Arbetsförmedlingen bedriver sedan 2014 ett förändringsarbete som kallas förnyelseresan. Statskontoret konstaterar i en rapport att arbetet är väl motiverat och förankrat hos medarbetarna. Men arbetsförmedlarna upplever sällan att förändringsarbetet har resulterat i bättre förutsättningar att göra bedömningar och ge stöd till arbetssökande och arbetsgivare.

Statskontoret bedömer att förändringsarbetet har lett till att Arbetsförmedlingens verksamhet har blivit bättre inom flera områden, till exempel när det gäller myndighetens styrning och uppföljning. Förändringsarbetet är också motiverat utifrån de problem som myndigheten har haft.

Chefer saknar stöd
Medarbetarna ser också överlag positivt på förändringsarbetets innehåll. Men endast var fjärde arbetsförmedlare märker av konkreta förbättringar i sin arbetssituation. Arbetsförmedlingens chefer saknar också delvis stöd och utrymme för sitt ledarskap, vilket leder till att förändringsarbetet inte blir tillräckligt konkret för medarbetarna.

Arbetsförmedlarna behöver bättre förutsättningar
Det finns fortfarande flera hinder för att arbetsförmedlarna ska kunna göra professionella bedömningar, till exempel att IT-stödet är bristfälligt och att administrationen tar tid från viktigare arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen har infört ett så kallat självledarskap, som bland annat innebär större eget ansvar för arbetsförmedlarna. Självledarskapet är uppskattat bland arbetsförmedlarna och har lett till ökat utrymme i arbetet, men det är samtidigt otydligt hur det ska användas i praktiken, visar Statskontorets utredning.

Statskontoret bedömer att Arbetsförmedlingen nu behöver se till att cheferna får tillräckligt med stöd och att arbetsförmedlarna får bättre förutsättningar att göra professionella bedömningar.

- Vi föreslår att Arbetsförmedlingen prioriterar de delar inom förändringsarbetet som har störst potential att förbättra arbetsförmedlarnas arbetssituation, säger Statskontorets tillförordnade generaldirektör Tony Malmborg.

Läs Arbetsförmedlingens ledning och styrning. Delrapport om förändringsarbetets genomslag

Kontakt:
Jan Boström, utredare Statskontoret tel. 08-454 47 80, jan.bostrom@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26