Intresset för biogas fortsätter att öka kraftigt i Sverige, visar ny statistik från Energimyndigheten. Det är subventionerad importerad biogas som täcker det stigande behovet medan ökningen i svensk produktion helt har avstannat. Nu måste svensk produktion stimuleras för att bli konkurrenskraftig, menar branschföreträdare.

Ny statistik från Energimyndighetens visar att användningen av biogas gick upp med 29 procent mellan 2017 och 2018. Under 2018 användes omkring 3,7 terawattimmar biogas i Sverige, att jämföra med cirka 2,9 terawattimmar 2017. Statistiken har tagits fram av Energigas Sverige i nära samarbete med Avfall Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt Vatten.

Produktionen av biogas i Sverige 2018 är i princip oförändrad mot 2017 och uppgår till strax över två terawattimmar. Att biogasanvändningen ändå fortsätter att stiga kraftigt beror på en fördubblad import under året, varav två tredjedelar från Danmark. Den svenska biogasen används huvudsakligen till fordonsgas. Av importen användes omkring en tredjedel som fordonsgas, medan resten framförallt ersatt naturgasanvändning i industri och uppvärmning.

Vid svenska biogasanläggningar producerades under 2018 även 2,8 miljoner ton näringsrik rötrest, där 86 procent (2,4 miljoner ton) användes som gödningsmedel i jordbruket.

– Biogasproduktion är viktigt för svenskt jordbruk i många hänseenden, bland annat för målet om ökad ekologisk odling som är beroende av biogödsel. Det är glädjande att en allt större andel av landets stallgödsel rötas till biogas. Det ger en dubbel klimatnytta eftersom metanutsläppet från gödselhanteringen minskar, samtidigt som man kan ersätta fossila bränslen. Det krävs nu besked om en långsiktig förlängning av gödselgasstödet för att mer biogas från gödsel ska komma till stånd, säger Palle Borgström, förbundsordförande på Lantbrukarnas Riksförbund.

– Vid reningsverken sjunker andelen biogas som uppgraderas till fordonsgaskvalitet och istället ökar andelen som facklas. Det är en oönskad utveckling som till stor del beror på fortsatt svårighet att få avsättning för biogasen i konkurrerens med subventionerad importerad biogas. Det visar hur viktigt det är att den tillfälliga biogaspremien förlängs och breddas så att den också omfattar biogas från reningsverken, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

Biogas är en värdefull tillgång för samhället som sluter kretslopp, gör avfall och restprodukter till resurser, minskar utsläppen, genererar biogödsel till det ekologiska lantbruket och skapar gröna jobb – ett flexibelt bränsle med bred marknad och många samhällsnyttor. Biogasproduktionen har potential att mångdubblas till 2030 med rätt förutsättningar.

– Det är fantastiskt att biogasanvändningen fortsätter att öka. Det visar att intresset i industrin är stort när biogas kan erbjudas till ett konkurrenskraftigt pris. Vi ser också att försäljningen av gasbilar har tagit fart på allvar och att marknaden för flytande biogas byggs upp i snabb takt. Samtidigt har ökningen i svensk produktion avstannat, och det görs få investeringar i nya anläggningar. Det är synd med tanke på att flera av biogasens stora miljö- och samhällsnyttor är kopplade till produktionen, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

Matavfallsinsamling, biogas och biogödsel är intimt sammanlänkade och ett konkret exempel på ett sant kretslopp och cirkularitet. Regeringen har fattat beslut om obligatorisk matavfallsinsamling från och med 2021 – ett steg på vägen, enligt Avfall Sverige.

– Nu måste de förslag på åtgärder som den pågående Biogasmarknadsutredningen ska lägga fram i december skapa långsiktighet och stabilitet för svensk biogas. Vi behöver en gedigen produktionspremie för svensk biogas och fortsatt skattebefrielse. Vi upplever en ökad medvetenhet om biogasens många samhällsnyttor, men nu är det upp till bevis för riksdag och regering att införa de styrmedel som behövs för att säkra fortsatt stark efterfrågan och samtidigt lyfta svensk produktion, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige. 

 
Läs mer om 2018 års biogasstatistik hos Energigas Sverige

Läs Energimyndighetens pressmeddelande och rapport

För mer information kontakta

Energigas Sverige

Maria Malmkvist, vd: 076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se

Linus Klackenberg, ansvarig produktion, biogas och hållbarhetskriterier: 
076-803 00 43, linus.klackenberg@energigas.se

Avfall Sverige

Tony Clark, vd: 072-245 22 20, tony.clark@avfallsverige.se

Terez Palffy, rådgivare för biologisk återvinning: 070-428 12 40, terez.palffy@avfallsverige.se

Lantbrukarnas Riksförbund

Palle Borgström, förbundsordförande: 070-3244165, palle.borgstrom@lrf.se

Niklas Bergman, expert resurseffektivisering: 010-1844460, niklas.bergman@lrf.se

Svenskt Vatten

Pär Dalhielm, vd: 070-395 41 02, par.dalhielm@svensktvatten.se

Anders Finnson, miljöexpert: 0708-624 697, anders.finnson@svensktvatten.se


Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20