Stora delar av Asien har problem med illegal import av elavfall. Enligt uppgift från miljögruppen Basel Action Network dumpas 80 procent av världens elavfall i Asien. Kalla fakta visade i sitt program den 10 oktober hur en hel stad i Kina förvandlats till en soptipp för elavfall. Helt utan skyddsutrustning arbetar människor där med att utvinna metaller och andra ämnen ur avfallet.

Merparten av allt svenskt elavfall återvinns dock inom Sverige. Undantag finns för produkter som lagligen exporteras till bland annat Norge och Tyskland. Att det görs rätt och riktigt säkerställs genom avtal med de anläggningar som demonterar och återvinner elavfall. Producenternas servicebolag El-kretsen besöker dem regelbundet och kontrollerar att återvinningen sker enligt de riktlinjer som finns.

– RVF tycker det är bra att frågan om illegal export av elavfall lyfts, säger RVFs VD Weine Wiqvist. Det är ett globalt problem som måste stävjas, både ur miljöperspektiv och ur ett mänskligt perspektiv.

Genom undertecknandet av Baselkonventionen har Sverige förbundit sig att inte exportera farligt avfall, däribland elavfall, till u-länder. Totalt är det idag 134 länder som undertecknat avtalet. USA och Canada har ännu inte anslutit sig till denna överenskommelse.

- Det svenska systemet för insamling av återvinning av elavfall fungerar bra. Förvisso har många insamlingsplatser haft problem med inbrott och stölder av elavfall, med kommunernas samarbete med El-Kretsen har resulterat i en återvinningsgrad som är bland de högsta i världen, säger RVFs VD Weine Wiqvist.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20