Försäkringskassans handläggare har en central roll för hur myndighetens uppdrag kan genomföras. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar i en ny rapport att myndigheten har bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete under åren 2012-2016 för att öka handläggarnas möjligheter att använda sin professionella kunskap i myndighetsutövningen. Detta arbete ligger i linje med regeringens nya för­valtningspolitiska inriktning.

För att komma tillrätta med problem som bland annat hade upp­kom­mit till följd av en alltför strikt mål- och resultatstyrning tonade Försäkrings­kassan under perioden 2012-2016 successivt ner denna styrningsform och beto­nade mer att de förutsättningar handläggarna får för sitt arbete är avgörande för verksamhetens resultat.  

Ett genomgående tema i Försäkringskassans arbete med att utveckla förut­sättningarna för handläggningsverksamheten har varit att tydliggöra syftet med verksamheten och lagstiftningen i såväl processer som rättsligt stöd.  Tanken har varit att handläggarna blir bättre rustade att bedöma vad som behöver göras i enskilda ärenden utifrån den försäkr­ades situation och sammanhang om de bättre förstår syftet med det de gör. Myndigheten har också aktivt arbetat för att mer involvera handläggningsverksamhetens medarbetare i utvecklings­arbetet. Sammantaget innebär det att hand­läggarnas verksamhetsnära kunskaper och erfarenheter bättre kan tas tillvara.

– Från år 2016 knyts också tanken på ett professionellt handläggarskap på ett positivt och starkare sätt till kvaliteten i verksamheten, säger Inger Solberg som varit projektledare för granskningen.

ISF konstaterar att i början av år 2017 syns en ökad betoning inte bara av kärnverksamheten och kvaliteten i denna, utan också av mål- och resultat­styrning samt produktivitet i viktiga styrande dokument.

– I sitt nuvarande arbete är det viktigt att Försäkringskassan är med­veten om att styrning mot specifika mål kan medföra att medarbetarna an­passar sitt arbete för att uppnå vissa målnivåer i stället för att väg­ledas av verk­sam­hetens syfte och uppdrag samt sina erfarenheter och professionella omdöme, säger Inger Sohlberg.

Rapporten betonar vikten av att ta tillvara de ansträngningar som gjordes under 2012–2016 i syfte att öka handläggarnas möjligheter att använda sin erfarenhet och kunskap och att undvika eventuella negativa effekterna av en alltför strikt mål- och resultatstyrning.

Rapportens titel

Att främja ett professionellt handläggarskap, ISF Rapport 2017:4

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Inger Sohlberg, projektledare, tel. 08-58 00 15 59.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Lär mer om rapporten


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00