Idag presenterar Barnombudsmannen sin årsrapport som handlar om barn med funktionsnedsättning och stödet från samhället.

- Rapporten från Barnombudsmannen visar tydligt att situationen för barn med funktionsnedsättning generellt sett behöver förbättras, säger Maria Persdotter, förbundsordförande för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).

Ett av de problem som särskilt uppmärksammas av Barnombudsmannen är bristande samordning av insatser som barn med funktionsnedsättning kan vara i behov av. Såväl FN:s barnrättskommitté och funktionsnedsättningskommitté har rekommenderat Sverige att stärka stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Barnombudsmannen instämmer nu i detta och anser att barnen och deras familjer ska kunna få stöd av samordnare.

- RBU har länge drivit kravet på förbättrad samordning och trots utfästelser har vi ännu inte sett några konkreta förbättringar. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ha ett åttiotal kontakter och det är en orimlig situation. Nu understryker åter en av regeringens egna myndigheter behovet och det är hög tid att regeringen tar frågan på allvar, säger Maria Persdotter.

När det gäller skolan pekar Barnombudsmannen på brister bland annat när det gäller särskilt stöd. I rapporten beskrivs hur barn har fått vänta länge på rätt stöd och ibland har okunskapen hos professionella lett till att de tvingats byta skola flera gånger för att få rätt stöd. Vidare framgår att en fjärdedel av rektorerna anser att skolan inte har tillräckligt med ekonomiska resurser för sitt arbete med särskilt stöd. Idag har skolor rätt att neka elever med funktionsnedsättning plats i en skola med hänvisning till exempelvis ekonomi. Barnombudsmannen anser att bestämmelsen i skollagen måste tas bort – inget barn ska nekas plats i en skola på grund av att hon eller han har behov av stöd.

- Det är bra att Barnombudsmannen är tydlig med att skolor inte längre ska få diskriminera elever med funktionsnedsättning. RBU har från början motsatt sig den här bestämmelsen och vi förväntar oss en översyn av skollagen som ger alla elever lika möjligheter till ett fritt skolval, säger Maria Persdotter.

Barnombudsmannen konstaterar också att det finns ett bristande barnperspektiv i den strategi för funktionshinderpolitiken som löper ut i år, exempelvis när det gäller risker för barn med funktionsnedsättning att utsättas för våld.

- Inför den nya strategin måste man se till att det finns ett mycket tydligare barnperspektiv än hittills. Barn med funktionsnedsättning är i första hand barn med samma förväntningar på livet som andra barn. All politik och alla beslut när det gäller insatser för barn med funktionsnedsättning måste ha detta som utgångspunkt, avslutar Maria Persdotter.

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, e-post maria.persdotter@rbu.se , telefon 0722-50 88 31
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31