Avfall Sverige välkomnar Förpacknings- och tidningsinsamlingens, FTI, besked om att införa fastighetsnära insamling av förpackningar i landets alla kommuner, med start 2021.

- Systemets utveckling har ju varit en stötesten och Avfall Sverige och kommunerna är positiva till att FTI nu meddelar att man har för avsikt att erbjuda alla hushåll fastighetsnära insamling för förpackningar, i syfte att göra det enklare för människor att sortera sitt avfall, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige. 

- Ökad tillgänglighet ger mer återvinning, det visar alla erfarenheter, så mer fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är god resurshushållning och avgörande för utvecklingen av en cirkulär ekonomin. 

Producentansvaret för förpackningar och tidningar infördes 1994 och det kunde snabbt konstateras att det inte blev som det var tänkt. Överfulla återvinningsstationer och stora mängder förpackningar i restavfallet visar att det behöver bli lättare att göra rätt.

Därför beslutade regeringen i juni 2018 att från och med 2021 ska insamlingen i stället ske nära konsumenterna och 2025 ska alla ha möjlighet att lämna förpackningar och tidningar där de bor. Det finns en enorm potential i en sådan förändring – alla erfarenheter visar att konsumenterna uppskattar den nära servicen och sorterar ut mer för återvinning. Det är inga små förändringar vi pratar om – flera kommuner som på eget initiativ erbjuder denna service visar att mängden avfall som läggs i soppåsen och förbränns kan halveras.

- FTI har lyssnat på kommunerna och säger att man bäst bygger ett starkt system tillsammans, genom samarbeten i alla led av ansvarskedjan. Detta och att producenterna tar det fulla kostnadsansvaret för insamlingen av förpackningarna ser vi fram emot att slå fast i våra fortsatta diskussioner, säger Tony Clark. 

För mer information, kontakta

Tony Clark, vd Avfall Sverige, tony.clark@avfallsverige.se, 072-245 22 20

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, acg@avfallsverige.se, 070-6626128

Fakta:

Regeringen beslutade 28 juni 2018 om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen. Beslutet gick i korthet ut på att:

• Förtydliga att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem, och att insamlingen ska ske bostads- eller kvartersnära. Detta införs från och med 2021 och 2025 ska alla bostäder erbjudas en sådan lösning.

• Kommunerna ska erbjuda separat insamling av matavfall från hushållen senast år 2021.

 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20