Mängden hushållsavfall minskar för andra året i rad, visar Avfall Sveriges prognoser som i dag redovisas i Avfallstrenden 2011.

Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick förra året till 4 363 830 ton. Det är en minskning med 2,7 procent jämfört med 2009. Utslaget på hela befolkningen ger varje svensk nu upphov till 463 kg hushållsavfall, att jämföra med 480 kg per person 2009.

Det är också intressant att jämföra med de två tidigare åren – 2007 och 2008 – då varje svensk gav upphov till över 500 kg hushållsavfall.

– Det är för tidigt att dra några långsiktiga slutsatser av de senaste två årens nedgång i avfallsmängd. Men det är glädjande att kunna konstatera att trenden har vänt, även om det bara skulle vara tillfälligt, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist i en kommentar till Avfallstrenden 2011.

– Det är inte längre självklart att avfallsmängderna ska öka år från år, säger Weine Wiqvist.

I Sverige deponerades förra året 1 procent av hushållsavfallet. Det är en minskning med 33 procent från 2009.

49,2 procent av hushållsavfallet går till material- eller biologisk återvinning. Det är samma andel som 2009.

Energiåtervinningen utgör 48,7 procent av hushållsavfallet, vilket är något mer än 2009.

1,2 procent av hushållsavfallet utgörs av farligt avfall, en ökning med 13 procent jämfört med 2009. I mängden farligt avfall ingår nu även asbest.

Den biologiska behandlingen av matavfall ökade med 20 procent till 214 300 ton 2010.

– Det är mycket positivt att insamlingen av matavfall ökade under 2010, säger Weine Wiqvist.

Rötningen har ökat med 21 procent jämfört med 2009. Komposteringen minskar, en trolig orsak är att grova grenar och större kvistar nu går till energiåtervinning i stället för kompostering.

Avfallstrenden 2011 är just en trend. Prognosen bygger på uppskattade mängder förpackningar och tidningar. FTI och Naturvårdsverket håller just nu på med att justera beräkningsgrunderna så att det blir tydligare hur stor mängd förpackningar och tidningar som kommer från hushållen. Det innebär att återvinningsstatistiken för hela landet rapporteras först under hösten.

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, mobil 0708-93 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, mobil 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20