som utdelats ur Njurförbundets forskningsfond Njurfonden.

Håkan Hedman,förbundsordförande i Njurförbundet, säger att det behöver satsas betydligt mer forskningsresurser om njursjukdomar och behandling som förhindrar utveckling av kronisk njursvikt. En av tio svenskar har nedsatt njurfunktion. Njursvikt är en dold folksjukdom som det sällan talas om. Om behandlingen sätts in tidigt då nedsatt njurfunktion konstaterats skulle färre behöva dialys eller en njurtransplantation i framtiden. Utöver ökade forskningsresurser, behövs det även upplysning till både allmänheten och medicinsk profession att njursvikt är vanligt, allvarligt, men oftast behandlingsbart.

Njurförbundet har tagit initiativ till att en nationell insamlingsstiftelse kommer att grundas under början av 2013 som ska stödja njurforskning och även bidra till att öka kunskapen hos befolkningen om njurarnas fantastiska egenskaper och betydelse. Den nya stiftelsen kommer att grundas i samverkan med Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening. På ett helt annat sätt än tidigare kommer det att skapas ökade resurser för njurforskning i Sverige genom den nya insamlingsstiftelsens tillkomst.

För ytterligare information kontakta gärna Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, telefon 070-718 16 70 alt. hakan@famhedman.se. www.njurforbundet.se. De olika forskningsprojekten presenteras i bilagd pdf-fil respektiv word-fil.

 Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401