För sjuttonde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett överskott när året summeras. Resultat för kommunen 2020 landade på 267 miljoner kronor. Ökning av de generella statsbidragen, ersättningar från staten med anledning av covid-19 och stora exploateringsvinster har haft stor påverkan på resultatet. Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 588 miljoner kronor efter skatt. Det beror främst på att Eskilstuna Kommunfastigheter har sålt delar av sitt fastighetsbestånd.

Eskilstuna kommuns årsredovisning för år 2020 är nu beslutad av kommunfullmäktige. De ekonomiska resultaten nådde inte riktigt alla mål, men det viktiga resultatmålet uppnåddes. Särskilda satsningar som kommunfullmäktige beslutat om är påbörjade, som arbetsmarknadsåtgärder i form av jobbcentrum, trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder, digitalisering för förbättrad service, anläggningslyft och trivsamma skolmiljöer.

– Under 2020 har pandemin utsatt oss för prövningar som vi aldrig tidigare varit med om. Samtidigt finns det många ljusglimtar från året, som utnämnandet av äldreboendet Skogsgläntan till Sveriges bästa äldreboende och priset som årets kommun inom Employer branding. En rad etableringar har under året landat i Eskilstuna. Det inger optimism, liksom regeringens besked om att Mälardalens högskola ska bli Sveriges nästa universitet. Om alla beslut fattas som de ska så blir Eskilstuna universitetsstad i januari 2022, säger kommundirektör Tommy Malm.

Framgångsrika yrkesutbildningar

Resultaten i medborgarundersökningen visar att upplevelsen av inflytande har förbättrats medan upplevelsen av trygghet är fortsatt låg. Båda är viktiga utvecklingsfrågor för Eskilstuna.

Inom området utbildning har stora omställningar gjorts under året för att anpassa till snabba förändringar och ändrade arbetssätt med anledning av pandemin. Betygsmålen nås inte fullt ut, men gymnasiebehörigheten har stigit jämfört med föregående år. Totalt 740 personer deltog i yrkesutbildningar under 2020, vilket är rekord. 98 procent av deltagarna fullföljer utbildningen och 74 procent får jobb eller går till högre studier inom sex månader.

Pandemin har haft en stor påverkan på vård och sociala tjänster. Äldreomsorgen tillsammans med övriga verksamheter har visat på stor förmåga att snabbt ställa om utifrån nya förutsättningar. Eskilstuna är bland de kommuner som kommit längst vad gäller användningen av digitalisering och välfärdsteknik i vården. Utbyggnaden av stöd och vård på hemmaplan pågår vilket möjliggör för flickor, pojkar, kvinnor och män att bo kvar i sin närmiljö och på sikt leva ett självständigt liv.

Rekordmånga startbesked och detaljplaner

Stadsbyggnadsförvaltningen har aldrig haft så många startbesked eller detaljplaner för bostäder som under 2020. Nivån för startbesked ligger på 1 200, ungefär den dubbla nivån mot de målsättningar som finns.

Eskilstuna ligger i en expansiv region, men trots det är sysselsättningen i jämförelse med riket låg. Sysselsättningsgraden skiljer sig kraftigt åt, beroende på parametrar som var man är född och utbildningsnivå. De indikationer på en försvagad konjunktur som inledde året har tillsammans med effekterna av pandemin försämrat läget för att få fler i jobb. Ett antal lokala åtgärder sattes in för att stötta näringslivet i Eskilstuna.

Även kultur och fritidsverksamheterna har ställts inför tuffa utmaningar på grund av Covid-19. Några stora evenemang som Melodifestivalen och Folk och Kultur hann genomföras innan Coronapandemin. Eskilstuna kommun har beslutat om extra stödinsatser för föreningslivet på olika sätt.

Beslutad av kommunfullmäktige

eskilstuna.se/årsredovisning finns möjlighet att ladda ner årsredovisningen som pdf, komplett med verksamhetsberättelser, finansiell analys och ekonomisk redovisning. Årsredovisningen beslutades av kommunfullmäktige den 15 april.

Länk till film Årsredovisning 2020

För mer information, kontakta:

Pia Järnkvist, ekonomidirektör
pia.jarnkvist@eskilstuna.se, 073-861 84 15
Kontakt