Ingen titel
Tillfällig covidavdelning på Sophiahemmet

Nyhet Publicerad: 2021-01-13 16:04 CET - Sophiahemmet

Ryggkirurgiskt centrum vid Sophiahemmet är första privata vårdgivaren i regionen som gör om en befintlig avdelning till vård av covidpatienter. Det som ett led i arbetet att avlasta de hårt ansträngda akutsjukhusen.

Nya föreskrifter om uppgifter om kommunalt avfall

Nyhet Publicerad: 2021-01-13 08:07 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdverket har tagit fram nya föreskrifter som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som årligen ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands. Första rapporteringen gäller 2021 och ska göras senast den 30 juni 2022.

Behandling av farligt avfall ska börja rapporteras till avfallsregistret

Nyhet Publicerad: 2021-01-11 13:58 CET - Naturvårdsverket

Nu kan behandlare av farligt avfall börja rapportera in behandlingsresultat till avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Det som ska rapporteras är mängden avfall som efter behandling fortfarande är farligt avfall, mängden som upphört att vara farligt avfall samt mängden som inte längre är avfall alls. Uppgifter från det närmast föregående kvartalet ska rapporteras kvartalsvis senast den sista januari, april, juli och oktober.

Ny milstolpe i EU:s utsläppshandel

Nyhet Publicerad: 2020-12-29 09:37 CET - Naturvårdsverket

Den 1 januari 2021 inleds ett nytt kapitel i EU:s system för utsläppshandel, då systemet går in i en ny handelsperiod med ett nytt regelverk. Det nya regelverket präglas av en utökad klimatambition för att minska utsläppen i en högre takt än tidigare.

Ingen titel
Nominerad till kungligt stipendium

Nyhet Publicerad: 2020-12-22 10:39 CET - Sophiahemmet

Daniela Tapia Mendoza, student vid Sophiahemmet Högskola, är nominerad till Queen Silvia Nursing Award. Detta för hennes idé om en röststyrd assistent som ska underlätta för äldre i deras vardag.

Digitalt teoriprov för jägarexamen lanseras i mars 2021

Nyhet Publicerad: 2020-12-18 09:51 CET - Naturvårdsverket

I början av nästa år kommer jägarexamens teoriprov genomföras digitalt stället för med papper och penna. Just nu pågår slutliga tester av systemet. Utbildning av provledare påbörjas i februari nästa år.

Gemensamma klimat- och luftåtgärder kan ge samhällsekonomisk vinst

Nyhet Publicerad: 2020-12-17 08:37 CET - Naturvårdsverket

Gemensamma åtgärder för klimat och luft kan spara både tid och pengar för samhället. Det visar Naturvårdsverkets rapport Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020.

Ingen titel
Undvik psykisk ohälsa genom balans

Nyhet Publicerad: 2020-12-15 14:21 CET - Sophiahemmet

Lena Jarheim, specialist i psykiatri vid Försäkringsmottagningen Sophiahemmet, svarar på frågor om psykisk ohälsa:

Plan för varg inom renskötselområdet

Nyhet Publicerad: 2020-12-15 14:12 CET - Naturvårdsverket

Just nu håller en gemensam handlingsplan för varg som befinner sig inom renskötselområdet på att tas fram av Naturvårdsverket tillsammans med andra berörda aktörer. ​I och med den kommer det bli tydligare vilka åtgärder som vidtas när en varg kommer in i renskötselområdet, vem som gör vad och när det kan bli aktuellt med flytt av varg. ​

Minskade utsläpp av luftföroreningar

Nyhet Publicerad: 2020-12-10 10:26 CET - Naturvårdsverket

Utsläppen av kväveoxider har minskat med 7 procent mellan 2018 och 2019. Även utsläpp av andra miljö- och hälsofarliga ämnen som partiklar, sot, kvävedioxid, kolväten och svaveldioxid har minskat.

