Ny vägledning ska underlätta tillämpningen av miljöbalkens hänsynsregler i prövning och tillsyn

Nyhet Publicerad: 2020-10-22 08:26 CEST - Naturvårdsverket

Ett samlat kunskapsunderlag är framtaget för att reglerna i 2 kapitlet i miljöbalken med de allmänna tillsynsreglerna ska bli tydligare och enklare att använda.

Nytt ramverk för gränsöverskridande samarbete kring vargar i Norden

Nyhet Publicerad: 2020-10-20 13:24 CEST - Naturvårdsverket

Det nordiska vargsamarbetet i Sverige, Norge och Finland tar ett nytt steg genom ett gemensamt utvecklat ramverk. Ramverket har skrivits under av Finlands Jord- och Skogsbruksministerium, Svenska Naturvårdsverket och Norska Miljødirektoratet.

Ingen titel
Stort intresse för gröna investeringar genom Klimatklivet

Nyhet Publicerad: 2020-10-19 14:50 CEST - Naturvårdsverket

I den senaste ansökningsomgången för Klimatklivet fick Naturvårdsverket in ett stort antal ansökningar med förslag på åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Många företag är beredda att satsa på fossilfria alternativ som ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Med totalt 5,3 miljarder kronor i sökt stöd från Klimatklivet kan investeringarna i projekten bidra till en grön omställning. Det är den hittills största summan som sökts sedan Klimatklivet startade.

Sverige får viktig post i arbetet med ny klimatfond inom EU

Nyhet Publicerad: 2020-10-15 08:22 CEST - Naturvårdsverket

Sverige får en plats i investeringskommittén för Moderniseringsfonden, avsedd för klimatomställningen i östra Europa. Fondens storlek kommer uppskattningsvis att uppgå till minst 170 miljarder kronor, och utgör en viktig del av EU:s gröna giv. Sverige kommer att representeras av Fredrik Hannerz, till vardags chef för Naturvårdsverkets utsläppshandelsenhet.

Ingen titel
Gamla arbetskläder får nytt liv

Nyhet Publicerad: 2020-10-13 09:31 CEST - Sophiahemmet

När Sophiahemmets arbetskläder behövde bytas ut väcktes en idé. Tanken var att använda de gamla kläderna för att skapa något nytt. Nu cirkulerar ett 100-tal västar som annars hade eldats upp och ökat på växthuseffekten.

Ingen titel
Operationsverksamhet åter till normalläge

Nyhet Publicerad: 2020-10-07 13:28 CEST - Sophiahemmet

Över tjugofem medarbetare från Aleris Operationscentrum bytte tillfälligt arbetsplats för att bidra i intensivvården under covidpandemin. Nu är de tillbaka på sina ordinarie arbeten igen. Omställningen har inte varit enkel, men har gett nya erfarenheter och insikter.

Flera möjligheter att minska växthusgasutsläppen från förbränning av plast

Nyhet Publicerad: 2020-10-05 08:17 CEST - Naturvårdsverket

Fossil plast står för ungefär 95 procent av växthusgasutsläppen från förbränning av avfall inom el- och fjärrvärmesektorn enligt en ny studie. Studien visar också hur stora utsläppsminskningar en övergång till biobaserad eller återvunnen plast kan ge och att biobaserad plast ger störst utsläppsminskningar om inte återvinningsprocessen blir mycket effektiv.

Ny vägledning om buller från idrottsplatser

Nyhet Publicerad: 2020-09-30 11:01 CEST - Naturvårdsverket

Idrott och annan fysisk aktivitet är viktigt för att människor ska må bra. För barn och unga är det särskilt viktigt att kunna utöva sin sport nära hemmet. Men när idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar också risken för bullerstörningar. Vägledningen blir ett stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls

Ingen titel
Yoga – verktyg i vardagen och vården

Nyhet Publicerad: 2020-09-22 10:27 CEST - Sophiahemmet

Sjuksköterskestudenten och yogainstruktören Hanna Thelander ville hjälpa människor att behålla sina rutiner i vad som blev en annorlunda vardag när pandemin slog till. I fem månader har hon sänt gratis yogapass live på Instagram varje vardagsmorgon. Nu har Hanna börjat sitt sista läsår vid Sophiahemmet Högskola, och yogapassen fortsätter som vanligt.

