Himmel och träd Fotograf/Källa: Johanna Wallin/Energikontor Sydost

Energikontor Sydost har under 20 år arbetat med frågor kring hur vi i sydost kan minska våra koldioxidutsläpp gällande transporter och energi. Genom lyckade samarbeten med lokala, regionala och internationella partners har sydostregionen under 2019 beviljats 20 miljoner i projektmedel, vilket ger Energikontoret möjlighet att fortsätta med insatser för ett minskat klimatavtryck.

- Arbetet med att få ut kunskap och information om hur alla ska agera för att nå ett hållbart samhälle är oerhört omfattande. Vi är tacksamma för den finansiering som sydost har fått hittills i år, säger Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost. 

Fossila transporter och fossil energianvändning står för en majoritet av våra koldioxidutsläpp i Sverige och arbetet med en klimatomställning intensifieras på många håll. Energikontor Sydost, som är ett icke vinstdrivande företag, ägs av kommuner och regioner i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Energikontoret har sedan starten för 20 år sedan arbetat tillsammans med ägarna för att sydost ska bli mer energieffektivt och att den energi som behövs kommer från förnybara energikällor.  

Idag arbetar runt 25 medarbetare, fördelat på fyra kontor, med insatser för att öka medvetenhet och kunskap kring dessa frågor. Behovet att öka takten är stort vilket leder till att intresset för kompetens kring frågorna ökar. Energikontor Sydost har under året, genom ett lyckat projektutvecklingsarbete, beviljats finansiering för fler projekt än vanligt där cirka hälften av finansieringen kommer från EU. 

- Det känns bra att vi kan bidra till att aktörer i sydöstra regionen får ta del av dessa resurser för att kunna arbeta både med kunskapsspridning och praktiskt arbete för ett bättre klimat, säger Christel Liljegren. Men vi kan inte luta oss tillbaka och känna oss nöjda, fortsätter hon, det finns mycket kvar att göra!  

För mer information, kontakta 

Christel Liljegren, vd  

Telefon 070-620 83 08 

 

 

Flera olika områden i fokus 

De nya satsningarna handlar bland annat om: 

Vätgas: Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria fordon (till exempel bilar och bussar) där rent vatten är det enda utsläppet. I en förstudie tar vi reda på hur vätgas kan produceras och distribueras i Kronoberg. 
Kontaktperson: Daniella Johansson 076-861 70 00 

Förnybar energi: Hur ska Kronoberg bli ett Plusenergilän, dvs producera mer förnybar energi än vad som konsumeras totalt inom länet? Genom att lära av andra länder tar Energikontoret tillsammans med lokala experter fram förslag.  
Kontaktperson: Pierre Ståhl, 070-688 75 20 

Bioenergi: Energikontoret undersöker hur olika industrier kan konvertera från fossila bränslen till förnybara så som bioolja eller biodiesel. Ett företag, Sölvesborg Energi, används som exempel där konverteringen av en hetvattenpanna stöds och dokumenteras. Erfarenheter sprids runtom i Europa med fokus på Estland och Ukraina.  
Kontaktperson: Göran Gustavsson, 070-921 60 54 

Energisamverkan Blekinge: Projektet ska bygga upp en regional samverkansplattform för koldioxidsnåla och hållbara byggnader i Blekinge. Klimatbelastningen från byggnader ska minska samtidigt som projektet bidrar till mer attraktiva boendemiljöer. 
Kontaktperson: Stefan Olsson, 070-989 01 81 

Hållbart resande: Att utveckla möjligheterna för Blekinges invånare att välja och kombinera olika färdmedel för att minska koldioxidutsläppen. 
Kontaktperson: Kerstin Eriksson 070-620 83 07 

Biogas: Energikontoret ska ta fram ett kunskapsunderlag för potential för biogas i Blekinge. Både produktion och användning ska belysas i studien. 
Kontaktperson: Hannele Johansson, 073-419 91 81 

Klimatsmart upphandling: Genom att bli bättre på upphandling kan mer klimatvänliga och energisnåla produkter köpas in. Energikontoret har en huvudroll i Länsstyrelsens i Kronoberg nya projekt där kommuner och Region Kronoberg får stöd att öka sin kompetens i frågan. 
Kontaktperson: Christel Liljegren, 070-620 83 08 

Samordning energikontor: I Sverige finns idag femton energikontor som tillsammans täcker hela landet. Energikontor Sydost har fått Energikontoren Sveriges förtroende att nationellt samordna energikontorens arbete inom bland annat cirkulär och biobaserad ekonomi 
Kontaktperson: Lena Eckerberg, 0734-40 82 75,  

Så här finansieras projekten 
Projekten som Energikontor Sydost arbetar med finansieras av olika aktörer. Ovanstående satsningar finansieras av: 

  • EU via Interreg Europe och Regionalfonderna Småland och Öarna samt Skåne och Blekinge. 

  • Nationella medel via Energimyndigheten,  

  • Svenska Institutet 

  • Region Kronoberg och Blekinges regionala projektmedel (så kallade 1:1-medel) 

  • Länsstyrelsen i Blekinge 

  • Kommuner i sydost 

  • Energibolag 

  • Företag 

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 
Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56