Personalutskottet beslutar att avsätta 37 miljoner kronor för att finansiera en tillfällig utökning av vårdnära servicetjänster. Syftet är att möjliggöra återhämtning för sjukvårdens medarbetare som haft en långvarigt höjd belastning till följd av covid-19-pandemin.

Beslutet innebär en möjlighet att få stöd av medarbetare från serviceförvaltningen Regionservice inom områdena lokalvård, måltidshantering, materialförsörjning och patienttransporter. Utökningen motsvarar 100 årsarbetare och riktas till de fem sjukhusförvaltningar som haft inneliggande patienter vårdade för covid-19. Erbjudandet är frivilligt för sjukhusen och omfattar tidsperioden 15 juni 2021 - 15 januari 2022. Kostnaderna tas inom personalutskottets budget och belastar inte sjukhusen.

- Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar och ökad arbetsbelastning för många medarbetare, speciellt inom hälso- och sjukvården. Tyvärr ser vi ännu inget slut på pandemin eller möjlighet till en normal arbetssituation med tid för återhämtning. Förhoppningen är att servicemedarbetarna och även seniora medarbetare kan bidra till avlastning och bättre möjligheter för återhämtning, säger Linn Brandström, ordförande i personalutskottet.

Personalutskottet beslutade den 10 december att ge HR-direktören i uppdrag att återkomma med förslag till hur hälso- och sjukvårdens medarbetare kan avlastas arbetsuppgifter för att ge tid för och stärka möjligheterna till återhämtning. Koncernkontoret identifierade då att uppgiftsväxling genom att fördela arbetsuppgifter mellan vård- och servicemedarbetare kan vara en möjlighet. Andra åtgärder är verksamhetsförlagd utbildning i simulerad miljö och att seniora medarbetare tjänstgör som mentorer och handledare.

Sammanträdets handlingar

Personalutskottets ledamöter

Kontakt:
Linn Brandström (M), ordförande personalutskottet, 0704-44 68 62
Marina Olsson, HR-direktör, 0706-30 58 57

Om personalutskottet
Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99