Ingen titel
Forsmark fyller 40 år

Nyhet Publicerad: 2020-12-10 09:25 CET - Forsmarks Kraftgrupp AB

Den 10 december 1980 togs Forsmark 1 i kommersiell drift. Forsmarks kärnkraftverk har producerat fossilfri el i 40 år och levererar i dag en sjättedel av den el som konsumeras i Sverige. En minnesvärd fotoutställning har tagits fram från byggtiden och Forsmarks första år.

Digital presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2020-12-09 08:45 CET - Konjunkturinstitutet

Torsdagen den 17 december presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Ingen titel
Arcademy först med ny operationsmetod

Nyhet Publicerad: 2020-12-08 10:07 CET - Sophiahemmet

Arcademy vid Sophiahemmet är först i Skandinavien med en ny, högteknologisk operationsmetod för svåra fotledsskador. Efter svensk premiär står flera patienter på tur för att ta del av den avancerade operationen.

Ingen titel
Smarta fyndkartor underlättar bekämpning och uppföljning av invasiva arter

Nyhet Publicerad: 2020-12-02 13:26 CET - Naturvårdsverket

Artdatabanken lanserar tjänsten ”Fyndkartor” där man för ett valfritt geografiskt område kan se inrapporterade fynd av invasiva främmande arter, utvecklingen över tid och följa upp hur bekämpningen av invasiva arter går.

Svenskarnas klimatpåverkan är åtta ton per person och år

Nyhet Publicerad: 2020-11-26 10:11 CET - Naturvårdsverket

Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2008.

Ingen titel
Beredskapslyftet vinnare av priset "Årets samhällsaktör"

Nyhet Publicerad: 2020-11-24 16:19 CET - Sophiahemmet

Beredskapslyftet är vinnare av priset "Årets samhällsaktör" i kategorin ledarskap. Ett pris som instiftats av Dagens Industri och Gullers Grupp.

Ingen titel
Från sjuksköterska till klinikchef

Nyhet Publicerad: 2020-11-18 10:59 CET - Sophiahemmet

För tjugo år sedan började Thomas Johansen arbeta som sjuksköterska. Nu är han klinikchef över Art Clinic som i början av året slog upp portarna på Sophiahemmet. Vägen dit har varit både slitsam och rolig.

Extra analys av beskattningsmodell för varg färdig

Nyhet Publicerad: 2020-11-13 14:40 CET - Naturvårdsverket

Nu är den nya analysen av beskattningsmodell för varg färdig. Den visar på något ändrade värden jämfört med tidigare beskattningsmodell.

Ingen titel
Diabetesfoten kräver varsamhet

Nyhet Publicerad: 2020-11-13 14:00 CET - Sophiahemmet

Kerstin Helmer, leg. ortopedingenjör vid Camp Pro Ortopedteknik Sophiahemmet, svarar på frågor om hur patienter med diabetes ska sköta sina fötter för att undvika allvarliga komplikationer.

Avfallsregistret för rapportering av farligt avfall är öppet

Nyhet Publicerad: 2020-11-02 11:23 CET - Naturvårdsverket

Nu har ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall öppnat hos Naturvårdsverket. Från den 1 november ska företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera uppgifter till registret. För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort avfallet från sin verksamhet.

Järvstammen är oförändrad

Nyhet Publicerad: 2020-11-02 10:20 CET - Naturvårdsverket

Resultatet av 2020 års järvinventering visar att antalet järvar i Sverige är på samma nivå som 2019. Populationen är fortfarande över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är 600 individer.

Så kan myndigheternas strategiska miljöarbete stärkas

Nyhet Publicerad: 2020-10-30 09:42 CET - Naturvårdsverket

Miljöledningsförordningen omfattar 187 statliga myndigheter. Naturvårdsverket föreslår nu att miljöledningsförordningen stärks för att ytterligare stödja och vägleda myndigheterna i deras systematiska miljöarbete. Med förslagen vill Naturvårdsverket uppnå en ambitionshöjning avseende arbetet med myndigheternas direkta miljöpåverkan. Samtidigt förenklas kraven på uppföljning och rapportering från myndigheterna.

