21-29 november är det återigen dags för veckan då hela Europa samlas för att fästa uppmärksamheten på vikten av att minska mängden avfall: European Week for Waste Reduction, eller Europa minskar avfallet. 2014 deltog 28 länder med 12 000 aktiviteter. I år är temat dematerialisering - att göra mer med mindre.

Konsumtionen av produkter utgör nästan 50 procent av utsläppen som bidrar till klimatförändringen[1]. Vi måste öka produkters livslängd genom en mer hållbar produktion och konsumtion, produkterna måste kunna återanvändas igen och igen. Och helst igen! Vi måste minska avfallet redan vid källan, vid produktionen av varor.

- Avfall Sverige arbetar med flera projekt inom området förebyggande av avfall. Vi har en vision, ”det finns inget avfall”, vi driver kampanjen Miljönär-vänlig som uppmanar till att laga, låna och återanvända. Dessutom är vi Sveriges nationella samordnare av aktiviteterna under veckan Europa minskar avfallet, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige.

Några exempel på aktiviteter i Sverige under Europa minskar avfallet-veckan:

  • TaGe – ett skåp på alla förskolor i Kristianstad kommun där föräldrar kan lämna kläder som inte längre passar deras barn, och i gengäld hitta nya kläder som andra föräldrar har lämnat.
  • ReTuren, en kvartersnära återvinningscentral i Malmö. En lokal samlingsplats för att stödja upcycling, reparation och återanvändning och stimulera nya former av social interaktion.
  • En Återbruksfest i Falun med aktiviteter som fokuserar på återanvändning: second hand butiker, workshops med aktiviteter för barn och vuxna med hjälp av återvunnet material. En cykelverkstad där besökarna kan få råd om reparationer och mycket mer.

Avfall Sverige driver projektet med stöd av Naturvårdsverket:

- Att förebygga avfall handlar om att tänka giftfritt och resurseffektivt tidigt. Det kan vara redan när en produkt designas eller när en fastighetsägare funderar på att bygga ett nytt hus, säger Sanna Due, handläggare, Naturvårdsverket. Det kan också handla om att stimulera människor och verksamheter att återanvända möbler och kläder.

Europaparlamentet ger i år sitt ”särskilda stöd” till EWWR, ett stöd som bara ett begränsat antal evenemang som uppfyller strikta kriterier får. Det betyder alltså att frågan har prioritet på högsta ort.

Läser mer och se fler projekt på http://www.avfallsverige.se/en/avfallshantering/foerebyggande-av-avfall/europa-minskar-avfallet/aktiviteter-2015/

För mer information kontakta

Åsa Lindskog, rådgivare förebyggande av avfall Avfall Sverige, 070-553 15 45,asa.lindskog@avfallsverige.se

Sanna Due Sjöström, handläggare, Naturvårdsverket, 010-698 14 32,
Sanna.Due-Sjostrom@Naturvardsverket.se

[1] http://www.ewwr.eu/search/entry_en/prevention-thematic-days-2015
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20