Arbetsförmedlingens verksamhet är på väg åt rätt håll, men det finns fortfarande betydande behov av förbättringar. Bland annat behöver personalens kompetens och uppföljningen av verksamheten stärkas. Det visar den analys av Arbetsförmedlingens styrning och uppföljning som Statskontoret har gjort på uppdrag av regeringen.

Arbetsförmedlingen bedriver sedan 2014 ett utvecklingsarbete med målsättningen att ge mer kvalificerad service åt kunder och arbetsgivare. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete som sträcker sig fram till 2021.

Förändring i rätt riktning
Statskontoret bedömer att Arbetsförmedlingens pågående utvecklingsarbete har en relevant inriktning, en tydlig ansvarsfördelning och är väl förankrat inom myndigheten. Många tidigare brister i styrningen är på väg att rättas till, som till exempel att myndighetens ledning inte längre i detalj ska styra den lokala verksamheten. Utvecklingsarbetet är dock omfattande och det finns risk för att myndigheten inte har kapacitet att genomföra alla delar enligt tidsplan.

"Förändringsarbetet med att minska den detaljerade styrningen och öka delegeringen av verksamhetsansvar är steg i rätt riktning, men skapar samtidigt nya utmaningar", säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Stärka personalens kompetens
En ökad delegering av ansvar ställer höga krav på kompetens inom myndigheten. Den interna kompetensutvecklingen har varit eftersatt under lång tid. Arbetsförmedlingen behöver stärka sitt arbete med kompetensutveckling och kunskapsstöd till medarbetarna så att de har förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Förbättrad analys och uppföljning
Arbetsförmedlingen behöver också bli bättre på uppföljning av verksamheten och på att visa de resultat som myndigheten åstadkommer. Uppföljningar av effekter av det löpande arbetet behöver göras mer regelbundet.

Brister i IT-utvecklingen
Arbetsförmedlingens nya digitala tjänster, som ska frigöra tid och resurser i verksamheten, förutsätter att myndigheten har en fungerande IT-utveckling. Arbetsförmedlingen är dock beroende av omoderna systemlösningar i dag och saknar en tydlig IT-strategi, vilket riskerar att försena myndighetens utvecklingsarbete. Arbetsförmedlingen behöver därför ge hög prioritet åt att utveckla IT-systemen och styrningen inom IT-verksamheten.

Läs rapporten Analys av Arbetsförmedlingens interna styrning och utvecklingsarbete.

Kontakt:
Clas Heinegård, utredare Statskontoret, tel. 08-454 4736, e-post clas.heinegard@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26