Sverige fick 181 nya naturreservat 2019 och den totala ytan av naturreservat ökade med 45 000 hektar. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och all dess mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden.

Det finns nu över 5 100 naturreservat i Sverige. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner och den totala ytan av naturreservat ökade med ungefär 45 000 hektar under 2019.

- I Sverige och i många andra länder är naturreservat det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten är ett stort och viktigt verktyg för att bevara områden, och har på så sätt en nyckelroll både för den biologiska mångfalden och för friluftslivet, säger Maria Tiricke, enhetschef på Naturvårdsverket.

Ökningen av antal naturreservat 2017 - 2019

  • 2017: 230
  • 2018: 193
  • 2019: 181

Ökningen av areal naturreservat 2017 - 2019, hektar

  • 2017: 92 000
  • 2018: 78 000
  • 2019: 45 000

- Länsstyrelsernas och kommunernas viktiga arbete med att bilda naturreservat gör att vi stadigt skyddar mer och mer natur i Sverige. Det bidrar till att vi kan uppnå våra internationella löften och de nationella miljö- och friluftsmålen. Att skydda skogar, myrar och vatten bidrar även till hög anpassningsförmåga i hela landskapet och mildrar effekten av klimatförändringar, säger Maria Tiricke.

Nya skyddade naturområden och arter från norr till söder

Störst arealökning 2019 hade Västerbottens län där arealen naturreservat ökade med 11 000 hektar. Flest nya naturreservat, 23 stycken, inrättades i Dalarnas län, följt av Östergötlands län med 20 stycken. Flest kommunala naturreservat tillkom i Skåne län, 6 stycken. Totalt ökade antalet kommunala naturreservat i landet med 17 stycken. 

Ett exempel på ett nytt naturreservat är Kålabro i Falkenbergs kommun, där livsmiljön för bland annat nattfjärilen jättesvampmal därmed skyddas. I Skåne erbjuder det nybildade naturreservatet Torups bokskog ett viktigt rekreationsområde för hela Malmö stad och ett hem för sällsynta vedlevande skalbaggar och fladdermöss. I norra delen av Piteå skärgård har den värdefulla miljön i Kallfjärden korats till Norrbottens första marina naturreservat. Och i den gamla gruvbyn Tuna-Hästberg nära Borlänge skyddas gamla slåtterängar med fältgentiana, guckusko och blårödling i det nya naturreservatet Tures äng.

Läs mer:

För ytterligare information, kontakta:

Maria Tiricke, chef för Fastighetsenheten, 010 – 698 10 24, maria.tiricke@naturvardsverket.se

Birgitta Olsson, handläggare på Fastighetsenheten, 010 – 698 14 48,
birgitta.olsson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 


Taggar

naturreservat

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63