Ingen titel
Förnyade vädervarningar införs i oktober

Nyhet Publicerad: 2021-04-22 13:14 CEST - SMHI

Övergången till det förnyade vädervarningssystemet skjuts fram. Sluttesterna har visat på tekniska komplikationer. Det gör att SMHI flyttar fram övergången för att säkerställa att de nya arbetsverktygen är helt robusta. Införandet av det förnyade systemet som var planerat till april sker istället i oktober.

Bidrag till projekt för grön infrastruktur leder till ökad biologisk mångfald i landskapet

Nyhet Publicerad: 2021-04-22 08:37 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beviljar bidrag på 3,8 miljoner kronor till länsstyrelserna för projekt för grön infrastruktur, som innebär fler fungerande livsmiljöer för arter i landskapet. På så sätt stärks den biologiska mångfalden. Åtgärderna handlar bland annat om att skapa och sköta natur för blommande ängsväxter, hyggesfria skogsbruksmetoder och plantering av blommande träd och buskar. Styrkan med projekten är att de genomförs tillsammans av många stora och små markägare och andra aktörer som verkar i landskapet.

Ökad plaståtervinning är en billig klimatåtgärd

Nyhet Publicerad: 2021-04-21 15:34 CEST - Naturvårdsverket

Förbränning av fossilplast behöver minska för att vi ska nå klimatmålen. En ny rapport visar att ekonomiska stöd för att öka materialåtervinningen av plast ger stor klimatnytta till en låg kostnad.

Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag med nytt kunskapsunderlag

Nyhet Publicerad: 2021-04-21 12:43 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tagit fram kartskikt som visar befintliga och potentiellt restaurerbara betesmarker i hela Sverige utanför fjällen. En av utgångspunkterna för arbetet är att det finns stora ekonomiska fördelar med stora betesfållor jämfört med små.

Verksamheter som behandlar farligt avfall ska rapportera till Naturvårdsverket igen

Nyhet Publicerad: 2021-04-19 08:41 CEST - Naturvårdsverket

Senast den 30 april ska verksamheter som behandlar farligt avfall rapportera in resultat från det arbete som gjordes under årets första kvartal. Uppgifterna ska rapporteras till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det här är andra gången som behandlingsresultat ska rapporteras in sedan registret öppnades i november förra året.

Allt fler markägare positiva till att etablera naturreservat

Nyhet Publicerad: 2021-04-15 08:18 CEST - Naturvårdsverket

Tre av fem markägare som har fått naturreservat inrättat på sin mark är helt eller delvis positiva till detta, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Majoriteten av markägarna som fått mark formellt skyddad är också nöjda med myndigheternas information, agerande och ekonomiska ersättning vid inrättande av formellt skydd. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen låtit genomföra.

Samverkan central i uppdraget kring viltvårdsfonden

Nyhet Publicerad: 2021-04-14 12:30 CEST - Naturvårdsverket

Tidigare i år gav regeringen Naturvårdsverket ett uppdrag att med medel ur viltvårdsfonden främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte. I uppdraget ingick också att göra en bedömning om författningsändringar behöver göras. Detta för att det nya uppdraget ska kunna utföras. Förslag på dessa författningsändringar har nyligen lämnats till regeringen.

Ingen titel
Viktigt vårda din diabetes

Nyhet Publicerad: 2021-04-14 11:55 CEST - Sophiahemmet

Det är viktigt att en person med diabetes tar hand om sin sjukdom på bästa sätt. Stefan Sjöberg, specialist i diabetologi, internmedicin och endokrinologi vid Försäkringsmottagningen Sophiahemmet berättar varför.

Finalister i Miljömålspriset som årets inspiratör är utsedda

Nyhet Publicerad: 2021-04-13 12:09 CEST - Naturvårdsverket

Fram till och med den 2 maj kan alla som vill rösta på den kandidat de tycker ska vinna. Den 6 maj kommer årets vinnare av Miljömålspriset presenteras på konferensen Miljömålsdagarna.

