I augusti inleds den skarpa fasen av Vi-projektet, där målet är att förbättra förutsättningarna för unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Projektägare är Västra Götalandsregionens Folkhögskoleförvaltning som driver arbetet tillsammans med 27 andra organisationer och kommuner. Europeiska socialfonden (ESF) bidrar med över 45 miljoner till satsningen.

Kurser p folkhgskolor r en av de mjligheter som erbjuds inom Viprojektet Hr syns tidigare kursdeltagare frn en av Vstra Gtalandsregionens folkhgskolor

I kölvattnet av coronakrisen har läget på arbetsmarknaden försämrats och ungdomar är en särskilt utsatt grupp. Siffror från Arbetsförmedlingen visar på en förväntad ungdomsarbetslöshet på över 17% år 2021. Extra svår blir situationen för de unga vuxna som befunnit sig utanför ett jobb- eller studiesammanhang under en längre period. Det är dessa personer som Vi-projektet har sitt primära fokus på:

– Alltför många unga saknar tro på framtiden och har fastnat i ett läge där de inte kommer vidare i livet. Vi-projektet ska öppna upp nya möjligheter för 1 000 unga. Att möta individer ”i ögonhöjd” är ett ledord för projektet som bygger på flera tidigare stora VGR-satsningar för ökad inkludering, fullföljda studier och ökad psykisk hälsa, säger projektledare Therese Ydrén.

45 miljoner från Europeiska socialfonden

Satsningen finansieras av de deltagande verksamheterna samt genom medel från Europeiska socialfonden. Europeiska socialfonden planerar att bidra med 45,6 miljoner, vilket är den största summan de delar ut till ett projekt under nuvarande programperiod. Åsa Rydén, regionchef på svenska ESF-rådet, kommenterar:

Svenska ESF-rådet har i sin beredning av Vi-projektets ansökan bedömt att projektets styrka är den breda samverkan mellan relevanta aktörer inom såväl offentlig som ideell sektor. Arbetet för att olika aktörer, såsom folkhögskolor och vuxenutbildning, får en ökad kännedom om varandra och en möjlighet till att samverka ses som en viktig del i att komma fram till hållbara, lösningar för målgruppen som utgår från individens förutsättningar och behov.

Therese Ydrn projektledare fr Viprojektet

Anpassning efter individens behov

Forskning visar att flexibilitet och anpassningar utefter individens behov är viktiga faktorer för att den här typen av projekt ska bli framgångsrika. Vi-projektet har utifrån detta arbetat fram en palett av möjligheter för de ungdomar som vill delta. I utbudet finns allt från möjligheten att läsa in gymnasiet med extra stöd i undervisningen till att praktisera inom bristyrken. Att hitta nya vägar för samverkan mellan de deltagande parterna i projektet är också centralt för att lyckas. 

Vi-projektet ska i ett unikt samarbete mellan 27 organisationer bygga upp kunskap och samverkan för att långsiktigt kunna möta målgruppen på ett sätt som gynnar individen, organisationer och samhället, säger projektledare Therese Ydrén.
 

Kontakt:
Annica Plate Kihlstrand, biträdande projektledare för Vi-projektet

Telefon: 076-12 50 254

Mail: annika.plate.kihlstrand@vgregion.se 
 

Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara. Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. På flertalet av våra skolor driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden.

Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.

Kontakt


Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

076-775 48 40