Ingen titel
Specialistsjuksköterskan bakom omtalad utbildning

Nyhet Publicerad: 2020-09-15 11:13 CEST - Sophiahemmet

För Carola Hellman blev coronautbrottet i Sverige minst sagt speciellt. Över en natt blev hon ansvarig för att på rekordtid utforma den utbildning som skulle ge permitterad SAS-personal kunskaper för att kunna avlasta sjukvården. För några blev detta starten på ett nytt yrkesliv – för högskolan starten på en rad utbildningar i covid-19-pandemins spår.

Ingen titel
Digitala tandavtryck förbättrar vården

Nyhet Publicerad: 2020-09-10 10:40 CEST - Sophiahemmet

Knut Moldenes, ST-tandläkare i oral protetik på GHP Specialisttandläkarna vid Sophiahemmet, svarar på frågor om den nya skanningstekniken som ska underlätta för både patienter och vårdgivare.

Nu startar den nationella samordningen för en hållbar plastanvändning

Nyhet Publicerad: 2020-09-07 13:41 CEST - Naturvårdsverket

Nationell plastsamordning ska vara en drivande och samlande kraft för att Sverige ska uppnå en hållbar plastanvändning. Naturvårdsverket har samordningsansvaret och ska samla in och förmedla kunskap samt främja dialog och samverkan mellan alla berörda aktörer. För att vi ska uppnå en hållbar plastanvändning måste vi arbeta tillsammans.

Ren luft firas för att minska ohälsa i världen

Nyhet Publicerad: 2020-09-07 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Idag firas för första gången den internationella dagen för ren luft och blå himlar - Day of Clean Air for Blue Skies - på initiativ av FN:s generalförsamling. Dagen ska öka medvetenheten om luftföroreningar och dess förödande effekter på människors hälsa och uppmanar till åtgärder för en renare luft världen över.

Ingen titel
KSRR får ytterligare två ÅVC:er med öppet varje dag

Nyhet Publicerad: 2020-09-01 09:00 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Med start 1 september påbörjas arbetet med att bygga om de båda återvinningscentralerna i Melltorp och Mörbylånga till så kallade kombi-ÅVC:er. KSRR får därmed ytterligare två ÅVC:er som har öppet sju dagar i veckan.

Ingen titel
Ultraljud reumatologens nya hjälpmedel

Nyhet Publicerad: 2020-08-25 13:48 CEST - Sophiahemmet

Erik af Klint, reumatolog vid Försäkringsmottagningen Sophiahemmet, svarar på frågor om ultraljudsdiagnostik som är ett nytt hjälpmedel vid diagnos och behandling av reumatiska sjukdomar.

I helgen firas lokala naturvårdens dagar i hela landet

Nyhet Publicerad: 2020-08-25 10:35 CEST - Naturvårdsverket

Den 28–30 augusti bjuder kommuner runtom i landet in allmänheten att delta i aktiviteter kring lokala naturvårdsprojekt.

Följ licensjakten på björn via Naturvårdsverkets webb

Nyhet Publicerad: 2020-08-24 09:17 CEST - Naturvårdsverket

Från och med den 24 augusti kommer antalet björnar fällda under licensjakten 2020 redovisas på Naturvårdsverkets hemsida.

Invasiva arterna gudaträd och japansk humle får inte längre säljas av växthandeln

Nyhet Publicerad: 2020-08-14 09:07 CEST - Naturvårdsverket

Växthandelns dispens att sälja invasiva främmande arter som EU-listades för ett år sedan upphör den 15 augusti.

Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2020-08-06 08:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Torsdagen den 13 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Fel på många av de statliga jaktkort som skickats ut

Nyhet Publicerad: 2020-07-17 14:08 CEST - Naturvårdsverket

I årets utskick av statliga jaktkort har det visat sig att personnummer saknas på en stor del av dessa. Naturvårdsverket beklagar felet som beror på ett tryckfel hos tryckeriet. För att rätta till detta kommer nya kort tryckas upp. Dessa kommer skickas ut så snart som möjligt.

Oroväckande förändring för betesmarkerna

Nyhet Publicerad: 2020-07-03 09:58 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ser med oro på det förslag som har lagts om att åtagandeplanerna för betesmarker och slåtterängar ska tas bort. Detta framförs i en skrivelse till Näringsdepartementet där Naturvårdsverket betonar vikten av att behålla åtagandeplaner för särskilt värdefulla ängs- och betesmarker.

Två forskare utsedda till årets Humboldtstipendiater

Nyhet Publicerad: 2020-07-02 10:23 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Johannes Müller

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Nyhet Publicerad: 2020-06-25 14:18 CEST - Naturvårdsverket

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. En utökad så kallad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Uppskattningsvis berörs över en miljon företag och verksamheter. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in uppgifterna till det nya avfallsregistret.

Digital jägarexamen närmare driftsättning

Nyhet Publicerad: 2020-06-25 09:29 CEST - Naturvårdsverket

Projektet med att digitalisera jägarexamens teoriprov löper enligt plan. Under vintern 2020/2021 kommer systemet i sin helhet att driftsättas på samtliga provbanor i Sverige, samtidigt fasas det nuvarande pappersprovet ut.

Ingen titel
Dubbel insats av Uroclinic

Nyhet Publicerad: 2020-06-18 08:30 CEST - Sophiahemmet

Uroclinic gör en dubbel insats under Coronapandemin: Avlastar akutsjukhusen med canceroperationer och tar emot studenter från sjuksköterskeutbildningen på Sophiahemmet Högskola. För Victoria Petersson har det blivit en lärorik period på alla sätt.

Ingen titel
Martina avlastar barnkirugin

Nyhet Publicerad: 2020-06-17 14:00 CEST - Sophiahemmet

Barnsjukhuset Martina hjälper Karolinska Universitetssjukhuset Solna under Coronapandemin med dagkirurgiska operationer. Mycket tyder på att samarbetet kommer att fortsätta även till hösten.

Ingen titel
Victor fick akut hjälp på Capio Artro Clinic

Nyhet Publicerad: 2020-06-17 13:56 CEST - Sophiahemmet

Under Coronapandemin har mer än 300 patienter överförts till Capio Artro Clinic från Danderyd sjukhus och Södersjukhuset för operation. Många patienter har hand- och fotfrakturer som måste opereras skyndsamt. 32-årige Victor Iusca är en av dem.

Idrott är inte industribuller – ny vägledning på gång

Nyhet Publicerad: 2020-06-17 11:43 CEST - Naturvårdsverket

Idrott och annan fysisk aktivitet är viktigt för att människor ska må bra. För barn och unga är det särskilt viktigt att kunna utöva sin sport nära hemmet. Men när idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar också risken för bullerstörningar. Därför tar Naturvårdsverket fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls.

Ingen titel
Lånades ut till intensivvård

Nyhet Publicerad: 2020-06-16 10:45 CEST - Sophiahemmet

Efter tre veckors utlåning till intensivvården för covid-19-patienter har sjuksköterskan Anna Nilsson återkommit till sin ordinarie tjänst på Sophiahemmet. – Jag är imponerad av vad vi kan åstadkomma när vi hjälps åt.

Ingen titel
Ingen avfallshämtning på midsommarafton

Nyhet Publicerad: 2020-06-13 14:59 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

KSRR:s kunder som enligt ordinarie tömningsintervall skulle fått sitt avfall hämtat på fredag19 juni (midsommarafton) får istället sitt avfall hämtat dagen innan, torsdag 18 juni.