För att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling, krävs att barnperspektivet kommer med i samhällsplaneringen i ökad utsträckning. Det framgår av en ny rapport om barn och luft som Naturvårdsverket presenterar idag.

Många barn växer idag upp i miljöer med så dålig luftkvalitet att det påverkar deras framtida hälsa. Trots att luften upplevs som bra på många platser i Sverige, kan hälsan hos barn och ungdomar påverkas negativt av luftföroreningar, särskilt i områden med mycket trafik och vedeldning.

– Barn som växer upp i områden med höga luftföroreningar löper ökad risk att drabbas av luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion, säger Stefan Nyström, chef för Klimatavdelningen på Naturvårdsverket.

Barnperspektivet och kunskap om hur barn påverkas av den luftkvalitet som omger dem är viktigt när kommuner utformar städer och närmiljö. I takt med att städer i Sverige växer och förtätas blir det allt viktigare att öka medvetenheten om hur barn påverkas av luftmiljön där de bor. Naturvårdsverket har därför tagit fram en rapport om luft och miljö kopplat till barns hälsa för att lyfta upp frågan på dagordningen i kommuner och län.

– Samhället måste ta luftföroreningar på allvar. Med ett barnperspektiv vid planering och beslut banar man vägen för en framtid med bättre luft för alla, säger Leif Holmberg, chef för Luftenheten på Naturvårdsverket.

Påverkan av luftföroreningar är särskilt stark under spädbarnstiden. Förutom luftvägshälsan kan även den kognitiva utvecklingen hos barn påverkas.

Luftföroreningar behöver prioriteras i samhällsarbetet, inte minst eftersom de visat sig ge hälsoeffekter även vid mycket låga halter. Det räcker därför inte att följa miljökvalitetsnormerna, utan vi måste även nå miljökvalitetsmålen. Ett kraftfullt arbete för renare luft kan dessutom i många fall bidra till minskade klimatpåverkande utsläpp.

I rapporten finns kunskap, tips och metoder att använda inom ramen för kommuners och länsstyrelsers arbete med fysisk planering. Den är framtagen i samarbete med forskare vid universitet och högskolor samt myndigheter.

Se och hör intervju med Leif Holmberg

Läs rapporten

För ytterligare information, kontakta:
Helena Sabelström, projektledare, 010-698 10 95 helena.sabelstrom@naturvardsverket.se

Leif Holmberg, chef Luftenheten, 010-698 15 96 leif.holmberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27 anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 

 

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63