Utbetalningarna för den statliga assistansersättningen är cirka 30 miljarder kronor per år. I en ny rapport bidrar Inspektionen för socialförsäkringen(ISF) med kunskap om hur väl den marknad fungerar där dessa medel används. Rapporten, som är svar på ett regeringsuppdrag, ger också en bild av hur lönsamheten har utvecklats och vilka risker som kan finnas inför den framtida utvecklingen.

De privata bolagen svarar för en allt större andel av marknaden och dominerar nu genom att anordna assistans åt närmare två tredjedelar av brukarna. Kommunernas andel minskar. Det gör även kooperativens, vars andel hela tiden har varit förhållandevis liten.

Över tusen bolag har tillstånd att bedriva personlig assistans. Några stora företag, flera medelstora och en mängd små. De 25 största står för en tredjedel av marknaden och de 100 största för drygt hälften.

– När man drar slutsatser av analysen är det viktigaste inte utvecklingen av marknaden och lönsamheten i sig utan vilken betydelse det har för hur assistansreformen fungerar i praktiken, säger Maria Kain som har varit projektledare för arbetet med rapporten.

Assistansanordnarnas lönsamhet har minskat successivt den senaste tioårsperioden. Även om det finns företag som har förhållandevis god lönsamhet medför den minskade lönsamheten en risk för att flera bolag i branschen under de kommande åren kommer att hamna i betalnings­svårigheter. Det kan försämra kvaliteten i assistansen och minska intresset för branschen hos seriösa aktörer. Detta kan i sin tur minska mångfalden av anordnare och valmöjligheterna för brukarna.

Marknaden för personlig assistans fungerar relativt väl men har vissa brister. ISF menar att det finns behov att överväga förändringar så att försämrad lönsamhet inte får negativa konsekvenser i förhållande till assistansreformens syfte, att ersättningssystemet anpassas mer till faktiska kostnader och att oseriösa anordnare hindras.

– För att avgöra om de brister som identifierats ska åtgärdas, behöver prioriteringar göras av vad som är viktigast utifrån syftet med personlig assistans när olika mål står i konflikt med varandra, avslutar Maria Kain.

Rapportens titel

Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden, ISF Rapport 2017:16

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Maria Kain, projektledare, tel. 08-58 00 15 40.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se

Läs den online här: 2017:16


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00