Fotograf/Källa: Gugge Zelander

Regeringen har förordnat Avfall Sveriges VD, Weine Wiqvist, att ingå i delegationen för cirkulär ekonomi.

- Det känns både utmanande och ansvarsfullt att få tilldelat uppdraget att ingå i den nya delegationen. Att förebygga uppkomst av avfall, att återanvända och återvinna är en grundpelare för den cirkulära ekonomin säger Weine Wiqvist.

Det är nödvändigt att ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi som kan bidra till de nationella miljömålen, stärka svensk konkurrenskraft och öka Sveriges bidrag till global hållbarhet. Denna omställning kräver innovation och åtgärder hos många olika aktörer i samhället, på olika nivåer och inom olika sakområden och måste utgå från ett livscykelperspektiv. 

- Jag ser fram emot samarbetet med ordförande och övriga ledamöter i delegationen och hoppas kunna bidra med erfarenheter från kommunägda verksamheter och att det kan att utveckla den cirkulär ekonomi till nytta för samhället i stort, säger Weine Wiqvist.

Om delegationen: 

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ som tillsätts av regeringen i särskild ordning. Delegationen består av åtta ledamöter från företag, organisationer och forskarvärlden samt en ordförande, Åsa Domeij. 

Delegationen ska utarbeta en strategi för arbetet med en omställning till en cirkulär, biobaserad ekonomi. Delegationen ska vara en kontaktpunkt mellan relevanta aktörer i syfte att underlätta arbetet och skapa synergier. En referensgrupp kommer att utses, med relevanta aktörer.

Delegationens sekretariat inryms i Tillväxtverkets organisation och är lokaliserat till Malmö och Stockholm. 

Läs mer www.avfallsverige.se

För mer information, kontakta

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tfn 040-35 66 05, 070-893 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20