Vid årsskiftet bodde 30 procent av Sveriges befolkning inom 1 kilometer till närmaste skyddade naturområde. Vid samma tid hade vi i genomsnitt 2,1 kilometer från bostaden till skyddad natur, men det finns betydande skillnader mellan olika kommuner och län. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

– Att skydda natur som naturreservat eller nationalpark innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för naturupplevelser. Närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv och gör att människor har tillgång till den långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Betydande skillnader i landet
En jämförelse mellan länen visar på betydande skillnader över befolkningens medelavstånd till skyddad natur. Invånarna i Stockholms län har närmast med i genomsnitt 1,2 kilometer. Den kommun som har lägst medelavstånd till skyddad natur är Nacka kommun i Stockholms län. Där är det genomsnittliga avståndet 0,6 kilometer. Samtidigt har befolkningen i Norrbottens län i genomsnitt 3,7 kilometer till skyddad natur. I hela landet är avståndet i genomsnitt 2,1 kilometer och 30 procent av befolkningen bodde inom en kilometer till skyddad natur 2020.

– Att medelavståndet är längre i Norrbottens län, trots att länet har den högsta andelen skyddad areal, beror på att länet har en stor yta och liten befolkning jämfört med flera andra län. De största skyddade områdena finns i de fjällnära delarna, där det är ont om större tätorter. I Stockholms län finns skyddade områden i mycket centrala lägen, vilket ger länet ett lågt medelavstånd, säger Karin Hedeklint på SCB.

Viktigt med naturupplevelser i vardagen
I alla landets kommuner finns någon typ av skyddad natur, i form av nationalpark, naturreservat eller biotopskydd. I kommunerna Salem och Vaxholm i Stockholms län, samt Sorsele i Västerbottens län, är mer än hälften av kommunens hela landareal skyddad.

– Att fler kommuner använder möjligheten att bilda kommunala naturreservat gör att allt fler människor får tillgång till vardagliga naturupplevelser. Behoven för detta har blivit extra synliga nu under pandemin, säger Claes Svedlindh.

Så ser det ut i län och kommuner:

Skyddad natur i Sverige
I Sverige finns över 5000 naturreservat och 30 nationalparker. Av Sveriges hela land- och sötvattensareal är 15 procent formellt skyddad och 12 procent av Sveriges hela landareal. Det län som har störst andel skyddad natur är Norrbottens län (24,5 procent) och minst är Västernorrlands län (2,0 procent). SCB:s beräkning bygger på uppgifter om nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden eller biotopskydd.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:

Claes Svedlindh, chef Naturavdelningen, 010-698 14 99, claes.svedlindh@naturvardsverket.se

Karin Hedeklint, SCB, 010-479 45 14, mark.vatten.gis@scb.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 650 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63