Inspektionen för socialförsäkringen har på regeringens uppdrag granskat vad som händer med de individer vars rätt till aktivitetsersättning upphör på grund av att de fyller 30 år. Granskningen visar att nästan två tredjedelar går vidare till sjukersättning. Besluten om sjukersättning håller god kvalitet. Men tiden med aktivitetsersättning är för passiv och ISF rekommenderar därför regeringen att se över regelverket

Tiden med aktivitetsersättning innehåller inte i tillräcklig utsträckning ändamålsenliga aktiviteter, och de aktiviteter som väl genomförs följs ofta inte upp av Försäkringskassan.

- Den ungas arbetsförmåga hade möjligen kunnat förbättras om rätt aktiviteter och insatser hade satts in under tiden med aktivitetsersättning, säger Malin Olsson, projektledare för granskningen.

En förklaring till att få aktiviteter har genomförts kan självklart vara att personerna har ansetts vara för sjuka för att kunna tillgodogöra sig rehabiliterande aktiviteter eller insatser. Personerna kan även av olika anledningar ha valt att inte delta i aktiviteter.

- Regeringen bör överväga om det ska vara möjligt att ställa krav på deltagande i aktiviteter som kan förväntas leda till ökad arbetsförmåga, menar Malin Olsson.

En annan förklaring till att få aktiviteter har genomförts kan vara att utbudet av ändamålsenliga aktiviteter är alltför litet. Samhället borde kunna erbjuda ett bredare spektrum av arbetsplatsnära insatser till unga med aktivitetsersättning. Det borde också finnas aktiviteter som är bättre anpassade till den enskilda personens unika förutsättningar.

Aktivitetsersättning är en tidsbegränsad ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga för unga vuxna i åldern 19–30 år. Tanken med aktivitetsersättning är – utöver att ge ekonomisk trygghet vid nedsatt arbetsförmåga – att stimulera unga till aktivitet under tiden med ersättningen. Aktiviteterna ska förbättra personens funktionsförmåga på ett positivt sätt och skapa förutsätt­ningar att förbättra arbetsförmågan.

Rapportens titel

Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan?, ISF Rapport 2017:5

Kontaktperson

Malin Olsson, projektledare för , tel. 08-58 00 15 64.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Lär mer om rapportenInspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00