av offentliga biträden.

Regeringen tar fram lagförslag om nettodebitering av el

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-08-23 13:23 CEST - Energikontor Sydost

Klimatkommission Kronoberg förde i våras fram ett förslag i ett brev till näringsminister Annie Lööf. Den alternativa modellen av nettoavräkning för småskalig produktion av el skulle gynna både egna el-producenter och marknaden, samtidigt som de invändningar som förts fram som hinder för nettodebitering undviks. Näringsdepartementet tillsätter nu en utredning med uppgift att ta fram lagförslag om införandet av ett system för nettodebitering som även omfattar kvittning av energi och mervärdesskatt.

Utanförskapet ökar - regeringens vårbudget ger inget hopp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-04-17 15:08 CEST - Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Utan ett tydligt medvetande och en fördjupad kunskap om funktionshinder, blir de politiska förslagen substanslösa. Det är tydligt att regeringen inte ser den arbetskraftsresurs som finns bland personer med funktionsnedsättningar. Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Förtydligande! Riksdagens tidigare beslut innebar att lagen skulle ges en annan tillämpning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-07 11:17 CET - Funktionsrätt Sverige

Förtydligande av i dag tidigare utsänt pressmeddelande! En promemoria med anledning av återinförandet av begreppet Normalt förekommande arbete, har varit ute på en snabb remissrunda. Handikappförbunden uppskattar möjligheten att, som den part som närmast företräder de medborgare som förslagen berör, få komma med synpunkter på regeringens initiativ. Remissvaret lämnades på tisdagen den 6 mars. Handikappförbunden delar, och vill med kraft understryka, riksdagens mening om att den nuvarande tillämpningen av rätten till sjukpenning är för snäv.