Berättarministeriet är inbjuden att på uppdrag av regeringen medverka i referensgruppen till den nytillsatta Jämlikhetskommissionen. Kommissionen tillsattes i augusti 2018 och har till uppdrag att föreslå åtgärder som ska öka jämlikheten i Sverige. Dilsa Demirbag-Sten kommer att representera Berättarministeriet i arbetet kring att öka jämlikheten inom utbildningssektorn.

 

"Den svenska skolan har under lång tid tvingats hantera konsekvenser av bostadssegregationen som är svår att vända de närmaste åren. Elevers skolresultat är allt mer knutet till föräldrars socioekonomiska status. Vi behöver alla omedelbart ta ansvar för att ge alla barn rätt till en god och likvärdig utbildning. Jämlikhetskommissionen är ett mycket viktigt initiativ och vi ser fram emot att bidra till konkreta åtgärder som kan omsättas i handling", säger generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

Jämlikhetskommissionen arbetar på uppdrag av Finansdepartementet och har ett djupgående mandat att inom olika politikområden föreslå åtgärder för att öka jämlikheten i det svenska samhället. Arbetet ska enligt direktivet stödjas av en brett sammansatt referensgrupp med representanter från offentlig, privat och ideell sektor. Berättarministeriet bidrar till arbetet inom kategorin utbildning och kultur tillsammans med Skolverket, Skolinspektionen, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslerämbetet, samt Kulturrådet.  

Berättarministeriets utbildningscenter finns i de socioekonomiskt mest utsatta områdena där skolor möter utmaningar som är starkt kopplade till en allt mer cementerad bostadssegregation. Barnen som växer upp i dessa områden får ofta mindre stöd och studiero i sin hemmiljö än genomsnittet. Det ställer extra stora krav på de verksamma lärarna som behöver svara på behov som ligger bortom de rent pedagogiska.

"Berättarministeriet har drygt sju års erfarenhet av tätt arbete med lärare som hanterar dessa utmaningar. Vår lokala närvaro har varit och är en förutsättning för att vi ska kunna vara ett relevant stöd för skolorna i våra upptagningsområden, i synnerhet för lärarna. Vi har en unik insyn i deras vardag och de specifika förutsättningar och behov som finns representerade. Vi ser fram emot att bidra till att skapa lösningar utifrån den samlade erfarenheten", säger Dilsa Demirbag-Sten.

 

Läs mer om Kommissionens arbete här.


 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 
Kontakt


Tove Sernrot

pressansvarig

tove.s@berattarministeriet.se

073 - 682 31 16