4,2 miljoner ton hushållsavfall tas varje år om hand på olika sätt. Det är kommunerna som ansvarar för detta. Marknaden för hushållsavfall omsätter cirka 5 miljarder kronor och verksamheten sysselsätter flera tusen personer.

Enligt en ny Gallup-undersökning är svenskarna positiva till begrepp som återvinning, renhållning och källsortering. Trots detta utgör de svenska kommunernas avfallshantering en tämligen okänd, och ibland hårt kritiserad samhällsinsats. RVF kommer därför att sträva efter att sprida mer kunskap om svensk avfallshantering framöver. RVF måste, tillsammans med medlemmarna, bli bättre på att visa upp sig och berätta hur avfallshanteringen fungerar och vilka som ser till att den fungerar.
Bland annat detta diskuterades på RVFs årsmöte i Uddevalla i onsdags. Årsmötet beslutade då om en ny treårig kommunikationsplan.En annan fråga på agendan handlade om förutsättningar för en långsiktigt hållbar avfallshantering. Monica Lövström från Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet framhöll kommunernas viktiga roll för att nå miljömålen.
– Flera miljömål kommer att bli svåra att nå och här krävs stora insatser, både internationellt och nationellt. Internationellt via EU, nationellt via kommunerna, sa hon.
Charlotte Cederschiöld, Europaparlamentet, redogjorde för arbetet som lett fram till nytt upphandlingsdirektiv. Hon betonade också att kommunerna har stort inflytande på arbetet i EU.
– Kommunernas betydelse ökar i EU. Vi i Europaparlamentet vet att ni står medborgarna nära, sa Charlotte Cederschiöld.
Vid årsmötet delade RVF också ut stipendier till fyra unga högskolestuderande. Stipendierna ska stimulera studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning. Årets stipendiater är:
• My Carlsson, Lunds tekniska högskola, som får stipendium för sitt examensarbete: ”Rötning av pressvätska från hushållsavfall. Utredning av förutsättningarna för att komplettera avfallshanteringen vid NSR med utvinning av biogas från restavfall”.
• Jenny Eriksson, Uppsala universitet, som får stipendium för sitt examensarbete ”Utredning av potentiella hälsorisker i samband med slagg- och slaggvattenhantering vid Hedenverket, Karlstad”.
• Anna Wedelin och Christina Widing, Lunds universitet, som delar det tredje stipendiet för sin gemensamma magisteruppsats ”Avfallstaxan – En studie om kalkylering och taxesättning i renhållningsbranschen”.

För mer information kontakta RVFs VD Weine Wiqvist, tfn 040-35 66 05, 070- 893 15 99, eller informationschef Anna-Carin Gripwall, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28, e-post anna-carin.gripwall@rvf.se


RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. RVF representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20