I spåren av coronakrisen har frågan om Sveriges självförsörjning åter väckts. Paulina Rytkönen, forskare vid Södertörns högskola, ska i ett nytt projekt ta reda på om det småskaliga jordbruket kan vara nyckeln för att säkra landets livsmedelsförsörjning.

Under 1990-talet avskaffades de svenska krislagren. EU ansågs kunna bidra till Sveriges livsmedelsförsörjning i händelse av en kris. Men med tiden visade det sig att det inte var möjligt.

– Redan 2014 konstaterade branschens aktörer att den svenska självförsörjningsgraden inte ens kom upp till regeringens tilltänka mål om 50 procents självförsörjning, säger Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia, som under lång tid studerat svensk livsmedelsförsörjning. 

Våren 2020 kom krisen och frågan är återigen aktuell. Helt plötsligt stod vi inför stängda gränser och den utländska arbetskraft som jordbruket kommit att förlita sig på kunde inte ta sig hit. Svenska bönder har också haft svårt att få hit insatsvaror från andra länder då även deras produktion minskat till följd av pandemin.

– Dessutom har det småskaliga jordbruket i Sverige skiftat fokus från livsmedelsproduktion till turism genom en systematisk och medveten politik som syftat till att främja landsbygdsutveckling och ta bort incitament för småskalig livsmedelsproduktion, säger Paulina Rytkönen. 

Syftet med projektet är nu att ta reda på i vilken utsträckning det småskaliga jordbruket kan bidra till att fylla några av de gap som riskerar att uppstå i den svenska livsmedelsförsörjningen. Studien baseras på intervjuer med nyckelpersoner, myndigheter och organisationer som ett urval småskaliga jordbrukare. Då arbetsgrupper för att lösa de flaskhalsar som uppstått inom det storskaliga jordbruket har inrättats inom bland annat  Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och andra organisationer kommer ett tätt samarbete att eftersträvas med samtliga.

Kontaktuppgifter Paulina Rytkönen:
08-608 41 09
paulina.rytkonen@sh.se

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453