Svenska utsläpp i EU:s utsläppshandel minskade med 12 procent 2020

Nyhet Publicerad: 2021-04-07 12:38 CEST - Naturvårdsverket

Den 31 mars rapporterade anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel sina växthusgasutsläpp för 2020. Det har skett en stor minskning av utsläppen. Minskningen i Sverige på 12 procent kan delvis förklaras av pandemin, driftsproblem och en varm vinter, men också av utfasning av fossil energi. Siffror visar tydligt att fossil energi fasas ut i EU och att priset på utsläppsrätter ökar.

Ingen titel
Forskning för bättre vård vid blodcancer

Nyhet Publicerad: 2021-04-06 11:09 CEST - Sophiahemmet

Att få blodcancer och gå igenom en stamcellstransplantation är mycket påfrestande. Men information, bra bemötande och goda förberedelser kring processen kan underlätta. Något som Karin Bergkvists forskningsprojekt delvis handlar om och som nyligen tilldelats ett stort externt forskningsanslag.

Många insatser behövs för miljömålen

Nyhet Publicerad: 2021-03-31 11:21 CEST - Naturvårdsverket

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Fortfarande nås bara ett av 16 mål. Trenden för sex av målen är negativ. Två av målen har en positiv trend.

Beslut om licensjakt och skyddsjakt på säl

Nyhet Publicerad: 2021-03-26 11:44 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på gråsäl samt skyddsjakt på knubbsäl och vikare. Nytt för i år är att nya villkor införs i tillägg till tidigare där skyddsjakt enbart fått bedrivas vid plats där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. De nya villkoren är att skyddsjakt på vikare och knubbsäl även ska kunna bedrivas inom 200 meter från fiskodlingar, fredningsområden och utsättningsplatser för fisk.

Ingen titel
Sophiahemmet redo att vaccinera tusentals

Nyhet Publicerad: 2021-03-24 12:21 CET - Sophiahemmet

Efter månader av förberedelser är nu Husläkarmottagningen Sophiahemmet igång med att vaccinera sina listade patienter. Allt sker enligt den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten satt upp och i takt med att vaccinet levereras.

Stort framsteg för betongindustrins klimatomställning

Nyhet Publicerad: 2021-03-24 09:07 CET - Naturvårdsverket

Vad gör vi åt betongen? Det är en fråga som fler än Bill Gates ställt sig. En ny rapport visar att det redan idag är det möjligt att minska klimatutsläppen från betongen med upp till 30 procent. Men för att producera helt klimatneutral betong finns det fortfarande hinder som behöver övervinnas.

Hälsoskadliga nivåer av luftföroreningar på förskolegårdar

Nyhet Publicerad: 2021-03-22 10:06 CET - Naturvårdsverket

Barn som vistas på förskolegårdar i nära anslutning till trafik och trafikerade miljöer är särskilt utsatta för luftföroreningar. En ny studie visar att halterna av hälsofarliga partiklar i många fall överskrider miljömålen i dessa utemiljöer. Barns hälsa påverkas allvarligt enligt uppskattningar i studien.

Ingen titel
Nu behövs fler medicinska fotvårdsterapeuter

Nyhet Publicerad: 2021-03-17 10:42 CET - Sophiahemmet

Nästa år ska vårdcentraler och husläkarmottagningar i Region Stockholm erbjuda patienterna medicinsk fotvård. Med det ökar behovet av medarbetare med rätt kompetens. Därför startar Sophiahemmet Högskola nu en högskolekurs i fotsjukvård.

Remiss av föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt

Nyhet Publicerad: 2021-03-15 11:07 CET - Naturvårdsverket

Nu remitteras föreskriften om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt. I de föreslagna föreskrifterna har alla bestämmelser om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt samlats i en uppsättning föreskrifter. Vilket är en anpassning till målgruppen jägare. Remisstiden pågår fram till 1 maj 2021.

Ingen titel
Så använder du munskydd

Nyhet Publicerad: 2021-02-26 14:44 CET - Sophiahemmet

Alla patienter som besöker Sophiahemmet uppmanas att använda munskydd. Så här gör du det på rätt sätt!

