Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ska avsätta 26 miljoner kronor av statsbidraget till att hantera flyktingsituationen. Åtgärderna nu är bland annat att öka ersättningen till enheter som utför hälsoundersökningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade också att det ska utredas om ett kunskapscentrum för migration och hälsa ska inrättas.

För närvarande kommer det många flyktingar till Sverige. Regeringen har beslutat om stöd i form av extra statsbidrag till kommuner, landsting och regioner för att klara situationen. För att klara de mest akuta åtgärderna vill hälso- och sjukvårdsstyrelsen att 26 miljoner kronor av bidraget avsätts till att stimulera och stödja de verksamheter som i dagsläget har störst behov i sitt arbete för att förbättra och förebygga hälsan och vården för asylsökande och nyanlända.

Åtgärderna är att öka ersättningen till de enheter som utför hälsoundersökningar, inklusive kostnadsfri tuberkulostestning, erbjuda gratis behandling mot skabb, kompetenshöjande insatser på asylboenden, kompetenshöjande insatser för primärvårdens personal och möjlighet att stimulera små, men betydelsefulla insatser. Det behöver också utredas om hälsoundersökningsverksamheten ska koncentreras till färre enheter och om ett Kunskapscenter för migration och hälsa skall upprättas.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vill även ha ett uppdrag av regionstyrelsen att precisera ytterligare insatser inom hälso- och sjukvården för resten av statsbidraget på närmare 231 miljoner kronorna.

Kontakt

Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77 eller Kjell Foss, kommunikatör, 0700-82 55 17.

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.


Bifogade filer

 Snabbinfo beslutVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se