I ett pressmeddelande från Världsnaturfonden, WWF 5 mars, sägs att ”en svensk” släpper ut 100 kilo plast ”som inte samlas in”. Det stämmer inte.

WWF skriver att världen behöver ett globalt bindande plastavtal. Det håller vi med om. De skriver också att ”en svensk” släpper ut 100 kilo plast som inte samlas in och – som vi tolkar det – därmed hamnar i naturen eller havet. Detta stämmer inte.

Under 2017 gav varje svensk upphov till 473 kilo hushållsavfall. Mer än 99,5 procent återvinns antingen genom material- eller energiåtervinning.

Den totala mängden plastavfall i Sverige har legat ganska konstant under senare år och uppgår totalt till ca 300 000 ton. Mängden plast i hushållsavfallet som samlas in var 22 kilo per person år 2017 och detta samlas in antingen genom kommunens insamlingssystem, genom Förpacknings- och tidningsinsamlingens system eller andra system för producentansvaret. Det är en väldigt liten del som hamnar utanför och inte samlas in.

WWF inkluderar i sin beräkning all plast, även sådan som finns i exempelvis byggmaterial, i bilar och i textilier. Att materialåtervinna plast som blandats med andra material är oftast inte möjlig, men sådant avfall lämnas i väldigt hög grad till energiåtervinning. Nedskräpning är förvisso ett stort problem, men innebär inte att varje svensk ger upp hov till 100 kilo plast som hamnar på avvägar. Den svenska avfallshanteringen fungerar.

WWF har efter påpekande från Avfall Sverige ändrat i sitt pressmeddelande.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20