Alternativa material till konstgräs sökes i ny tävling

Nyhet Publicerad: 2020-10-29 11:21 CET - Naturvårdsverket

Nu öppnar en ny innovationstävling som ska påskynda utvecklingen av nya material till markytor med högt slitage på skol- och förskolegårdar. Idag är konstgräs den vanligaste lösningen till dessa ytor vilket ökar mängden mikroplaster i naturen. Tävlingen finansieras av Naturvårdsverket och pågår till början av 2021.

Ingen titel
Från Syrien till Sophiahemmet

Nyhet Publicerad: 2020-10-26 14:16 CET - Sophiahemmet

Många på Sophiahemmet har fått hjälp av Ahmad Alkazem när något krånglar med driften. Men alla vet kanske inte att hans väg till Sverige och jobbet som fastighetsskötare varit både lång och riskfylld.

Ingen titel
SMHIs Berit Arheimer tilldelas europeiskt pris för enastående insatser för den hydrologiska forskningen

Nyhet Publicerad: 2020-10-23 11:25 CEST - SMHI

Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningen på SMHI, har utsetts av den europeiska geovetenskapliga unionen EGU till 2021 års Henry Darcy-medaljör för sina enastående insatser inom den hydrologiska forskningen.

Ny vägledning ska underlätta tillämpningen av miljöbalkens hänsynsregler i prövning och tillsyn

Nyhet Publicerad: 2020-10-22 08:26 CEST - Naturvårdsverket

Ett samlat kunskapsunderlag är framtaget för att reglerna i 2 kapitlet i miljöbalken med de allmänna tillsynsreglerna ska bli tydligare och enklare att använda.

Nytt ramverk för gränsöverskridande samarbete kring vargar i Norden

Nyhet Publicerad: 2020-10-20 13:24 CEST - Naturvårdsverket

Det nordiska vargsamarbetet i Sverige, Norge och Finland tar ett nytt steg genom ett gemensamt utvecklat ramverk. Ramverket har skrivits under av Finlands Jord- och Skogsbruksministerium, Svenska Naturvårdsverket och Norska Miljødirektoratet.

Ingen titel
Stort intresse för gröna investeringar genom Klimatklivet

Nyhet Publicerad: 2020-10-19 14:50 CEST - Naturvårdsverket

I den senaste ansökningsomgången för Klimatklivet fick Naturvårdsverket in ett stort antal ansökningar med förslag på åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Många företag är beredda att satsa på fossilfria alternativ som ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Med totalt 5,3 miljarder kronor i sökt stöd från Klimatklivet kan investeringarna i projekten bidra till en grön omställning. Det är den hittills största summan som sökts sedan Klimatklivet startade.

Sverige får viktig post i arbetet med ny klimatfond inom EU

Nyhet Publicerad: 2020-10-15 08:22 CEST - Naturvårdsverket

Sverige får en plats i investeringskommittén för Moderniseringsfonden, avsedd för klimatomställningen i östra Europa. Fondens storlek kommer uppskattningsvis att uppgå till minst 170 miljarder kronor, och utgör en viktig del av EU:s gröna giv. Sverige kommer att representeras av Fredrik Hannerz, till vardags chef för Naturvårdsverkets utsläppshandelsenhet.

Ingen titel
Gamla arbetskläder får nytt liv

Nyhet Publicerad: 2020-10-13 09:31 CEST - Sophiahemmet

När Sophiahemmets arbetskläder behövde bytas ut väcktes en idé. Tanken var att använda de gamla kläderna för att skapa något nytt. Nu cirkulerar ett 100-tal västar som annars hade eldats upp och ökat på växthuseffekten.