Asknätfjäril Euphydryas maturna Fotograf/Källa: Foto: Sven Birkedal

Idag publicerar Naturvårdsverket en sammanfattande rapport som visar status för arter och naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i Sverige. Resultaten visar att läget är allvarligt, endast 20 procent av Sveriges naturtyper och knappt hälften av Sveriges arter i direktivet mår bra. Fler åtgärder behövs för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Resultaten av sammanställningen visar att den biologiska mångfalden är hårt trängd och att fler åtgärder behövs för att bromsa förlusten av arter och naturtyper.

- Vi ser förbättringar för några naturtyper och arter som resultat av mångas insatser. Men det krävs fortsatt stora insatser för att vända de negativa trenderna i hela landet och hejda förlusten av biologisk mångfald, säger Susann Östergård, enhetschef på Naturvårdsverkets naturanalysenhet.

Många naturtyper, fjärilar och skalbaggar är hotade

- Läget är sämst för fjärilar, medan däggdjur, trollsländor och många kärlväxter klarar sig förhållandevis bra, säger Lena Tranvik, tillförordnad chef på SLU Artdatabanken.

De flesta av fjärilarna i direktivet är beroende av gräsmarker, såsom ängar och betesmarker. I takt med att jordbruket blivit allt mer storskaligt har dessa ytor minskat. Gräsmarkerna tillsammans med dyner och naturtyper i havet, finns bland de naturtyper som har sämst status.

Även olika skogsnaturtyper och skalbaggar, exempelvis barkplattbagge som är beroende av gammal skog och död ved, har dålig status.

Fler insatser behövs

Genomförda insatser, bland annat inom Natura 2000 och EU:s LIFE-projekt, har lett till att statusen för några naturtyper och arter har förbättrats. Sverige har bland annat lyckats vända trenden för vissa fladdermöss, exempelvis fladdermusarten barbastell, och vissa arter av fiskar, grod- och kräldjur. Åtgärder har bromsat minskningen av många av fjärilsarterna, såsom väddnätfjäril och asknätfjäril. Satsningen på betesmarker med bevarade träd och sandmarker har bidragit till en positiv trend för dessa naturtyper i delar av landet, även om deras status fortfarande är ogynnsam. Men trenden behöver vända för fler naturtyper och arter.

- Förutom att skydda våra värdefullaste naturområden, behöver tillräckligt stora områden av naturtyper och arters livsmiljöer bevaras. Både mark- och vattenområden, behöver vara sammanlänkade i en fungerande ”grön och blå infrastruktur”. Tillräcklig hänsyn behöver tas vid vatten- och markanvändning, säger Susann Östergård.

Sammanställningen som Naturvårdsverket tagit fram i samarbete med SLU Artdatabanken och Havs- och vattenmyndigheten presenterar de viktigaste resultaten i Sveriges rapportering för art- och habitatdirektivet till EU under perioden 2013–2018. Rapporteringen omfattar 166 arter och 89 naturtyper.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats:
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/arter-naturtyper-statusrapport/

För ytterligare information, kontakta:

Susann Östergård, chef, naturanalysenheten, Naturvårdsverket, 010- 698 11 05, susann.ostergard@naturvardsverket.se

Mark Marissink. bitr. chef, miljöanalysavdelningen, Naturvårdsverket, 010- 698 13 34, mark.marissink@naturvardsverket.se

Lena Tranvik, tillförordnad chef, SLU Artdatabanken, 018-67 24 78, lena.tranvik@slu.se

Michael Haldin, utredare, enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 62 18, michael.haldin@havochvatten.se

Dan Eriksson, presskontakt, Naturvårdsverket, 010-698 10 40, 073-332 61 02, dan.eriksson@naturvardsverket.seNaturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63