Naturvårdsverket utlyser 90 miljoner kronor för installation av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk. Bidraget kan sökas av kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund.

Naturvårdsverket kan ge bidrag till investeringar i en teknik eller metod som har till huvudsakligt syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverk.

– Vi har konstaterat att det finns ett behov av att minska utsläppen av läkemedelsrester till vattenmiljön. Det är därför positivt med en satsning som förväntas medföra att fler avloppsreningsverk installerar avancerad rening. Förutom att minska utsläppen av läkemedelsrester kommer bidraget även att främja en teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom området, säger Ingela Hiltula, biträdande chef på Samhällsavdelningen. 

Den aktuella utlysningen omfattar sammanlagt 90 miljoner kronor med 45 miljoner kronor som ska fördelas 2018 samt 45 miljoner kronor för bidrag till fleråriga projekt som sträcker sig under perioden 2018–2020.

Sista ansökningsdag är 16 september. Beslut om bidragen planeras vara fattade den 15 november 2018.

Två typer av projekt 
Bidraget kan ges till två typer av projekt, förstudieprojekt respektive investeringsprojekt.  

  1. Förstudieprojekt - Projekten omfattar framtagning av beslutsunderlag för ett investeringsbeslut. Projekttiden är max 12 månader.  
  2. Investeringsprojekt - Projekttiden är upp till 3 år och omfattar hela processen från förstudie, upphandling, genomförande av entreprenad, idrifttagning samt utvärdering.  

    Mer information om bidraget

    För ytterligare information, kontakta:
    Ingela Hiltula, biträdande chef Samhällsavdelningen, 010-698 15 80, ingela.hiltula@naturvardsverket.se
    Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63