Avfallsutredningens förslag innebär enklare insamling, bättre service och mer återvinning. Avfall Sverige är mycket positiva till detta.

Den 21 december går remisstiden för avfallsutredningen ut. Huvudförslaget i utredningen är att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar övergår från producenterna till kommunerna. Kommunerna får därmed ansvar för insamlingen av allt hushållsavfall. Det underlättar för medborgarna. Grunden för producentansvaret ligger fast genom att producenterna behåller ansvaret för själva återvinningen.

- När kommunen får hela ansvaret kan avfallshanteringen planeras, kommuniceras och fysiskt samordnas. Det kommer att leda till stora effektivitetsvinster för samhället och medborgarna, säger Peter Danielsson, ordförande i Avfall Sverige och kommunstyrelsens ordförande (m) i Helsingborgs Stad.

- Det är logiskt att kommunerna får ansvar för insamlingen av allt hushållsavfall, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Det kommer att leda till ökad service, bättre insamlingssystem och därmed ökad återvinning. Det är bra också för näringslivet, som får mer avfall att återvinna.

För mer information:

Se Avfall Sveriges remissvar, www.avfallsverige.se/utredningen

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Fakta:

• Det lagreglerade producentansvaret för förpackningar och returpapper infördes 1994. Tanken var att producenterna skulle bära det fulla fysiska och ekonomiska ansvaret för uttjänta förpackningar och returpapper under hela dess livscykel, dvs hela vägen fram till att de blivit återvunna. Så har det inte blivit, kommuner har fått ta en stor del av det ekonomiska ansvaret.

• Producentansvaret har utretts flera gånger tidigare.

• I en skrivelse till miljödepartementet i november 2010 föreslog Avfall Sverige att regeringen skulle se över reglerna om producentansvar för förpackningar och returpapper. Regeringen beslutade om översynen den 30 juni 2011. Remisstiden går ut den 21 december.

• 99 procent av hushållsavfallet återvinns, antingen som energi eller material (2011). Cirka 32 procent gick till materialåtervinning, drygt hälften av detta är förpackningar och returpapper. Resten består av avfall som ofta lämnas på landets återvinningscentraler som metallskrot, gips, batterier och elavfall exempelvis. Läs gärna mer på www.avfallsverige.se

Länkar:

http://www.avfallsverige.se

http://www.regeringen.se/sb/d/10800

http://www.sou.gov.se/avfall/
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20