Det behövs en ökad medvetenhet om det utrymme för bedömningar som finns i lagstiftningen på socialförsäkringsområdet. Hur myndigheterna använder bedömningsutrymmet i sina beslut påverkar kostnaderna för socialförsäkringarna, bidrar till variationer i till exempel sjuktal och kan för den enskilde göra det oklart om hen har rätt till en förmån eller inte. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

– Ansvaret för att använda lagstiftningens bedömningsutrymme på ett bra sätt ligger både hos lagstiftaren och hos de tillämpande myndigheterna, säger Nina Karnehed, en av författarna till rapporten.

Syftet med att lämna ett bedömningsutrymme i lagstiftningen är ofta att låta omständigheter i det enskilda fallet påverka utfallet. Det innebär att den som tillämpar lagen får möjlighet att fatta beslut som blir rättvisa ur ett etiskt perspektiv. När omständigheter i det enskilda fallet tillåts påverka beslutet blir dock utfallet svårare att förutsäga. Rättssäkerhet kräver dock såväl rättvisa som förutsägbara beslut.

– Vi behöver identifiera och diskutera de utmaningar som utrymmet för bedömningar i lagstiftningen ger upphov till. Det är även av vikt att tillämpande myndigheter ges förutsättningar att hantera de komplexa bedömningar de förväntas göra, säger Maria Hemström-Hemmingsson, ISF:s generaldirektör.

Det finns faktorer på olika nivåer som påverkar hur bedömningsutrymmet faktiskt används av tillämparna. För att styrningen av tillämpningen ska bli så bra som möjligt krävs en analys av vilken sorts bedömningsutrymme som finns i lagstiftningen och hur stort det utrymmet är. Denna rapport från Inspektionen för social­för­säkringen diskuterar begreppet bedömningsutrymme och de faktorer som kan påverka hur bedömningsutrymmet inom socialför­säkrings­området används.

Rapportens titel

Att använda lagens bedömningsutrymme, ISF kommenterar 2016:1

Kontaktperson

Nina Karnehed 08-58 00 15 61

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00