Biologisk återvinning och materialåtervinningen ökar samtidigt som energiåtervinningen minskar. Det visar ny statistik över hushållsavfall i Sverige, som Avfall Sverige presenterar i dag.

– Det här visar att vår mix av behandlingsmetoder blir allt bättre och att vi rör oss uppåt i avfallstrappan, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

– Men fortfarande är den stora utmaningen att minska avfallet, på den punkten kommer vi inte att slå oss till ro, säger Weine Wiqvist.

Statistiken visar en ökning av den totala mängden hushållsavfall. Detta beror till viss del på en ny metodik för beräkningen eftersom konstruktionsmaterial för anläggningsändamål numera också räknas in i statistiken. Konstruktionsmaterial består av sten, glasull, keramik, jord, tegel och betong.

Enligt den nya statistiken behandlades 4 542 670 ton hushållsavfall i Sverige 2014, det motsvarar 466 kg per person och är en ökning med 2 procent jämfört med 2013. För första gången är materialåtervinningen och den biologiska återvinningen tillsammans större än energiåtervinningen och utgör nu 52 procent av den totala andelen hushållsavfall. 47,3 procent gick till energiåtervinning. Deponeringen av hushållsavfall är fortfarande mycket låg i Sverige och utgör endast 0,7 procent, vilket är en minskning med 1 procent.

Det var ungefär lika många kommuner som samlade in matavfall 2014, som året innan. Att det inte är fler är en följd av osäkerheten kring insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper. Men insamlingen av matavfall har trots detta ökat med cirka 5 procent i hela landet. Det kan förklaras med att de kommuner som har separat insamling av matavfall exempelvis har utökat insamlingen till fler bostadsområden, restauranger eller butiker. Allt mer matavfall går till rötning i stället för kompostering, det är en utveckling som har pågått i flera år. 2014 ökade rötningen vid samrötningsanläggningar med 20 procent och komposteringen minskade med 16 procent.

Avfallstrenden är en preliminär beräkning av mängden behandlat hushållsavfall i Sverige 2014. I början av juli kommer vår statistiska årsskrift Svensk Avfallshantering med den slutliga sammanställningen av all statistik kring hushållsavfall 2014.

För mer information kontakta:

Jenny Westin, statistikansvarig 070-518 40 45, jenny.westin@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20