Andelen personer som fick sin sjukpenning indragen har ökat markant sedan år 2014 och det finns påtagliga geografiska variationer i andelen indragningar. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort. Granskningen ger inte svar på vad de kraftiga variationerna beror på, men det är angeläget att undersöka de bakomliggande orsakerna till variationen och även att följa hur indragningarna av sjukpenning utvecklas framöver.

– Det kan finnas skäl för att det finns vissa skillnader i andelen indragningar i olika delar av landet. Men för att sjukförsäkringen ska upplevas som rättssäker är det angeläget att indragningarna ligger på en relativt jämn nivå och att det inte finns påtagliga skillnader i olika delar av landet, säger Martin Söder, projektledare för granskningen.

Granskningen visar att andelen personer som fick sin sjukpenning indragen har ökat väsentligt under de tre senaste åren. Under åren 2009–2013 låg andelen indragningar på en lägre och jämnare nivå. Andelen personer som fick sin sjukpenning indragen efter dag 180 i rehabiliteringskedjan varierar också markant mellan olika län. Störst andel personer som fick sin sjukpenning indragen vid denna tidpunkt i rehabiliteringskedjan år 2017 fanns bland personer bosatta i Norrbottens län (23,0 procent) och i Jämtlands län (20,0 procent). Lägst andel fanns bland personer bosatta i Östergötlands län (5,2 procent) och i Södermanlands län (5,3 procent).

Personer som var sjukskrivna på grund av sjukdomar i rörelseorganen, med förgymnasial utbildning, mellan 60–64 år eller utrikes födda fick i större utsträckning sin sjukpenning indragen än andra. Men personer som var sjukskrivna på grund av psykiatriska diagnoser, med eftergymnasial utbildning, mellan 40–49 år eller inrikes födda hade en relativt sett större ökning av andelen indragningar, även om andelen indragningar var lägre för dessa grupper.

– De bakomliggande orsakerna till de kraftiga variationerna av indragningar över tid samt skillnaderna inom landet bör studeras närmare, säger Martin Söder.

Rapportens titel

Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning – En redovisning av vad som kännetecknar gruppen försäkrade som får sin sjukpenning indragen. ISF Rapport 2018:12.

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Martin Söder, projektledare för rapporten, tel. 08-58 00 15 41 eller Ola Leijon, projektansvarig chef, tel. 08-58 00 15 60.

Allmänna frågor besvaras av Catarina Eklundh Ahlgren, t.f. generaldirektör,tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.

Läs rapporten online

Pressbild: Martin Söder


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00