Nya viltforskningsprojekt 2021

Nyhet Publicerad: 2021-02-16 09:05 CET - Naturvårdsverket

I år får 16 viltforskningsprojekt medel från Naturvårdsverket, genom Viltvårdsfonden. Det handlar bland annat om förvaltning av fjällripa, lodjurens spridning och genflöde samt jämställdhet inom viltförvaltningen.

Nu går det att ansöka om bidrag ur viltvårdsfonden

Nyhet Publicerad: 2021-02-15 10:07 CET - Naturvårdsverket

Från och med den 15 februari går det att söka bidrag ur viltvårdsfonden. Organisationer som söker bidrag ska vara ideella, riksomfattande och i övrigt uppfylla de krav som framgår i förordningen. Regeringen beslutade den 7 januari 2021 om en ny förordning om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Naturvårdsverket blir ansvarig myndighet och kommer att besluta om bidrag enligt förordningen.

Ingen titel
Utbildning för ny yrkesroll

Nyhet Publicerad: 2021-02-12 11:31 CET - Sophiahemmet

I våras tog Christine Rommedal examen som specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. Nu är hon tillbaka i jobbet på hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, men i en ny roll och med större ansvar än tidigare.

Viktigt att visa hänsyn när många vill uppleva naturen i vinter

Nyhet Publicerad: 2021-02-09 14:04 CET - Naturvårdsverket

Upptäck nya naturområden, undvik överfulla parkeringar, planera kortare fjällturer och ta med skräpet hem. Det är några av Naturvårdsverkets uppmaningar när det senaste årets ökade intresse för friluftsliv håller i sig även under vintern.

Naturvårdsverket satsar på webbinarier om klimat och luft

Nyhet Publicerad: 2021-02-09 08:42 CET - Naturvårdsverket

”I väntan på Klimatforum” är namnet på en ny webbinarieserie från Naturvårdsverket. Totalt kommer ett 20-tal webbinarier genomföras under året, samtliga om klimat- och luftfrågor. De handlar om allt från styrmedel och tekniska lösningar för att påskynda klimatomställningen, till internationella utblickar.

Transportinfrastrukturplanering viktig för att nå Sveriges klimatmål

Nyhet Publicerad: 2021-02-08 14:13 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande statlig transportinfrastrukturplanering. Naturvårdsverket avstyrker underlaget och anser att det behöver ta större hänsyn till Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga nationella miljömål.

Beslut i frågan om pilbågsjakt dröjer

Nyhet Publicerad: 2021-02-05 11:09 CET - Naturvårdsverket

Ett beslut om hur Naturvårdsverket kommer att gå vidare i frågan om pilbågsjakt kommer att dröja. I nuläget avvaktar Naturvårdsverket en studie om pilbågsjakt som pågår i Finland och som troligen kommer att pågå ett år framåt. När data från denna studie finns till hands kommer arbetet med frågan att återupptas.

Ingen titel
Covidvård på Sophiahemmet

Nyhet Publicerad: 2021-02-04 12:37 CET - Sophiahemmet

På bara dryga två veckor gjorde Ryggkirurgiskt centrum vid Sophiahemmet om sin verksamhet till en vårdavdelning för patienter med covid-19. Allt för att bidra till den hårt belastade akutvården.

Pengar för värdefull natur till länen

Nyhet Publicerad: 2021-02-02 10:00 CET - Naturvårdsverket

Budgeten för 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen till alla länsstyrelser och de stiftelser som skyddar värdefull natur och genomför åtgärder i hela landet.

Ingen titel
Nu börjar SMHI informera i sociala medier om det förnyade varningssystemet

Nyhet Publicerad: 2021-02-01 15:01 CET - SMHI

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Nu inleder SMHI en kunskapskampanj i sociala medier för att nå ut med informationen till allmänheten.

Höjning av ersättning vid eftersök av trafikskadat vilt på gång

Nyhet Publicerad: 2021-02-01 13:09 CET - Naturvårdsverket

Det är viktigt med en väl fungerande eftersöksorganisation för att minska lidandet för vilda djur som skadas i trafiken. Ersättningarna till eftersöksjägare har varit på samma nivå under drygt tio års tid. För att skynda på arbetet för att kunna höja ersättningarna kommer detta nu att hanteras i en egen föreskrift.