Den 19 juli beslutade regeringen att ge Margareta Winberg som utreder socialtjänstlagen ett utvidgat uppdrag där bland annat ett stärkt barnrättsperspektiv ingår.

– Det är ett mycket glädjande besked att utredningen får ett vidgat uppdrag. Nu måste socialtjänstlagen förändras så att barns rättigheter stärks och socialtjänsten får fler verktyg att agera, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd Stockholms stad och ledamot av den parlamentariska referensgruppen för utredningen Framtidens Socialtjänst. 

Miljöpartiet presenterar därför en åtgärdslista med sju förslag på förändringar av socialtjänstlagen för att stärka barnrättsperspektivet.

  – Vi behöver se över åldersgränsen för när barn kan tacka ja till stöd från socialtjänsten utan vårdnadshavarens tillstånd. Det är också viktigt att barn får information om vad som sker och varför och att socialtjänsten får möjlighet att ge anpassade insatser i ett tidigt skede, utan att en omfattande barnutredning alltid behöver göras. På så vis sänks trösklarna för familjer att ta emot hjälp och vi når fler barn i utsatthet, säger Åsa Lindhagen (MP).

 

Sju förslag i arbetet med att ta fram en ny socialtjänstlag, i syfte att stärka barns rättigheter och ge socialtjänsten fler verktyg att agera:

  1. Tydliggör barns rätt att komma till tals och vara delaktiga i kontakten med socialtjänsten, inte minst i utformningen av socialtjänstens insatser. Barn ska också ha rätt till information om vad som sker och varför.

  2. Stärk barns möjligheter att få träffa sin socialsekreterare enskilt och skriv in i lagen att barn ska ha rätt att ha med sig ett barnombud, en vuxen de har förtroende för, vid samtal med socialtjänsten.

  3. Utred en sänkning av åldersgränsen för när barn kan tacka ja till stöd från socialtjänsten utan vårdnadshavarens tillåtelse. Idag får barn tacka ja till vissa insatser först vid 15 års ålder. I utredningen bör också ingå att utvärdera konsekvenserna av nuvarande reglering.

  4. Överväg att möjliggöra fler så kallade mellantvångsinsatser för både föräldrar och barn, t.ex. behandling mot våldsamt beteende eller stödfamilj, som kan sättas in när LVU inte är tillämplig. Genom att ge socialtjänsten ökad möjlighet att sätta in insatser underlättas deras arbete att ge barnet det stöd det behöver även om föräldrarna säger nej.

  5. Ge socialtjänsten möjlighet att ge individuellt anpassade insatser till familjer utan ett formellt biståndsbeslut och en omfattande barnutredning. På så sätt sänks trösklarna för familjer att ta emot hjälp.

  6. Möjliggör fler stödinsatser som passar barns behov och större flexibilitet vid placeringar av barn, exempelvis möjlighet för ett barn att från 16 års ålder få välja att sova borta några nätter i ett boende när situationen är svår där hemma.

  7. Stärk socialtjänstens möjligheter att följa upp ett barns situation. Idag får socialtjänsten bara göra uppföljningar inom två månader efter avslutad insats eller utredning, den tiden behöver vara minst 6 månader. Orosanmälningar måste också kunna sparas så att de är sökbara och dokumentation om ett barn måste få sparas hela barnets uppväxt och inte bara i fem år efter avslutad insats.

 

 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02