18,7 miljarder kronor till sjukvård, forskning och utbildning. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fattat beslut om budget för nästa år med fokus på kortade vårdköer – men pandemin förväntas påverka sjukhuset även nästa år.

- Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som mål att vara landets ledande universitetssjukhus och det märks i budgeten - bland annat genom satsningarna på regional laboratoriemedicin, högspecialiserad vård och arbetet för att ackrediteras som comprehensive cancer center. Men samtidigt som vi utvecklar vård och forskning, så pågår pandemin. Vi ser just nu en allvarlig ökning av antalet patienter med covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har en beredskap för att detta kan påverka verksamhetsplanen, säger Gustaf Josefson, ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en del av Västra Götalandsregionen, och har som universitetssjukhus en särställning i regionen. Sjukhusets verksamhetsplan och detaljbudget beskriver hur sjukhuset arbetar med regionfullmäktiges mål, prioriteringar samt ekonomiska ramar. Under 2021 kommer sjukhuset att intensifiera arbetet med att förbättra tillgänglighet och korta köer. Digitalisering och nya arbetssätt är viktiga delar i arbetet, tillsammans med forskning och utveckling för att hela tiden förbättra vården till patienterna. Andra exempel på fokusområden 2021 är:

  • Nationell högspecialiserad vård: Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i många fall utförare när Västra Götalandsregionen ansöker om att bedriva den mest avancerade sjukvården i landet – den nationella högspecialiserade vården.
  • Europas ledande cancersjukhus: Sahlgrenska Universitetssjukhuset har påbörjat en process för att bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center (CCC). Ackrediteringsprocessen bidrar till att förbättra cancervården för patienterna och underlätta forskning och innovation.
  • Tillgänglighet: För att hantera det uppdämda vårdbehovet efter pandemin, och de vårdköer som funnits sedan tidigare, fokuserar Sahlgrenska Universitetssjukhuset på att öka tillgängligheten och korta vårdköerna. Regionen har avsatt särskilda medel för att minska vårdköerna, och sjukhuset räknar med att få ta del av dessa medel. Pandemins fortsatta utveckling är en stor osäkerhetsfaktor.

Vårdöverenskommelsen reglerar en stor del av sjukhusets finansiering. Nästa år skrivs vårdöverenskommelsen upp med två procent, vilket inte fullt ut täcker de förväntade kostnadsökningarna för exempelvis läkemedel och befolkningsutveckling. Sett över tid sjunker intäktsutvecklingen strukturellt och fortsatt effektiviseringsarbete väntar därför även under 2021, för att nå en ekonomi och verksamhet i balans.

- Vi ser att vissa faktorer kommer att ha en stor påverkan på sjukhusets framöver. Det gäller till exempel demografisk utveckling med en äldre befolkning, läkemedelskostnader, satsning på digitala vårdtjänster och nya vårdformer. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin kommer troligtvis att vara fortsatt stora, även om de i nuläget är svåra att överblicka, säger ekonomidirektör Anders Glansén.
 

Om Sahlgrenska Universitetssjukhuset verksamhetsplan och budget 2021

Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhetsplan och budget 2021 baseras till stor del på vårdöverenskommelsen (VÖK) och definierar 2021 års inriktning, volymer och ersättning avseende vård vid SU för invånare i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset får flera nya uppdrag, exempelvis övergår utredningsmottagning könsdysfori/Lundströmsmottagningen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sjukhusets totala budgetomslutning uppgår till 18,7 miljarder kr.

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000