Grundskolenämnden i Eskilstuna har fattat beslut om förändringar i modellen för hur fördelningen av tilläggsbelopp sker. Nämnden vill även ha en fördjupad utredning om hur verksamheterna ska möta behov av stöd till barn och elever med neuropsykiatriska besvär.

– Det är bra att vi nu får diagnoskriterier som inkluderar alla barn med särskilda behov. Att höja kunskapsresultaten i skolan är av hög prioritet för den politiska majoriteten, och en likvärdighet oavsett behov är viktig, för att alla barn i våra skolor ska kunna nå sina mål. Det är också bra att vi nu får på plats en ny digital hantering för ansökningar vad gäller tilläggsbelopp – det ger en effektivitet som sparar tid och resurser för skolans personal, säger Ulla Grip (M), vice ordförande i grundskolenämnden.

Alla för- och grundskolor har en skyldighet att ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Resurser för det särskilda stödet är inkluderat i det så kallade grundbeloppet. Om ett barn eller en elev har ett omfattande stödbehov kan verksamheten söka tilläggsbelopp, vilket endast är avsett som ersättning för extraordinära stödåtgärder som verksamheten vill sätta in för att möta individens behov. Tilläggsbeloppet är en ersättning för de stödåtgärder som barnet eller eleven behöver. Det kan sökas av såväl fristående som kommunala verksamheter. 

Nuvarande modell för tilläggsbelopp togs över av barn- och utbildningsförvaltningen från kommunledningskontoret 2018 och har sedan dess utvecklats kontinuerligt. 

Effektiv och rättssäker hantering Grundskolenämnden fattade i oktober 2020 beslut om en översyn av nuvarande modell för fördelning av tilläggsbelopp. Målsättningen med översynen var en effektivare, mer rättssäker hantering av tilläggsbeloppen, samt en översyn av de kriterier som nu gäller. Översynen har genomförts med berörda verksamheter, ledningen för barn- och utbildningsförvaltningen och av oberoende projektledare från Serviceförvaltningen.

Onsdag 21 april presenterades rapporten för grundskolenämnden. (Bifogas som bilaga.)

Rapporten visar bland annat att: 

  • 2020 gjordes 618 ansökningar om tilläggsbelopp, 505 ansökningar beviljades. 
  • Cirka 1 % av alla barn och elever i Eskilstuna är i dag berörda av tilläggsbelopp. 
  • Det finns en otydlighet kring när tilläggsbelopp är befogat eller inte och gränsdragningen till vad som ska bekostas av grundbeloppet.  
  • Antalet korrekta ansökningar har ökat: 2018: 51 % beviljade jämfört med 2020: 71 %.  
  • Generellt är det fler pojkar än flickor som får ta del av tilläggsbelopp. 
  • Beräknad kostnad för tilläggsbelopp 2021 är cirka: 62 miljoner kronor jämfört med ca: 53 miljoner kronor 2020. 

Grundskolenämnden har utifrån rapporten fattat beslut om två åtgärder för att få en ännu mer effektiv och rättssäker hantering av tilläggsbeloppen.  

  1. Ansökningarna digitaliseras för att förkorta handläggningstiden och på så sätt frigöra resurser. Med en personlig inloggning i systemen ökar säkerheten och eftersom en digital ansökan inte kan skickas om den inte är riktig kommer kvalitén i ansökningarna höjas. 
  2. Revidering av kriterierna för vilka behov som kan ge tilläggsbelopp till att innefatta psykiska funktionsnedsättningar som yttrar sig i svårigheter och beteendeproblematik som till exempel att inte kunna göra sig förstådd, inte förstå sin omgivning, uppvisa allvarliga ångestsymtom eller utåtagerande beteende. 

Stöd till barn med neuropsykiatriska funktionshinder 

Grundskolenämnden fattade även beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta om en breddad och fördjupad utredning av det som i dag beskrivs som kriterium C, stöd till barn med neuropsykiatriska funktionshinder.  

För mer information, kontakta: 

Mona Kanaan (S), ordförande i grundskolenämnden
mona.kanaan@eskilstuna.se, 070-086 65 22

Ulla Grip (M), vice ordförande i grundskolenämnden
ulla.grip@eskilstuna.se, 070-815 57 22, 

Ingrid Sköldmo, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
ingrid.skoldmo@eskilstuna.se, 070-349 10 45, 
Kontakt