Migrationsverket upptäcker allt fler fall av misstänkt människohandel. Första halvåret i år rapporterades 163 fall, jämfört med 195 fall under hela 2015. – Allt pekar mot en kraftig ökning i år, och det är en trend som vi nu sett i flera år, säger Kajsa Törnqvist Netz som på Migrationsverket samordnar arbetet mot människohandel.

Av de 163 fall som rapporterats första halvåret misstänker Migrationsverket att hälften handlar om människohandel för sexuella ändamål. Drygt 20 fall handlar om misstänkt tvångsarbete av olika slag, och tio fall om misstänkt tvång till tiggeri. 53 av de 163 fallen är barn. En majoritet av de övriga är kvinnor.

Statistiken visar en uppåtgående trend. 2012 rapporterades 49 fall, 121 fall under 2013 och 111 fall under 2014. I fjol, 2015, rapporterades 195 misstänkta fall. Enligt Kajsa Törnqvist Netz kan det finnas flera orsaker till ökningen.

– Vi har helt klart förfinat våra metoder de senaste åren att identifiera misstänkta fall. Det handlar om att medvetandegöra handläggarna om dessa frågor och att ge utbildning och verktyg för att upptäcka misstänkt människohandel. Ytterligare utbildningsinsatser kommer att sjösättas i höst, säger hon.

Djupare analys ska göras
Det kan också vara så, menar hon, att människohandeln ökar i absoluta tal, inte minst mot bakgrund av att det under 2015 kom dubbelt så många asylsökande som året innan.

– Många av de asylansökningar som vi tog emot under 2015 har börjat utredas under första halvåret i år. Det är därför naturligt att ökningen av antalet asylsökande 2015 avspeglar sig i antalet misstänkta fall av människohandel som rapporteras hittills under 2016, säger Kajsa Törnqvist Netz.

Hon säger att en djupare analys av orsakerna till ökningen kommer att göras i samband med att årssifforna blir klara i början av 2017.

– Då är det lämpligt att vi jämför det vi ser med vad till exempel polisen och frivilligorganisationer upptäcker. Det ger oss förhoppningsvis en tydligare bild av verkligheten och vad ökningen beror på.

Akuta åtgärder först
När en handläggare på Migrationsverket misstänker att en asylsökande är utsatt för människohandel vidtas först nödvändiga akuta åtgärder.

– Åtgärderna varierar, till exempel är det skillnad på barn och vuxna. Om det handlar om barn görs alltid en orosanmälan till socialtjänsten i den kommun där barnet vistas. Vi försöker också förmå personen att själv polisanmäla om vi misstänker människohandel, men även Migrationsverket gör polisanmälningar, säger Kajsa Törnqvist Netz.

Hon menar att en nyckelfaktor i arbetet mot människohandel är god samverkan mellan myndigheter, gode män och frivilligorganisationer.

– Vi har olika roller i samhället gentemot de asylsökande och kan upptäcka misstänkta fall i olika situationer. Men det handlar också om att vi har olika goda möjligheter att erbjuda hjälp till dem som vi tror är utsatta. Här spelar frivilligorganisationer en viktig roll, säger Kajsa Törnqvist Netz.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.