Insamlingen av matavfall ökar i Sverige. Över 200 kommuner har nu infört insamling av källsorterat matavfall och ytterligare flera är på gång. För att öka kvaliteten i det utsorterade matavfallet förmedlar Avfall Sverige erfarenheter från olika kommuner, bland annat genom en ny rapport som innehåller goda exempel vid insamling av matavfall i flerbostadshus.

En intressant slutsats i rapporten är att en gemensam satsning och god dialog mellan fastighetsägare och avfallsansvariga på kommunen bidrar till högre kvalitet på det insamlade matavfallet.

Plockanalyser har visat att matavfall som samlats in i flerbostadshus har sämre kvalitet än matavfall från villor. Andelen matavfall som sorteras ut är också generellt lägre. En ständigt återkommande fråga är därför hur insamling i flerbostadshus kan förbättras, något som rapporten ger flera exempel på.

Vilka olika insamlingssystem som tillämpas i flerbostadshus beror på vilket grundsystem som kommunen har. I system där matavfallet samlas in i ett separat flöde krävs utrymme för en separat fraktion vid hämtstället. Vid optisk sortering behöver inte separata system skapas i insamlingsledet utan istället ligger fokus på att skapa förutsättningar för att hela, rena och väl knutna plastpåsar kommer till sorteringsanläggningen.

Ett generellt problem i flerbostadshus och en kommunikativ utmaning är att de boende ofta är anonyma. Det är svårt för fastighetsägaren att hålla samma direktkommunikation med de boende som med villaägare. Dessutom kan omsättningen av boende vara stor och det kan vara svårt att fånga upp nya källsorterande hushåll i systemet. Det finns flera goda exempel i rapporten på hur dessa problem kan lösas.

Läs mer i Avfall Sverige-rapport 2016:03 ”Insamling av matavfall i flerbostadshus. Goda exempel från kommuner och allmännyttiga bostadsföretag”.


För mer information kontakta Britta Moutakis, Avfall Sveriges rådgivare för insamling av källsorterat matavfall, direkttel. 040-35 66 14, mobil 0703-58 66 14, britta.moutakis@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20