Justitieombudsmannens Opcat-enhet publicerar i dag årsrapporten för 2018. I rapporten redovisas bl.a. iakttagelser från inspektioner av platser där människor kan hållas frihetsberövade.

I JO:s Opcat-uppdrag ingår att regelbundet inspektera platser där människor kan hållas frihetsberövade. Under 2018 inspekterades bl.a. häkten, polisarrester, särskilda ungdomshem och psykiatriska sjukvårdsinrättningar.

Utifrån de iakttagelser som skett under 2018 har ombudsmännen uttalat sig om bl.a. brister i den fysiska miljön, tillsynen av de intagna och hur vissa av de intagnas grundläggande behov tillgodoses. Ombudsmännen har haft synpunkter på utformningen av rastgårdar och celler samt att vissa miljöer upplevts som torftiga. Uttalandena har också handlat om att det funnits brister i de säkerhetsbedömningar som ska ske av intagna när de första gången tas in i t.ex. en polisarrest och i dokumentationen av utförd tillsyn. Vidare har ombudsmännen uttalat sig om intagnas integritet vid bältesläggning och vikten av att informellt tvång dokumenteras inom tvångspsykiatrin.

De återrapporteringar som kommit in till JO under 2018 visar att de berörda myndigheterna, i de allra flesta fall, har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att komma till rätta med de problem som uppmärksammats. Det stora flertalet av återrapporteringarna har handlat om brister i den fysiska miljön i bl.a. polisarrester och häkten.

Vid en inspektion av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem Sundbo kom det fram uppgifter om att personal utsatt ungdomar för obefogat våld. JO bad myndigheten att återkomma med besked om vilka åtgärder som myndigheten vidtagit eller planerade att vidta för att ungdomarna ska få en säker och trygg vård. I sin återrapportering redogjorde SiS för en rad åtgärder som hade vidtagits, bl.a. hade en av ungdomshemmets avdelningar tillfälligt stängts.

Nationellt besöksorgan – NPM Rapport från Opcat-enheten 2018, lite ur innehållet:

  • Polismyndigheten: brister i den fysiska miljön, förmansprövning på distans och omhändertagande av berusade personer.
  • Kriminalvården: förhållande på en av Kriminalvårdens riksmottagningar, kameraövervakning av de intagna och användandet av väntceller inom Kriminalvårdens häktesverksamhet.
  • Statens institutionsstyrelse: vård i enskildhet, avskiljande och åtgärder för att kunna ge en trygg och säker vård.
  • Psykiatrisk tvångsvård: möjligheterna att bedriva en god och säker vård, medicinering mot en patients vilja och åtgärder för att minska stigmatisering i samband med transport av patienter.

För mer information kontakta biträdande enhetschefen Karl Lorentzon, på tel. 08-786 58 53, epost karl.lorentzon@jo.se eller enhetschefen Gunilla Bergerén, på tel. 08-786 51 86, epost gunilla.bergeren@jo.se.

Ladda ner rapporten


Fakta om Opcat

Sverige har anslutit sig till tilläggsprotokollet till FN:s tortyrkonvention (förkortat Opcat) och samtliga länder som har gjort det måste ha ett nationellt besöksorgan (NPM, National Preventive Mechanism). Sedan 2011 fullgör JO det uppdraget. Opcat-enheten bistår justitieombudsmännen i uppdraget som NPM och besöker regelbundet platser där människor hålls frihetsberövade.

Opcat-uppdraget innebär att genom bl.a. regelbundna inspektioner förebygga att människor som hålls frihetsberövade utsätts för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Under 2018 inspekterades bl.a. häkten, polisarrester, särskilda ungdomshem och psykiatriska sjukvårdsinrättningar. Efter inspektionerna har ombudsmännen gjort uttalanden och rekommendationer, beslutat att utreda vissa frågor i särskilda initiativärenden eller begärt att berörda myndigheter i vissa fall ska återrapportera vilka åtgärder de har vidtagit efter att vissa problem uppmärksammats.


 Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98